Aktuální informace k místnímu poplatku za komunální odpad pro rok 2022

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2022 je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2021 stanovena do konce dubna 2022, tj. v období od 01.01.2022 do 30.04.2022 dle platebních údajů, které poplatníci obdrželi při první registraci. Není proto nutné se znovu registrovat a docházet na městský úřad. Vše lze vyřešit elektronicky při využití prvotních platebních údajů.

Výše poplatku pro rok 2022 zůstává stejná jako v loňském roce, tj. v základní výši 450 Kč/osoba/rok. Úleva ve výši 50 % z částky poplatku (tj. ve výši 225 Kč/ročně) náleží osobám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 let věku a více (aktuálně všechny osoby do ročníku 1942) a osoby, které v příslušném roce dovrší 6 let věku a osoby mladší (aktuálně všechny děti od ročníku 2016). Pokud se na poplatníka úleva vztahuje, zohlední ji sám ve výši platby pro rok 2022. Ani v tomto případě není nutné docházet na městský úřad. Systém automaticky s uvedenou úlevou kalkuluje.

Nově je od placení poplatku osvobozena osoba, která v příslušném kalendářním roce pobývá po dobu delší než 6 měsíců mimo území ČR.

Účet pro zaslání místního poplatku je č. 888777399/0800 vedený u České spořitelny. Pro správné identifikování úhrady je však nutné znát variabilní symbol, který byl poplatníkovi přiřazen Finančním odborem Městského úřadu Klatovy při první registraci. Pro úhradu místního poplatku proto využívejte prvotní platební údaje. Při jejich neznalosti, prosím, kontaktujte oddělení místních poplatků na e-mailu: odpady@mukt.cz.