OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ POLEŇ KT-TS, NN - MIROSLAV REITSPIES , MOHYLOVÁ 55 PLZEŇ, MILOSLAV HELEŠIC - KOSMONAUTŮ 3938 CHOMUTOV, FR. KESNER - DLAŽOV 27, GRÉGORY GUIRCHOUNE, MONTREUIL, FRANCE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  POLEŇ KT-TS, NN - MIROSLAV REITSPIES , MOHYLOVÁ 55 PLZEŇ, MILOSLAV HELEŠIC - KOSMONAUTŮ 3938 CHOMUTOV, FR. KESNER - DLAŽOV 27,  GRÉGORY GUIRCHOUNE, MONTREUIL, FRANCE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Územní rozhodnutí Poleň Kt-TS, NN - Miroslav Reitspies , Mohylová 55 Plzeň, Miloslav Helešic - Kosmonautů 3938 Chomutov, Fr. Kesner - Dlažov 27, Grégory Guirchoune, Montreuil, France

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/1318/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/5773/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

6.8.2019

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost Územní rozhodnutí, Poleň KT – TS, NN ze dne 17.6.2019, č.j. OVÚP/4518/19/Han může

  • Miroslav Reitspies, Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň – Doubravka,

  • Miloslav Helešic, Kosmounautů 3938, 430 01 Chomutov,

  • František Kesner, Dlažov 27, 339 01 Dlažov – Soustov,

  • Grégory Guirchoune, 6 Rue Beaumarchais, 93100 Montreuil, Francie

převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10.Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

 

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ