OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - CHUDENICE PODSKALÍ, KT - NN - ČEZ DISTRIBUCE, TEPLICKÁ 874 DĚCÍN 405 02 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - CHUDENICE PODSKALÍ, KT - NN - ČEZ DISTRIBUCE, TEPLICKÁ 874 DĚCÍN 405 02

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a zahájení územního řízení - Chudenice Podskalí, KT - NN - ČEZ Distribuce, Teplická 874 Děcín 405 02

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/5548/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/5861/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

8.8.2019

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2

(dále jen "žadatel") podal dne 12.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chudenice Podskalí, KT - NN

na pozemku st. p. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 128, 129/1, 129/2, 131, 132/1, 132/2, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 142, 146, 147, 151, 152, 154, 159, 171, 183, 184, 197, 198, 205, 206, 212, 240, 370, parc. č. 90/1, 96/1, 102, 465/2, 469/1, 469/2, 477, 480/4, 488/13, 488/14, 488/21, 489, 495/2, 659/3, 660, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 667/1, 708, 735/12, 1971/1, 1972/1, 1972/2, 2035/1, 2068, 2075 v katastrálním území Chudenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba obsahuje:

Rozvod elektrické energie pro stávající rodinné domy.

Z rozvaděče transformační stanice KT_1498 Chudenice Podskalí z vývodu V01 provést vývod slaněnými izolovanými vodiče AES 4x120 po nových betonových sloupech s ukončením na betonovém sloupu OB16 u č.p. 111. Přípojky z páteřového vedení provést izolovanými vodiči AES 4x16. Z betonového sloupu OB 16 u č.p. 111 se povede svod kabelem AYKY3x120+70 do rozpojovací skříně typu R38 - SR522 ve zděném pilíři na vývod V05 vedle sloupu. Na vývod V04 se připojí stávající zemní kabel pro elektroměrový rozvaděč na č.p. 111. Z vývodu V02 bude veden kabel AYKY 3x120+70, který bude napojovat pojistkovou skříň SS100 u č.p. 127 a ukončí se v pojistkové skříni SS100 u plotu č.p. E15. Z vývodu V03 se provede vývod zemním kabelem přes silnici směrem k č.p. 92. Kabel napojuje pojistkové skříně a je ukončen ve skříni SS100 na č.p. 134. Na budově č.p. 128 bude osazena pojistková skříň R40 - SS200 a dále veden kabel do pojistkové skříně u č.p. 163.  Z pojistkové skříně R45 - SS200 na č.p. 130 se připojí odběr v domě a dále se do ní připojí pomocí spojky a prodloužení stávající zeemní kabel AYKY 4x16 pro č.p. 304.

Z rozpojovací skříně R38-SR522 u č.p. 111 z vývodu V01 bude veden zemní kabel AYKY 3x120+70 směrem k č.p. 53 a ukončí se v rozpojovací skříni R46 - SV201 na V03 umístěné na novém betonovém sloupu OB339.

Z rozpojovací skříně R49 - SV - 201 na betonovém sloupu OB336 z vývodu V02 budou vedeny slaněné izolované vodiče AES 4x120 po nových betonových sloupech a ukončí se na stávajícím dvojitém betonovém sloupu OB49 u č.p. 95. V trase izolovaných vodičů se provede oprava přípojek pro jednotlivé domy.

Z dvojitého betonového sloupu OB49 se provede svod kabelem AYKY 3x120+70 do nové rozpojovací skříně R1- SR522 ve zděném pilíři na vývod V02. Z vývodu V03 se provede napojení stávajících holých vodičů AlFe 6 3x70+50 na dvojitém betonovém sloupu kabelem AYKY 3x120+70. Z rozpojovací skříně R1-SR522 u dvojitého betonového sloupu bude z vývodu V01 kabelem CYKY 4x10 napojen odběr v č.p. 95. R1 vývodu V04 bude veden zemní kabel po levé straně ulice směrem k č.p. 191, kabel bude napojovat pojistkové skřně na domeh a ukončí se v rozpojovací skříni R47-SR522 u P24. Další zemní kabel  bude veden po pravé straně ulice směrem k č.p. 176 a ukončí se také v rozpojovací skříni R47. Z rozpojovací skříně R47 bude veden zemní kabel k č.p. 196 a ukončí se v pojistkové skříni SS100 na č.p. 209.

U č.p. 277 se ukončí stávající holé vedení vodiči AlFe 6 3x70+50, provede svod kabelem po sloupu do země v kabelovém krytu. Kabel AYKY 3x120+70 bude veden přes silnici a ukončí se v nové rozpojovací skříni R48-SR522 na vývodu 04 ve zděném pilíři. Z rozpojovací skříně R48 z vývodu 01 bude veden zemní kabel AYKY 3x120+70, který bude napojovat pojistkovou skříň SS100 na č.p. 142 a na stávajícím betonovém sloupu OB76 se připojí na stávající závěsný kabel AYKYz 4x16. Pojistkové skříně budou ve zděných pilířích osazeny do plotů, u pozemků bez plotů budou pojistkové skříně ve fasádách domů a budou v barvách fasád, rozpojovací u č.p. 111, 95, 146 a u zahrady P24 budou ve zděných pilířích a budou na veřejném pozemku u plotů a nemovitostí.

Provede se připojení nových pojistkových skříní a stávajících elektroměrových rozvaděčů kabely CYKY 4x10 dle bodového rozpisu. Všichni stávající odběratelé se připojí do nových pojistkových skříní.

Izolované vedení na betonových sloupech:

AES 4x120 v délce 380 m

AES 4x25 v délce 15 m

AES 4x16 v délce 208 m

Délka vedení celkem je 603 m

Kabelové vedení NN:

AYKY 3x120+70 v délce 790 m

AYKY 4x35 v délce 21 m

CYKY 4x10 v délce 194

Délka vedení celkem je 1005 m

 

Vzdušné vedení mezi body OB6 – 16 a OB336 – 49 je navrženo s ohledem na nemožnost použití kabelového vedení kvůli stávajícím podzemním sítím v ulici Švihovská, kde je kanalizace vedena po obou stranách komunikace při plotech a v ulici Podskalí je zúžený prostor komunikace, kde při jedné straně je uloženo plynové potrubí a na druhé straně je vedena kanalizace a vodovod.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") spojil územní řízení a řízení o povolení výjimky a oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 150, parc. č. 464/2, 488/6, 495/3, 666/5, 685/5, 685/8, 735/11, 1966/1 v katastrálním území Chudenice

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chudenice č.p. 146

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem

 

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Městys Chudenice, IDDS: rzpb3q8
Jana Ulrychová, Chocomyšl č.p. 34, 345 43
  Koloveč
Miloslava Němečková, Mírová č.p. 623, 331 41  Kralovice
Jitka Kundratová, Pod Makovým vrchem č.p. 541, 345 62  Holýšov
Vlastimil Průcha, Zámecká č.p. 398, 335 61  Spálené Poříčí
Vladislava Šmejkalová, Zámecká č.p. 398, 335 61  Spálené Poříčí
PaedDr. Blanka Gruberová, Žihle č.p. 326, 331 65  Žihle
Ing. Rudolf Dvořák, Řipská č.p. 709/26, 130 00  Praha 3-Vinohrady
Martina Mastná, Mlýnská č.p. 653, 345 06  Kdyně
Hana Mastná, Mlýnská č.p. 653, 345 06  Kdyně
Helena Šmídová, Františka Křížka č.p. 495/36, 170 00  Praha 7-Holešovice
Karel Kacerovský, Švihovská č.p. 240, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jana Kacerovská, Švihovská č.p. 240, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Josef Pospíšil, Švihovská č.p. 218, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jaroslava Pospíšilová, Švihovská č.p. 218, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Ing. Stanislav Víteček, Naskové č.p. 1231/1b, 150 00  Praha 5-Košíře
Mgr. Michaela Vítečková, Naskové č.p. 1231/1b, 150 00  Praha 5-Košíře
Ing. Věra Vaníková, Dvořákova č.p. 2249/21, 350 02  Cheb 2
Ing. Petr Vaník, IDDS: pp6p9g2
Mgr. Dana Macánová, Pod Strání č.p. 1688, Beroun-Město, 266 01
  Beroun 1
Ladislav Macán, Pod Strání č.p. 1688, Beroun-Město, 266 01  Beroun 1
Zuzana Taišlová, Podskalí č.p. 783, 332 02  Starý Plzenec
Marie Taišlová, Stehlíkova č.p. 1831/10, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Jan Kubát, Novodvorská č.p. 419/147, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411
Mgr. Jitka Kubátová, Novodvorská č.p. 419/147, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411
Ing. Jan Lenk, Máchova č.p. 1611/5, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Jaroslav Lenk, Švihovská č.p. 94, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jaroslav Lenk, Švihovská č.p. 94, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Ondřej Lenk, Raisova č.p. 2314/8, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Marta Březinová, Švihovská č.p. 91, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Petr Lindner, Švihovská č.p. 91, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Marta Březinová, Švihovská č.p. 91, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Petr Lindner, Švihovská č.p. 91, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Vladimír Musil, Švihovská č.p. 111, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Marie Stryczková, Podskalí 92, 339 01 Chudenice
Zdeněk Pučelík, Podskalí č.p. 128, Chudenice, 339 01
  Klatovy 1
Jitka Pučelíková, Podskalí č.p. 128, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Monika Kováříková, Tyršova č.p. 278, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Pavel Vachtl, Podskalí č.p. 130, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Martina Vachtlová, Podskalí č.p. 130, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Miroslav Lucák, Podskalí č.p. 134, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6
Bohumil Soupír, Podskalí č.p. 163, Chudenice, 339 01
  Klatovy 1
Václava Soupírová, Podskalí č.p. 163, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Bohumil Soupír, Podskalí č.p. 163, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Václava Soupírová, Podskalí č.p. 163, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jana Osvaldová, Bratří Tšídů č.p. 698, 345 06  Kdyně
Ellen Davidovičová, Podskalí č.p. 312, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Zdeněk Holý, Rokycanská č.p. 1064/28, Lobzy, 312 00  Plzeň 12
Jindřiška Holá, Rokycanská č.p. 1064/28, Lobzy, 312 00  Plzeň 12
Svetlana Druta, Podskalí č.p. 113, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Valeriu Solosenco, Podskalí č.p. 113, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Kateřina Velocha, Podskalí č.p. 104, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Ladislav Koller, Na Chmelnici č.p. 172, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Bc. Taťána Traxmandlová, Podskalí č.p. 53, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jarmila Kozáková, Zahradní č.p. 262, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Květoslav Topič, Dolní Žandov č.p. 148, 354 93  Dolní Žandov
Zdeňka Bezpalcová, Podskalí č.p. 81, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Štefan Görner, Na Rovince č.p. 99, Horní Částkov, 357 09  Habartov
Marie Görnerová, Na Rovince č.p. 99, Horní Částkov, 357 09  Habartov
Dušan Dulíček, Podskalí č.p. 82, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Petra Dulíčková, Podskalí č.p. 82, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Pavel Lysý, Podskalí č.p. 83, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Václav Kulhánek, Podskalí č.p. 84, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Marie Landsmanová, Brožíkova č.p. 2384/22, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Ing. Irena Nováková, Toužimská č.p. 1719/10, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Bc. Monika Vitinová, IDDS: ybpz5ss
Josef Zoubek, Nerudova č.p. 1403, 349 01
  Stříbro
Jiří Dalihod, Podskalí č.p. 95, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Štěpánka Dalihodová, Podskalí č.p. 95, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Ing. Emil Skala, Dukelská č.p. 956, 334 01  Přeštice
Bc. Hana Polanková, Nové Sídliště č.p. 350, 334 42  Chlumčany u Přeštic
Zdeněk Mlnařík, Podskalí č.p. 176, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Marie Mlnaříková, Podskalí č.p. 176, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Martin Strejček, Božecká č.p. 336/6, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108
Ing. Jiří Lucák, Podskalí č.p. 56, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Josef Korda, Heyrovského č.p. 2669/3, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Radmila Bejmová, Černická č.p. 2889/20, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Radmila Bejmová, Podskalí č.p. 206, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jana Fránková, Žalmanova č.p. 1195/2, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47
Milan Vrba, Částkova č.p. 2239/41, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Alena Vrbová, Částkova č.p. 2239/41, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Anna Zeidlová, Podskalí č.p. 155, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Jaroslava Ebertová, Podskalí č.p. 280, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Josef Ebert, Podskalí č.p. 280, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Karel Hostaš, Revoluční č.p. 102, 333 01  Stod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Dana Gajdošíková, Podskalí č.p. 196, Chudenice, 339 01
  Klatovy 1
Lukáš Kubš, Chlumská č.p. 13, Ježovy, 340 12  Švihov
Zdeněk Kubš, Podskalí č.p. 209, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
PhDr. Jaroslava Krásová, Na Dlouhých 57, 312 00  Plzeň 12
Milan Tesař, Tyršova č.p. 277, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Milena Tesařová, Tyršova č.p. 277, Chudenice, 339 01  Klatovy 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 150, parc. č. 464/2, 488/6, 495/3, 666/5, 685/5, 685/8, 735/11, 1966/1 v katastrálním území Chudenice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků,byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřadní desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

  Obecní úřad Chudenice (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřadní desce v Chudenicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).


  dotčené správní úřady:
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ