NOVÝ ZPŮSOB PLACENÍ ZA ODPADY od 1. 1. 2020

Zastupitelstvo města na svém zasedání 22.10.2019 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Touto vyhláškou tak nastavilo nový způsob placení za likvidaci odpadů ve městě. Dosavadní systém kupování známek na vývoz popelnic je tak nahrazen místním poplatkem, který ovšem není jen úhradou za odvoz popelnic, ale je příspěvkem na celý systém odstraňování a likvidace odpadů. Co všechno tento systém zahrnuje vysvětlil místostarosta Ing. Václav Chroust v říjnovém Klatovském zpravodaji:

 • vývoz popelnic a kontejnerů – tj. směsného komunálního odpadu – a uložení těchto odpadů na skládku případně „spálení ve spalovně“ Chotíkov,
 • vývoz nádob na separovaný odpad („barevné kontejnery“ a podzemní kontejnery na separovaný odpad: sklo, plasty,papír, kovy),
 • vývoz nádob na bioodpad,
 • pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů (jarní úklid, podzimní úklid, pouť, Vánoce atd.),
 • výsyp, vývoz a úklid odpadkových košů,
 • využití sběrného dvora (umožňující i řešení nebezpečného odpadu, pneumatik, objemného odpadu, zeleného odpadu, stavebního odpadu atd.),
 • čistění města („likvidace smetků“),
 • komplexní řešení (odstranění, recyklace, jiné využití ...) všech odpadů.
 

Přinášíme Vám stručný a podstatný výňatek z výše uvedené vyhlášky:

KDO JE POPLATNÍK


OHLAŠOVACÍ POVINNOST
 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla (viz přiložený formulář),
 • pro ohlášení vzniku „první“ poplatkové povinnosti (dané účinností nově přijaté vyhlášky) je termín stanoven do 31.3.2020.

KDO MŮŽE PLATIT POPLATEK
 • za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba,
 • za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

SAZBA POPLATKU
 • stanovena ve výši 450 Kč ročně za poplatníka.

SPLATNOST POPLATKU
 • poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

ZPŮSOB PLACENÍ
 • bezhotovostně na účet č. 888777399/0800,
 • složenkou, vydanou správcem poplatku,
 • v hotovosti nebo platební kartou u správce poplatku (finanční odbor)
 • Variabilní symbol přidělí správce poplatku.

OSVOBOZENÍ
 • osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • osoby, které mají v územním obvodu města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a současně mají v tomto územním obvodu trvalý pobyt (typicky vlastník zahradní chatky v zahrádkářské kolonii, který je zároveň trvale hlášen v Klatovech nebo integrovaných obcích).

ÚLEVY
ve výši 50 % ze sazby poplatku (tedy 225 Kč) pro:
 • fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 let věku a více,
 • fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 6 let věku a osoby mladší.

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

 

Na této stránce pro Vás uveřejňujeme dotazy a odpovědi k otázkám na nový způsob placení odpadů.  Dotazy prosím směřujte na odpady@mukt.cz.