USNESENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA - PETR PAVLENKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

USNESENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA - PETR PAVLENKO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Petr Pavlenko

 

 

Městský úřad Klatovy                                   Odbor dopravy - dopravní úřad

pracoviště Mayerova 130

 

Č.j.: OD/6834/19/Kk

Spis. zn.: ZN/OD/761/18-458

 

Klatovy 7. června 2019

 

 

U S N E S E N Í

 

 

     Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad, rozhodl v souladu s ustanovením § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), takto :

 

     Podle § 33 odst. 4 a § 32 odst. 2 písm. d) se Ing. Martin GABRIEL, nar. 23.3.1971, trv. bytem Žihle 308, PSČ 331 65, ustanovuje opatrovníkem p. Petru PAVLENKOVI, nar. 8.5.1992, trv. bytem a doručovací adresa Vynohradna St. 12, 986 55 Livadija, Ukrajina, přechodně bytem Jiráskova 3, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - zmocněnci p. Ing. Martina Gabriela - účastníka řízení ve věci přestupku ze dne 3.7.2019 vedeného zdejším správním orgánem pod sp. zn. ZN/OD/761/18-458 (viz plná moc ze dne 12.5.2019 - listy č. 103 a 104 spisu).

 

Odůvodnění:

 

     Zdejší správní orgán na podkladě oznámení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Územního odboru Klatovy, Dopravního inspektorátu Klatovy, spis č.j.: KRPP-99387-5/PŘ-2018-030406, vede řízení proti obviněnému Ing. Martinu GABRIELOVI, nar. 23.3.1971, trv. bytem Žihle 308, PSČ 331 65, ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), kterého se měl dopustit porušením ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu tím, že dne 3.7.2018 v 10:24 hod. řídil po silnici č. I/27 v ulici Klatovská v obci Železná Ruda, ve směru z centra na Klatovy, osobní automobil tovární značky Volvo XC90, státní poznávací značky 5P0 9888, se kterým při jízdě v kontrolním úseku této komunikace cca u domu č.p. 292 překročil nejvyšší dovolenou rychlost jízdy v obci o minimálně 20 km/h (silničním radarovým rychloměrem RAMER10 C zde byla uvedenému vozidlu v úseku nejvyšší dovolené rychlosti jízdy 50 km/h naměřena rychlost 73 km/h, po započtení nejvyšší možné odchylky měření 70 km/h).

 

     Dne 13.5.2019 byla zdejšímu správnímu orgánu doručena plná moc ze dne 12.5.2019, kterou p. Ing. Gabriel v dané věci zmocnil ke svému zastoupení p. Petra Pavlenka, nar. 8.5.1992, trv. bytem a doručovací adresa Vynohradna St. 12, 986 55 Livadija, Ukrajina, přechodně bytem Jiráskova 3, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to v plném  rozsahu pro celé řízení.

 

     Zdejší správní orgán se tak následující písemnost vydanou v předmětné věci (Vyrozumění o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a o možnosti se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim ze dne 14.5.2019, č.j.: OD/5829/19/Kk - list č. 105 spisu) pokusil doručit na obě obviněným uvedené adresy jím uvedeného zmocněnce p. Pavlenka (na adresu trvalého pobytu - doručovací adresu opakovaně), avšak vždy neúspěšně, čímž tak ověřil, že se zvolenému zmocněnci p. Ing. Gabriela prokazatelně na jím uvedené adresy nedaří doručovat a v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 a § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu tak přistoupil k ustanovení opatrovníka, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

     Dle § 33 odst. 4 správního řádu jestliže se nedaří doručovat písemnosti zmocněnci, postupuje se podle § 32 odst. 2 písm. d) nebo § 32 odst. 3 a účastník se o tomto postupu, jakož i o obsahu písemnosti vyrozumí. Dle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat. Dle § 32 odst. 3 správního řádu nejde-li o účastníka, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán opatrovníka podle odstavce 2 písm. d) a e) neustanoví a účastníkům tam uvedeným doručuje veřejnou vyhláškou.

 

     Dle § 32 odst. 6 správního řádu usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze tomu, kdo je ustanovován opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opatrovance, který způsobuje, že stav opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též opatrovanci. Vzhledem k tomu, že se p. Pavlenkovi prokazatelně nedaří doručovat, tomuto je toto usnesení doručováno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

   

Poučení

 

     Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, s podáním u zdejšího Městského úřadu Klatovy, Odboru dopravy - dopravního úřadu, který toto usnesení vydal. Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Dle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu je den oznámení tohoto rozhodnutí dnem jeho doručení. Dle § 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu. Nepřihlásí-li se však tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Funkci opatrovníka je ustanovená osoba povinna přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody (§ 32 odst. 4 správního řádu). Funkce opatrovníka zaniká, jestliže m.j. pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven (§ 32 odst. 8 správního řádu).

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. KŘÍŽEK Miroslav, v. r.

                                                                                                                služ. č. 413470

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ