REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET, S.R.O., KLÍŠSKÁ 940, 400 01 ÚSTÍ N/LABEM - VÝZVA + UNESENÍ - PŘERUŠENÍ DO 31.3.2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET, S.R.O., KLÍŠSKÁ 940, 400 01 ÚSTÍ N/LABEM - VÝZVA + UNESENÍ - PŘERUŠENÍ DO 31.3.2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa - GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí n/Labem - Výzva + Unesení - přerušení do 31.3.2020

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2674/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/8580/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

26.11.2019

 

 

 

 

 

 

VÝZVA

 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

(dále jen "žadatel") podal dne 18.3.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 820/6, 820/7, 1412, 1478, 1479, 2544, 2545, parc. č. 558/3, 579/2,  604/12, 614/1, 614/12, 614/13, 673/2, 684/6, 698/3, 698/6, 698/9, 698/11, 698/41, 3475/2, 3475/7, 3475/20, 3475/21, 3475/34, 3475/35, 4357 v katastrálním území Klatovy, parc. č. 811/51 v katastrálním území Luby.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději do

31.3.2020

odstranil tyto nedostatky:

 1. Doložit situační výkresy, ve kterých bude nově umisťovaný plynovod, plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení okótovány, tak aby kóty byly vztaženy ke katastrálním hranicím. Situační výkres doložit v takovém měřítku, aby okótování bylo čitelné.

 2. Uvést do souladu seznamy dotčených pozemků, tak aby byl soulad s textovou i výkresovou částí dokumentace (prověřit pozemek parc.č. 604/4 – jaká stavba a kde se umisťuje a pokud se na tento pozemek samotná stavba neumisťuje – vyřadit ze seznamu dotčených pozemků), 688/5 – uveden pouze v souhrnné technické zprávě, 3475/21 – není uveden v průvodní zprávě). Aktualizovat seznam vlastníků dotčených pozemků (došlo ke změnám ve vlastnictví).

 3. Odběrná plynová zařízení (OPZ) – doložit souhlas vlastníků, které jsou dotčeny umístěním OPZ. Souhlas musí být doložen v souladu s ustanovením §184a odst. 2) – souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace. Musí být zřejmé kdo souhlas udělil a kdy (např. jméno a příjmení hůlkovým písmem, souhlasím s navrhovaným záměrem, dne, podpis všech vlastníků s podílem na pozemku).

   

  Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

   

USNESENÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p ř e r u š u j e do 31.3.2020

územní řízení zahájené dne 18.3.2019 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 820/6, 820/7, 1412, 1478, 1479, 2544, 2545, parc. č. 558/3, 579/2, 604/12, 614/1, 614/12, 614/13, 673/2, 684/6, 698/3, 698/6, 698/9, 698/11, 698/41, 3475/2, 3475/7, 3475/20, 3475/21, 3475/34, 3475/35, 4357 v katastrálním území Klatovy, parc. č. 811/51 v katastrálním území Luby, kterou podal

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

(dále jen "žadatel").

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1

 

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti 18.3.2019 o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Dne 12.6.2019 bylo oznámeno zahájení územního řízení a dne 22.7.2019 bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal a tím je Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Stavební úřad požaduje doložit výkresovou dokumentaci doplněnou o kóty, které budou vztaženy k hranicím pozemků a staveb, aby bylo zcela jasné polohové umístění žadatelem navrhované stavby.

Stavební úřad dále vyzval žadatele k uvedení do souladu seznam pozemků, tak aby byl soulad výkresové části a textové části, dále vyzval stavební úřad žadatele, aby aktualizoval seznam vlastníků dotčených pozemků, protože dle aktuálních informací z katastru nemovitostí došlo ke změně vlastnictví některých vlastníků.

Žadatel v žádosti o územní rozhodnutí v části B uvádí, že souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr účel vyvlastnění. Stavební úřad se zabýval povahou záměru a vyhodnotil, že pro potřeby vydání územního rozhodnutí nebude požadovat souhlasy s navrhovaným záměrem na stavbu nově umísťovaného STL plynovodu a přípojky v nové trase. Účel vyvlastnění nestanoví pouze stavební zákon ve svém § 170, ale v tomto případě se jedná o zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). Ten v § 3 odst. 2 stanoví mimo jiné, že přeprava plynu a distribuce plynu se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Distribuční soustavou se dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) a bodu č. 1. zákona č. 458/2000 Sb. rozumí vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Pro provádění stavby lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. Účel vyvlastnění stanovený zákonem je relevantním důvodem pro nepředložení souhlasu vlastníka pozemku nebo stavby, jak vyplývá z ustanovení § 184 odst. 3 stavebního zákona.

Předmětem územního řízení je dále nové umístění odběrného plynového zařízení (OPZ). Odběrným plynovým zařízením se dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) bodu č. 5 rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu. Pro tuto část stavby není stanoven účel vyvlastnění a žadatel pro umístění stavby musí doložit souhlas s navrhovaným stavebním záměrem podle ustanovení § 184a odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad dále došel k závěru, že není žadatelem splněna podmínka pro udělení souhlasu s ustanovením § 184a odst. 2 stavebního zákona. Žadatelem byly doloženy dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení. Tyto dohody stavební úřad nepovažuje za splnění ustanovení § 184a odst. 2 stavebního zákona. Dále jsou doloženy kopie situačního výkresu, kde se nachází podpisy, ale nejsou doplněny o čitelnou identifikaci podepisující osoby. Z takto doloženého souhlasu stavební úřad není schopen s určitostí identifikovat osobu, která souhlas udělila.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatele proto vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Klatovy, UNIPETROL RPA, s.r.o., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Dominik Raba, Lukáš Raba, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Petr Strejc, Josef Strejc, Vlasta Strejcová, Jitka Burcalová, Jiří Strejc, Ing. Ladislav Sommer, Ing. Karel Nejdl, CSc., Vlasta Babůrková, Ing. arch. Věra Hamplová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jan Rayser, Jana Rayserová, Tereza Slabá, Michal Slabý, Marta Váchalová, Jiří Janda, Václav Bejvl, Sylva Bejvlová, Pavel Červený, Václava Műllerová, Václav Hájek, Mariya Savchuk, Yuriy Filip, Pavel Šůs, Jan Holeček, Božena Holečková, Alena Preslová, František Haleš, Monika Halešová, Danuše Šleglová, MUDr. Jana Vlčková, GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Nej.cz s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, ČD - Telematika a.s., Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

„otisk úředního razítka“

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
GasNet, s.r.o., v zastoupení GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, v zastoupení Ivana Chmelíčková, IDDS: d58kny5

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

Město Klatovy
UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
Drůbežářský závod Klatovy a.s., IDDS: k2adscm
Dominik Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01
  Klatovy 1
Lukáš Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Petr Strejc, Sokolovská č.p. 1106/102, Bolevec, 323 00
  Plzeň 23
Josef Strejc, Nádražní č.p. 692, 330 27  Vejprnice
Vlasta Strejcová, Sokolovská č.p. 1099/80, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Jitka Burcalová, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 734, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
Jiří Strejc, Majerova č.p. 2316/28, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Ing. Ladislav Sommer, Na Stárce č.p. 1201/12, 150 00  Praha 5-Košíře
Ing. Karel Nejdl, CSc., Pod hájem č.p. 1516/14, 150 00  Praha 5-Smíchov
Vlasta Babůrková, Štefánikova č.p. 10/53, 150 00  Praha 5-Smíchov
Ing. arch. Věra Hamplová, V pěšinkách č.p. 445/34, Praha 8-Březiněves, 182 00  Praha 82
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Jan Rayser, Luby č.p. 114, 339 01
  Klatovy 1
Tereza Slabá, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Michal Slabý, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Jiří Janda, Lubská č.p. 268, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Václav Bejvl, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Sylva Bejvlová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Pavel Červený, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Václava Műllerová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Václav Hájek, Luby č.p. 134, 339 01  Klatovy 1
Mariya Savchuk, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Yuriy Filip, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Pavel Šůs, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Alena Preslová, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
František Haleš, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Monika Halešová, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Danuše Šleglová, Tupadly č.p. 34, 339 01  Klatovy 1
MUDr. Jana Vlčková, Luby č.p. 70, 339 01  Klatovy 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků st.p. 2085, 2855, parc.č. 579/10, 614/4, 617/1, 673/6, 673/12, 684/3, 684/5, 684/12, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/1, 698/7, 3475/17, 3475/36 v katastrálním území Klatovy, st.p. 97, parc.č. 811/48, 811/54 v katastrálním území Luby.

 
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky):

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP)

   

  Dotčené správní úřady:
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
  Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ