OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - OBEC MEZIHOŘÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - OBEC MEZIHOŘÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Mezihoří - veřejné osvětlení

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/4234/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/4348/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

11.6.2019

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

Obec Mezihoří, IČO 43313833, Mezihoří 23, 340 12  Švihov,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1

(dále jen "žadatel") podal dne 7.5.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Mezihoří - veřejné osvětlení

na pozemku st. p. 6, 7/1, 24/4, parc. č. 560/1, 272/2, 562/1, 550/1, 554, 50/3, 557/3, 1, 164, 56 v katastrálním území Mezihoří u Švihova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je nahrazení původních venkovních rozvodů veřejného osvětlení novými kabelovými rozvody veřejného osvětlení. Bude položeno nové zemní vedení veřejného osvětlení. Kabelové rozvody budou provedeny z kabelu AYKY 4x16 mm2. Kabely budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 m, v přechodu silnice 1,2 m, v přechodu místních komunikací 1,0 m. Přechody komunikací budou řešeny formou řízeného mikrotunelování.

Budou osazeny nové komunikační osvětlovací stožáry o nadzemní výšce 6 m s výložníky 0,5 / 0,5 m a svítidly LED GUIDA 42 W. Počet nových osvětlovacích bodů je 19 ks.

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 26, 24/3, 4, 5/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 15, 16, 39, 32, 17, 18, 24/5, 29/1, 33, parc. č. 251/2, 251/3, 251/4, 14/2, 14/1, 569, 16/2, 18, 26/1, 27, 28, 33/1, 33/2, 51/1, 165/1, 572, 59, 61/7, 61/2 v katastrálním území Mezihoří u Švihova

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mezihoří č.p. 32, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 23, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 19, č.p. 8, č.p. 24, č.e. 8, č.p. 27, č.p. 36 a č.p. 21

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

Účastníci podle odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Obec Mezihoří, Mezihoří 23, 340 12 Švihov, kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w

 

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Alena Hofmannová, Zelená č.p. 1570/14, 160 00  Praha 6-Dejvice
Václav Hofmann, Mezihoří č.p. 28, 340 12  Švihov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Mezihoří, IDDS: 8zeajms
Josef Pytelka, Gerská č.p. 1248/36, Bolevec, 323 00
  Plzeň 23
Ludmila Mimrová, Gerská č.p. 1248/36, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Antonín Kratochvíl, Mezihoří č.p. 18, 340 12  Švihov
Jaroslava Kratochvílová, Mezihoří č.p. 18, 340 12  Švihov
Miroslav Ruml, Mezihoří č.p. 29, 340 12  Švihov
Věra Rumlová, Mezihoří č.p. 29, 340 12  Švihov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Vlastníci pozemků st. p. 26, 24/3, 4, 5/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 15, 16, 39, 32, 17, 18, 24/5, 29/1, 33, parc. č. 251/2, 251/3, 251/4, 14/2, 14/1, 569, 16/2, 18, 26/1, 27, 28, 33/1, 33/2, 51/1, 165/1, 572, 59, 61/7, 61/2 v katastrálním území Mezihoří u Švihova.

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP).

  Obecní úřad Mezihoří (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Mezihoří po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP).


  Dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ