INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - INSTALACE VÝTAHŮ V BD ČP. 357 A 358, JANOVICE NAD ÚHLAVOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - INSTALACE VÝTAHŮ V BD ČP. 357 A 358, JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - instalace výtahů v BD čp. 357 a 358, Janovice nad Úhlavou

            Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/8876/19/Ei

Č.j.:

OVÚP/8877/19/Ei

Vyřizuje::

Stanislava Eisová

Tel.:

376 347 253

E-mail:

seisova@mukt.cz

Datum:

6.12.2019

INFORMACE

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Společenství vlastníků 357 a 358 v Janovicích nad Úhlavou, IČO 73700169, Sídliště 358, 340 21 Janovice nad Úhlavou,
které zastupuje
Ing. arch. Martin Panský, nar. 6.2.1988, Na Ohradě 93, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "žadatel") dne 2.12.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), která nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona,

na stavbu nazvanou

Instalace nových výtahů v bytovém domě
Sídliště č.p. 357 a 358, 340 21 Janovice nad Úhlavou

na pozemku st. p. 469 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou.

Záměr obsahuje:

- Jedná se o vestavbu dvou nových osobních výtahů do stávajících bytových domů panelové
konstrukce. Dům má jedno technické a čtyři obytná podlaží. Dispozice a rozměry schodiště umožňují jeho dodatečné umístění.

Jedná se o instalaci výtahu s nosnou ocelovou konstrukcí šachty v prostoru schodišťového zrcadla. Ocelová konstrukce je řešena z uzavřených ocelových profilů jekl. Nový výtah bude hydraulický s nosností 400 kg (5 osob), rychlostí 0,52 m/s, se strojovnou umístěnou v suterénu objektu vedle výtahové šachty. Kabina bude průchozí, kabinové dveře budou automatické sklapovací typ BUS šířky 700 mm. Šachetní dveře budou ruční jednokřídlé šířky
800 mm. Opláštění ocelové konstrukce šachty bude bez požární odolnosti.

SO 01 - INSTALACE OSOBNÍHO VÝTAHU V BD Č.P. 357

SO 02 - INSTALACE OSOBNÍHO VÝTAHU V BD Č.P. 358

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona

i n f o r m u j e  o   p o d á n í   n á v r h u

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................                                                                                           Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 8 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ