OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET S.R.O. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET S.R.O.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení - zahájení územního řízení - Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa - GasNet s.r.o.

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2674/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/4415/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

12.6.2019

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

(dále jen "žadatel") podal dne 18.3.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa

na pozemku st. p. 1412, 1479, 1478, 2545, 2544, 820/7, 820/6, parc. č. 558/3, 579/2, 604/4, 604/12, 614/1, 673/2, 684/6, 698/9, 698/11, 3475/2, 3475/7, 3475/20, 3475/34, 3475/35, 3475/21, 614/12, 614/13, 698/6, 698/3, 698/41, 4357 v katastrálním území Klatovy, parc. č. 811/51 v katastrálním území Luby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba obsahuje:

 • Předmětem územního řízení je umístění nového plynárenského zařízení, které je součástí distribuční soustavy. Součástí stavby je stavba plynovodů, přípojek a OPZ. Stavbou budou dotčeny veřejné pozemky - komunikaci, chodníky, zeleň a soukromé pozemky - domy a zahrady odběratelů. Jedná se o podzemní liniovou stavbu nenarušující vzhled okolí.

 • Účelem stavby je bezporuchová dodávka zemního plynu pro odběratele.

 • Předmětem územního řízení je plynárenské zařízení s následujícími parametry:

 • STL plynovod - PE 100 RC; SDR 17,6, dn 160 - 131 m

 • STL přípojky - PE 100 RC - O; SDR 11 s ochranným pláštěm, dn 50 - 17 m, dn 32 - 47 m

 • domovní plynovody - OPZ - PE 100 RC; SDR 11, dn 63 - 26 m,  dn 50 - 33 m, dn 40 – 45

 • Stavba plynárenského zařízení je umístěna na pozemcích parc.č. st. p. 1412, 1479, 1478, 2545, 2544, 820/7, 820/6, parc. č. 558/3, 579/2, 604/4, 604/12, 614/1, 673/2, 684/6, 698/9, 698/11, 3475/2, 3475/7, 3475/20, 3475/34, 3475/35, 3475/21, 614/12, 614/13, 698/6, 698/3, 698/41, 4357 v katastrálním území Klatovy, parc. č. 811/51 v katastrálním území Luby.

   

   Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

  15 dnů od doručení tohoto oznámení.

  K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 2085, 2855, parc. č. 579/10, 617/1, 673/6, 684/12, 673/12, 684/3, 684/5, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/7, 698/1, 3475/17, 3475/36, 614/4 v katastrálním území Klatovy, st. p. 97, parc. č. 811/54, 811/48 v katastrálním území Luby

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Klatovy IV č.p. 611 a č.p. 437,  Klatovy, Luby č.p. 70

   

  Poučení:

  Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

  K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

  Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

  Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

   

   

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

   

   Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží:

  Účastníci podle odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
  GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1,
  kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, kterého zastupuje Ivana Chmelíčková, IČO 49203002, Zahradní 760/30, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26,
  IDDS: d58kny5

   

  Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
  Město Klatovy
  UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
  Drůbežářský závod Klatovy a.s., IDDS: k2adscm
  Dominik Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01
    Klatovy 1
  Lukáš Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
  Petr Strejc, Sokolovská č.p. 1106/102, Bolevec, 323 00
    Plzeň 23
  Josef Strejc, Nádražní č.p. 692, 330 27  Vejprnice
  Vlasta Strejcová, Sokolovská č.p. 1099/80, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
  Jitka Burcalová, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 734, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Strejc, Majerova č.p. 2316/28, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
  Ing. Ladislav Sommer, Na Stárce č.p. 1201/12, 150 00  Praha 5-Košíře
  Ing. Karel Nejdl, CSc., Pod hájem č.p. 1516/14, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Vlasta Babůrková, Štefánikova č.p. 10/53, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Ing. arch. Věra Hamplová, V pěšinkách č.p. 445/34, Praha 8-Březiněves, 182 00  Praha 82
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle
  Jan Rayser, Luby č.p. 114, 339 01  Klatovy 1
  Jana Rayserová, Luby č.p. 114, 339 01  Klatovy 1
  Tereza Slabá, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Michal Slabý, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Marta Váchalová, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Janda, Lubská č.p. 268, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václav Bejvl, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Sylva Bejvlová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Červený, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václava Műllerová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václav Hájek, Luby č.p. 134, 339 01  Klatovy 1
  Mariya Savchuk, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Yuriy Filip, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Šůs, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Alena Preslová, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  František Haleš, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Monika Halešová, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Danuše Šleglová, Tupadly č.p. 34, 339 01  Klatovy 1
  MUDr. Jana Vlčková, Luby č.p. 70, 339 01  Klatovy 1
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
  ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

   

  Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
  Vlastníci pozemků st. p. 2085, 2855, parc. č. 579/10, 617/1, 673/6, 684/12, 673/12, 684/3, 684/5, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/7, 698/1, 3475/17, 3475/36, 614/4 v katastrálním území Klatovy, st. p. 97, parc. č. 811/54, 811/48 v katastrálním území Luby.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP)

   

  Dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
  Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ