ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor životního prostředí (OŽP)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru: 

Ing. Libor Hošek 

Kontakty:

Brandtová Pavlína Mgr.

ochrana přírody a krajiny

376 347 356

pbrandtova@mukt.cz

Hessová Karolína Mgr.ochrana vody 

376 347 285 

khessova@mukt.cz
Hošek Libor Ing.vedoucí odboru 

376 347 353 

lihosek@mukt.cz
Krýslová Ivana Ing.
odpady
376 347 365
ikryslova@mukt.cz

Lenerová Iva

samospráva na úseku ŽP

376 347 382

ilenerova@mukt.cz

Lobovská Jana
ochrana přírody a krajiny
376 347 384
jlobovska@mukt.cz

Mára Jaromír ing.

lesní správa

376 347 362

jmara@mukt.cz

Rajtmajer Kamil

zemědělský půdní fond

376 347 275

krajtmajer@mukt.cz

Říhová Soňamyslivost, rybářství 

376 347 363 

srihova@mukt.cz
Sedláčková Eva Bc.

ochrana vody 

 376 347 241

esedlackova@mukt.cz 

Špačková Libuše Ing.

ochrana vody

376 347 383

lspackova@mukt.cz

Uhlík Jiří Ing.

ochrana ovzduší

376 347 355

juhlik@mukt.cz

Vajgertová Iveta administrativa odboru

376 347 254

ivajgertova@mukt.cz


Rozsah činnosti:

Na úseku ochrany přírody a krajiny (Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):

 • Povoluje s výjimkou území národních parků kácení dřevin a je oprávněn  k  pozastavení,  omezení  nebo zákazu kácení dřevin podle § 8,
 • ukládá náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních  parků,
 • vede přehled  pozemků vhodných  k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
 • vede  přehled  o  veřejně  přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1,
 • registruje významné krajinné prvky příp. ruší jejich registraci 
 • vydává  závazná  stanoviska  k  zásahům   do  registrovaných krajinných prvků  (§ 4 ),
 • vydává  závazná  stanoviska  k  zásahům   do  krajinných prvků vyjmenovaných v § 3,
 • vydává závazná  stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest  a svážnic a lesních melioračních  systémů,
 • ukládá fyzické  a  právnické  osobě při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice, zajištění či použití technicky i ekonomicky dostupných prostředků, aby nedocházelo k nadměrnému  úhynu rostlin  a zraňování  nebo úhynu  živočichů nebo ničení jejich biotopů, neučiní-li tak povinná osoba sama,
 • povoluje záměrné rozšíření geograficky  nepůvodního druhu rostliny či živočicha  do krajiny;  to  neplatí  pro   nepůvodní  druhy  rostlin,  pokud  se hospodaří  podle  schváleného  lesního  hospodářského  plánu  nebo vlastníkem  lesa  převzaté  lesní  hospodářské osnovy,
 • povoluje záměrné křížení  a následné rozšiřování  křížence rostlin či živočichů  do krajiny,
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (§ 5b odst. 1),
 • ukládá při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin (§ 7 odst. 2),
 • vyžaduje údaje o paleontologickém nálezu podle § 11 odst. 1 a pověřuje osoby k provedení záchranného paleontologického průzkumu,
 • vydává souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu (§ 12),
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy (§ 13 odst. 1),
 • poskytuje finanční náhradu za vyhlášení přechodně chráněné plochy (§ 13 odst. 2),
 • vyhlašuje  památné stromy a jejich  ochranná pásma,  vydává souhlas k jejich ošetřování, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu (§ 46),
 • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47),
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63 odst. 1),
 • může  vydávat  pro svůj správní obvod  nařízení podle §  5 odst. 1  k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, která vede nebo by mohl  vést k ohrožení všech  druhů  rostlin  a  živočichů  na  bytí  nebo  k  jejich degeneraci,  k  narušení  rozmnožovacích  schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí,
 • vymezuje  a hodnotí  místní  systém  ekologické stability  (§ 4 odst. 1),
 • vede výpisy z  ústředního seznamu ochrany přírody (§  42 a 47) ve svém správním obvodu,
 • může  vyzvat  k  prokázání  povoleného  způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha  nebo rostliny a živočicha  chráněného podle  mezinárodních úmluv  (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2),
 • vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízení jiných orgánů (§ 65),
 • stanoví fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, jež by mohla způsobit  nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, nebo takovou činnost zakáže (§ 66),
 • stanovuje povinnosti investorům (biologické hodnocení) (§ 67),
 • vyzývá vlastníky pozemků k provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů nebo s nimi uzavírá dohody k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody nebo zajišťuje tato opatření sama (§ 68),
 • poskytuje finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kteří se zdrží určité činnosti nebo provedou práce na zlepšení přírodního prostředí (§ 69),
 • spolupracuje s obcemi,  předkládá  jim   požadované  podklady   a  informace, poskytuje  potřebná vysvětlení  k zásahům  do přírody  i způsobům její  ochrany,  zejména  pokud  takové  zásahy  mohou  nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny (§ 85),¨
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách  uvedení do původního  stavu podle  § 86  odst. 1  a ukládá  povinnost  provést  přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2,
 • ukládá  pokuty za  přestupky podle  § 87  vyjma §  87 odst. 1 písm. g)  a § 87  odst. 3  písm. i), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,
 • ukládá pokuty  za protiprávní jednání  podle § 88  vyjma § 88 odst. 1 písm. n)  a  § 88  odst. 2  písm. k),  pokud se  jedná o jedince druhů chráněných  podle  zvláštního   právního předpisu,
 • odebírá nedovoleně  držené jedince podle § 89, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu,
 • vykonává  státní   správu  v  ochraně  přírody a krajiny, není-li příslušný  jiný orgán  ochrany přírody  (§ 76, 77a, 79, 80) a nejde-li o území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma.

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů:

 • přijímá ohlášení škody podle § 8. odst. 1,
 • provádí po ohlášení škody místní šetření, sepisuje protokol a zajišťuje vhodným způsobem důkazy a tyto podklady předává krajskému úřadu.

Na úseku státní správy lesů (Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění) rozhoduje o:

 • pochybnostech, zda jde o pozemky  určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
 • prohlášení  pozemku za  pozemek určený  k plnění  funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
 • souhlasu k návrhům územně  plánovací dokumentace, jimiž mají být  dotčeny  lesní  pozemky,  pokud  není  příslušný kraj nebo ministerstvo (§ 14 odst. 2),
 • souhlasu k vydání územního  rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa  do výměry 1 ha, pokud není příslušný  kraj, a o souhlasu  k vydání  rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50  m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
 • dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
 • odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení  jejich využívání  pro plnění  funkcí lesa  a o  výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
 • dočasném  omezení  nebo  vyloučení   vstupu  do  lesa  (§  19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • povolení výjimky  ze zákazu některých  činností v lese  (§ 20 odst. 4),
 • stanovení podmínek  ke konání organizovaných  nebo hromadných sportovních  akcí  v  lese  (§  20  odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • uložení opatření k zajištění  bezpečnosti osob a majetku před škodami,   které  by   mohly  být   způsobeny  padáním  kamenů, sesouváním  půdy, pádem  stromů a  lavinami z  lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
 • uložení  opatření  v  případech  mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),
 • výjimkách ze zákazu provádět  mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst.4),
 • podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
 • udělení  nebo  odnětí  licence  pro  výkon  funkce  odborného lesního hospodáře (§ 37 odst.2),
 • pověření   právnické  nebo   fyzické  osoby   výkonem  funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),
 • ukládání pokut (hlava devátá),
 • uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti  v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • nezbytných opatřeních  k  odvrácení  hrozícího  nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvodu

Zároveň dle výše uvedeného zákona:

 • Vede  evidenci  nájmů  a  výpůjček  pozemků  určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,
 • zajišťuje zpracování osnovy,
 • povoluje výjimky  ze stanovené velikosti  nebo šířky holé  seče,
 • povoluje výjimky  ze zákonných lhůt  pro zalesnění a  zajištění kultur,
 • ustanovuje  lesní stráž  s působností  ve svém  správním obvodu a zrušují  ustanovení  lesní  stráže  ve  svém  správním obvodu,
 • soustřeďuje údaje  lesní hospodářské evidence o  lesích ve svém správním  obvodu  a  postupuje  je  pověřené organizační složce státu,
 • vykonává  dozor  nad   dodržováním  tohoto  zákona,  předpisů vydaných  k  jeho  provedení  a  rozhodnutí  vydaných na jejich základě,
 • vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona  a  předpisů  vydaných  na  jeho  základě  ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů. 

Podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin:

 • Přijímá  oznámení  dodavatelů  o  zamýšleném  sběru semenného materiálu,  odběru   částí  rostlin a  vyzvedávání  sadebního materiálu (§ 6 odst. 1)
 • vystavuje potvrzení o  původu reprodukčního materiálu získané z uznaných  zdrojů  reprodukčního  materiálu  ve  svém  územním obvodu a vede o tom evidenci,
 • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané  dělením  oddílu,  pro  který  bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,
 • rozhoduje o uložení pokut podle zákona
 • vykonává  dozor,  jak  fyzické  a  právnické  osoby  dodržují ustanovení  tohoto  zákona,  předpisy  vydané  k jeho provedení a rozhodnutí  vydaná  na  jejich  základě,  a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Na úseku myslivosti (Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Uděluje souhlas k zavádění dalších druhů zvěře do honitby,
 2. uděluje souhlas k vypouštění zvěře do honitby,
 3. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky,
 4. uděluje souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen,
 5. rozhoduje o umístění slaniska, napajedla a zařízení pro přikrmování zvěře (nedáli žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě souhlas s umístěním těchto zařízení),
 6. nařizuje přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností,
 7. spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické a  fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě,
 8. rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby,
 9. uznává honitby a obory,
 10. provádí registraci honebních společenstev,
 11. provádí výmaz honebních společenstev z rejstříku,
 12. vede rejstřík honebních společenstev,
 13. vydává úřední potvrzení o zápisu honebního společenstva nebo o tom, že zápis není proveden,
 14. přičleňuje k honitbě honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu,
 15. určuje náhradu za přičleněné pozemky,
 16. povoluje změnu honitby,
 17. rozhoduje o změně minimálních či normovaných stavů zvěře pro danou honitbu,
 18. rozhoduje o zániku smlouvy v případech, kdy porušením smlouvy nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené minimální stavy,
 19. vede evidenci honiteb a evidenci jejich využití,
 20. ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře,
 21. vede evidenci mysliveckých hospodářů a loveckých psů používaných pro honitbu,
 22. určuje plán mysliveckého hospodaření pokud mezi uživatelem a držitelem honitby nedojde k dohodě o plánu,
 23. kontroluje plnění plánů,
 24. vyjadřuje se k lovu spárkaté zvěře samičí a samičí zvěře do stáří 2 let v honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy,
 25. rozhoduje o snížení stavů zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě,
 26. zpracovává statistické hlášení o myslivosti,
 27. povoluje popř. ukládá úpravu stavu zvěře,
 28. povoluje lov zvěře v době hájení pro vědecké účely (včetně způsobu lovu, apod.),
 29. povoluje lov zvěře v době hájení odchytem, lov poraněné zvěře a lov zvěře pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a loveckých dravců,
 30. povoluje lov na nehonebních pozemcích včetně stanovení podmínek lovu, vznikne-li potřeba  jednorázově  omezit   nebo  trvale regulovat  stavy  některého  druhu  zvěře,   popřípadě  i  jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na žádost  jejich vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu, 
 31. vydává a odebírá lovecké lístky,
 32. vydává plomby a lístky o původu zvěře,
 33. rozhoduje v pochybnostech, která plodina je vysokocenná,
 34. dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných jeho provedení,
 35. dozírá, zda jsou dodržována jím vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu s cit. Zákonem, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře,
 36. ukládá rozhodnutím opatření k odstranění zjištěných nedostatků a opatření ke zlepšení,
 37. ustanovuje a zrušuje mysliveckou stráž,
 38. projednává přestupky a ukládá pokuty ve svěřeném úseku.  

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Projednává všechny podněty podané podle  § 22  odst. 1  písm. i), vyrozumí příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání  podnětu o učiněných  opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení,
 2. provádí zvláštní  opatření   podle  §   28a  v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky, tj. na návrh krajské veterinární správy může správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění  týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li  to jeho  zdravotní stav, nebo pokud  je opakovaně týráno, nařídit   chovateli   zajistit   opatření   ke   snížení  počtu hospodářských zvířat  včetně jejich usmrcení v  souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání, nařídit  chovateli  pozastavení  činnosti,  při  které  dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 3. projednává přestupky na úseku ochrany zvířat a ukládá pokuty fyzickým osobám za to, že: provádí  bez povolení pokusy  na  zvířatech, chová  jedince  nebezpečného  druhu  zvířat  podle § 13 odst. 5 až 8 tohoto zákona, poruší  jinou  povinnost  stanovenou  tímto  zákonem  a  obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě, trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá, provádí nebo propaguje týrání zvířat,
 4. projednává správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládá pokuty fyzické osobě, která je podnikatelem, nebo  právnické osobě, která: ztěžuje nebo maří výkon dozoru  prováděného příslušným orgánem  ochrany zvířat, propaguje týrání zvířat, poruší  jinou  povinnost  stanovenou  tímto  zákonem  a  obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě,
 5. vyžaduje si odborné vyjádření orgánů veterinární  správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné,
 6. plní  další  úkoly  v  ochraně  zvířat  stanovené tímto zákonem a zvláštními  právními předpisy,  není-li příslušný  jiný orgán ochrany zvířat,
 7. vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 8. rozhoduje o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče  a  s  následnou  péčí  o  něj, o nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Povoluje v dohodě s příslušným orgánem státní veterinární správy dle § 25 odst. 2 zákona, konání trhů, výstav a přehlídek nebo soutěží zvířat, popřípadě svody zvířat pro jiné účely.

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):

 1. ukládá  podle §  2 odst.  3 změnu  kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha v obvodu,
 2. ukládá  podle §  3 odst.  3 odstranění  závad zjištěných  při dozorové a kontrolní činnosti,
 3. vydává  podle §  11 odst.  2 rozhodnutí  o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  a povoluje podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě těchto odvodů.
 4. ukládá podle § 20 pokuty,
 5. uděluje podle § 2 odst. 2  souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu,
 6. ukládá  podle §  2 odst.  3 změnu  kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha,
 7. rozhoduje  podle §  3 odst.  3 o  tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými  látkami ohrožujícími  zdraví nebo  život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin,
 8. uděluje podle §  5 odst. 2 souhlas k  návrhům regulačních plánů a k  návrhům územně  plánovacích podkladů,  které vycházejí  ze schválených územních plánů obce,
 9. uděluje  podle §  7 odst.  3 souhlas  k návrhům tras nadzemních a podzemních  vedení,  pozemních   komunikací,  vodních   cest a jejich součástí,  pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 10. uděluje podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§  1 odst. 2)  o výměře do  1 ha; přitom  stanoví podmínky  k  zajištění   ochrany  zemědělského  půdního  fondu, schvaluje  plán rekultivace,  popřípadě stanoví  zvláštní režim jeho  provádění a vymezí, zda  a v  jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
 11. vydává stanovisko finančnímu orgánu ke vzniklé povinnosti platit z nezaplacených částek penále, nebyl-li  odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zaplacen  včas  a  v  plné výši, 
 12. usměrňuje  a sjednocuje  výkon státní  správy na  úseku ochrany zemědělského  půdního  fondu,  který  zajišťují pověřené obecní úřady  na  území  svého  správního  obvodu,  dozírá, jak tyto orgány  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  plní  své úkoly, provádějí kontrolní  činnost a dávají  jim podněty k  tomu, aby uplatnily  ve své  působnosti opatření  k odstranění zjištěných závad,
 13. rozhoduje  podle §  1 odst. 4 v  pochybnostech o  tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu,
 14. vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto  zákona příslušný jiný orgán státní správy,
 15. vede statistiku vynětí ze ZPF a předkládá ji Ministerstvu zemědělství ČR,
 16. dozírá  na dodržování ustanovení zákona a  předpisů vydaných na jeho základě, soustavně  kontroluje, zda  jsou dodržovány  podmínky a  prováděna opatření  jimi stanovená  při řízení  podle zákona  a v mezích své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad,
 17. spolupracuje se všemi orgány státní správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního  fondu,  s  orgány   Inspekce  životního  prostředí  České republiky, se Státním fondem životního  prostředí České republiky a s Pozemkovým fondem České republiky.

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péče, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Přijímá  oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu  škodlivých  organismů  podle  §  9  a  předkládají  je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 2. projednává ve svém obvodu přestupky týkající se §  3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů,  jakožto škodlivých organismů, které se šíří  z neobdělávané  zemědělské půdy  a neudržované  nezemědělské půdy  a které  ohrožují životní  prostředí nebo  zdraví lidí  nebo zvířat,
 3. plní  specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9.

Na úseku ochrany ovzduší (Podle zákona č. 86/2002 Sb.,  o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Rozhoduje  o vyměření  poplatku, odkladu  nebo prominutí  části poplatků  za znečišťování  ovzduší podle  § 19  odst. 5 a podle § 21  odst. 5  a § 22  odst. 3  a 5  u středních  stacionárních zdrojů,
 2. ověřuje   údaje   souhrnné   provozní   evidence   u  středních stacionárních  zdrojů  a  předává  je  ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích,
 3. ukládá pokuty podle § 40 odst. 5,
 4. vede  evidenci oznámení  pro střední  stacionární zdroje  podle § 54 odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu. 
 5. je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší,
 6. zpřístupňuje  informace   podle  tohoto  zákona   a  zvláštních právních předpisů,
 7. rozhoduje o vyměření poplatků  za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů podle § 19 odst. 6,
 8. nařizuje  odstranění závad  u malých  spalovacích zdrojů  podle § 12 odst. 1  písm. f), ukládá opatření k  nápravě těchto závad podle §  38 odst. 1 a  ukládá pokuty za nesplnění  této uložené povinnosti,
 9. vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6 v oblastech se zhoršenou kvalitou,  které se nacházejí v její územní působnosti,
 10. může vypracovat  místní program snižování  emisí znečišťujících látek podle § 6 odst. 5,
 11. vydává nařízení, jímž může na  svém území zakázat některé druhy paliv  pro malé  spalovací zdroje  znečišťování; seznam  těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
 12. vydává  nařízení, jímž  může  na  svém území  stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle  § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při  stanovení těchto podmínek přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě obytné zástavby,
 13. vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních  zdrojů,  které  nepodléhají  regulaci  podle § 8 odst.  3, a  k omezení  provozu mobilních  zdrojů znečišťování; pokud jde o zvláště velké,  velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci,
 14. vede evidenci malých stacionárních  zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu,
 15. vydává povolení  pro činnosti, kde  to stanoví zvláštní  právní předpis, při kterých vznikají  emise těkavých organických látek a které  odpovídají  kategorii  malých  ostatních stacionárních zdrojů  znečišťování  ovzduší.  Pro  tyto  látky  může stanovit fugitivní emisní limit v závislosti  na kvalitě ovzduší v daném místě,
 16. kontroluje dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle  §  12,  za   nedodržení  povinností  jim  ukládá  pokuty a nápravná  opatření  a  rozhoduje  o  zastavení  nebo  omezení provozu těchto zdrojů,
 17. kontroluje dodržování   přípustné   tmavosti    kouře,   pachového   čísla a přípustné  míry  obtěžování  zápachem  u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty,
 18. kontroluje účinnost  spalování,  měření  množství  a  rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle  § 12 odst. 1 písm. f); touto  činností může  pověřit odborně  způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu,
 19. kontroluje dodržování povinností  podle § 3  odst. 5 a  za jejich porušení ukládá pokuty,
 20. zpřístupňuje informace veřejnosti v rozsahu zákona o ovzduší.

Na úseku nakládání s odpady (Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Kontroluje,  zda  právnické  osoby  a  fyzické  osoby oprávněné k podnikání  využívají  systému  zavedeného  obcí pro nakládání s komunálním odpadem  pouze na základě  písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 2. ukládá   právnickým   osobám   a   fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání pokuty  za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může  stanovit opatření a  lhůty pro zjednání  nápravy samostatným rozhodnutím,
 3. ukládá  fyzickým osobám  pokuty za  přestupek uvedený  v §  69; současně může  stanovit opatření a  lhůty pro zjednání  nápravy samostatným rozhodnutím,
 4. kontroluje,  zda  právnické  osoby  a  fyzické  osoby oprávněné k podnikání  mají  zajištěno  využití  nebo  odstranění  odpadu v souladu s tímto zákonem,
 5. kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
 6. podává  návrh ministerstvu  na zařazení  odpadu podle  Katalogu odpadů podle § 5,
 7. uděluje souhlas  k nakládání s  nebezpečnými odpady podle  § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 8. uděluje   souhlas  k   upuštění  od   třídění  nebo  odděleného shromažďování  odpadů podle  § 16  odst. 2,  nejde-li o  případ podle §  78 odst. 2  písm. j), udělení  souhlasu může vázat  na podmínky,
 9. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění      elektroodpadu zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2,      shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů, jím vydaných souhlasů a  dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 10. kontroluje,  jak  jsou  právnickými  osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů  a rozhodnutí  ministerstva a  jiných správních  úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 11. hrozí-li  poškození  lidského  zdraví  nebo životního prostředí nebo již  k němu došlo,  může zajistit ochranu  lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 12. ukládá  provozovateli   zařízení    k   odstraňování   odpadů v mimořádných případech,  je-li to nezbytné  z hlediska ochrany životního prostředí  a pokud je to  pro provozovatele technicky možné,  povinnost   odstranit  odpad.  Náklady   vzniklé  tímto rozhodnutím  hradí obecní  úřad obce  s rozšířenou  působností, který rozhodnutí  vydal; náhradu nákladů  takto vynaložených je povinna  obecnímu úřadu  obce s  rozšířenou působností  uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona,
 13. ukládá   právnickým   osobám   a   fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání  pokuty  za  porušení  stanovených povinností podle § 66  odst.  2 a 5;  současně  může  stanovit  opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, 
 14. může  zakázat  původci  odpadů  činnost,  která způsobuje vznik odpadů,  pokud původce  nemá zajištěno  využití nebo odstranění odpadů a  pokud by odpady  vzniklé v důsledku  pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
 15. zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá  do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b),  v  případě,  že  osoba,  které  byl  souhlas udělen, opakovaně  porušuje   povinnosti stanovené  tímto   zákonem  nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.

Dále dává vyjádření zejména

 1. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 2. v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 3. k připravovaným  změnám  výrobního  procesu  nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 4. k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Na úseku ochrany vody (vodoprávní úřad) (Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Upravuje a omezuje, popř. zakazuje, vyžaduje-li to veřejný zájem obecné nakládání s povrchovými vodami,
 2. vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a to k jejich odběru,vzdouvání, akumulaci, využívání jejich energetického potenciálu, užívání těchto vod k  chovu ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných vodních živočichů za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi,
 3. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 4. vydává povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 5. ruší popř. mění vydaná povolení k nakládání s vodami, 
 6. vydává povolení k některým činnostem: vysazování  stromů nebo keřů v záplavových územích; k těžbě štěrku, bahna, valounů z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku; ke geologickým pracím v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů; k zasypávání odstavených ramen vodních toků; vrácení vodního toku do původního koryta,
 7. povolení k provedení vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, v povolení stanoví podmínky popř. povinnosti, za kterých je vydává a účel, kterému má vodní dílo sloužit,
 8. rozhoduje o podmínkách  dalšího trvání vodního díla v případě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami a povolení k nakládání s vodami zaniklo,
 9. uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry; zároveň stanovuje podmínky a dobu, po kterou se souhlas uděluje,
 10. vydává vyjádření každému, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod,
 11. vede evidenci vydaných rozhodnutí, vybrané údaje ukládá v rozsahu stanoveném vyhláškou do informačního systému veřejné správy a předává je MZe pravidelně po ukončení kalendářního čtvrtletí, ukládá vybrané údaje i z předchozí vodohospodářské evidence,
 12. stanoví k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod ochranná pásma,
 13. vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží,
 14. stanoví minimální zůstatkový průtok a ukládá za účelem kontroly dodržování minimálního zůstatkového průtoku povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní značku,
 15. stanoví minimální hladinu podzemních vod a může stanovit tuto hladinu pravidelně měřit,
 16. povoluje výjimečně na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením popřípadě stanoví hodnoty pro vypouštění odpadních vod přísnější,
 17. schvaluje plány opatření pro případy havárie, 
 18. povoluje při použití závadných látek výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu,  
 19. řídí práce při zneškodňování havárií, přičemž dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi,
 20. ukládá k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to vyžaduje povaha věci,
 21. rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku,
 22. povoluje vrácení vodního toku do původního koryta,   
 23. stanovuje pro nebytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu k užívání větší šířku pozemků při vodním toku než je uvedeno v ustanovení § 49 odst. 2 vodního zákona,
 24. zakazuje kácení stromů a keřů zabezpečující stabilitu koryta vodního toku,
 25. zajišťuje obnovení plynulého odtoku vody a nápravu na náklady vlastníka odpovědného za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním sousedící,
 26. rozhoduje v pochybnostech, zda jde o vodní dílo,
 27. rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
 28. stanovuje na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany ochranná pásma podél něho a zakazuje nebo omezuje na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností,
 29. ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační, případně provozní řád vodního díla,
 30. rozhoduje, vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl,
 31. rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV. s přihlédnutím k posudku,
 32. rozhoduje o změně kategorie vodního díla,
 33. předává informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství,
 34. stanovuje na návrh správce vodního toku rozsah záplavových území, 
 35. vymezuje v současně zastavěných územních obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků,
 36. předává mapovou dokumentaci záplavových území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí,
 37. omezuje po projednání s dotčenými úřady státní správy právo užívání pozemků a staveb v tomto území,
 38. podává v případě potřeby ve veřejném zájmu návrh na vyvlastnění dotčených pozemků a staveb, případě může podávat stavebnímu úřadu návrh na vyhlášení stavební uzávěry,
 39. rozhoduje v pochybnostech o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, 
 40. ukládá vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových území, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání povinnost, zpracovat povodňový plán, 
 41. potvrzuje soulad věcné a grafické části předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,  
 42. zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 43. organizuje provádění povodňových prohlídek,
 44. prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů,
 45. organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 46. ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 47. organizuje a  řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s  rozšířenou  působností, informuje  o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 48. organizuje,  řídí, koordinuje  a ukládá  opatření na  ochranu před  povodněmi  podle  povodňových  plánů,  řídí  a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje od orgánů,  právnických a  fyzických  osob  osobní a věcnou pomoc,
 49. vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 50. v nutných  případech,  pokud   není  svolána  povodňová  komise kraje, nařizuje po  dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů  s možným dosahem v rámci správního  obvodu obce s rozšířenou působností,
 51. v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České   republiky  nad  rámec  sil a  prostředků  vymezených v povodňových plánech,
 52. spolupracuje  v  době  povodně  s  povodňovými  orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 53. soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost   provedených  opatření a   zpracovává  souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 54. vede záznamy v povodňové knize, 
 55. dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad a dozírá, zda jsou dodržována  jimi vydaná rozhodnutí,
 56. schvaluje manipulační řády, popř. provozní řády vodních děl,
 57. ukládá pokuty podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě za porušení vodního zákona uvedené v ust. § 116, odst. a), b),c) d) bod 1. - 85.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 1. stanoví, že se zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích vztahuje též na vodovody a    kanalizace s denní produkcí menší než 10 m3 ,
 2. ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné,
 3. zpracovává vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a předává je vždy do 31. března ministerstvu, 
 4. schvaluje kanalizační řády kanalizace pro veřejnou potřebu,
 5. povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizací pro veřejnou potřebu,
 6. vydává výjimku z ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, 
 7. vydává povolení k provádění činností uvedených v tomto zákoně v ochranných pásmech vodovodu a kanalizace,
 8. ukládá pokuty právnické nebo fyzické osobě za porušení tohoto zákona uvedené v § 33, 
 9. vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných.

Podle stavebního zákona:

 1. povoluje jako speciální stavební úřad stavby vodních děl, 
 2. povoluje jako speciální stavební úřad změny staveb vodních děl před dokončením,
 3. vydává písemné sdělení k ohlášení drobných staveb, st. úprav, udržovacích prací,
 4. povoluje jako speciální stavební úřad užívání staveb vodních děl a prozatímní užívání staveb vodních děl ke zkušebnímu provozu, 
 5. povoluje jako speciální stavební úřad nezbytné úpravy na stavbě vodních děl, 
 6. nařizuje vlastníku stavby vodního díla odstranění stavby,
 7. dodatečně povoluje jako speciální stavební úřad stavby vodních děl,
 8. nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby, 
 9. provádí státní stavební dohled, 
 10. nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) a následně jej ověřuje, 
 11. projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a ukládá příslušné sankce,
 12. projednává správní delikty právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá příslušné sankce.

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů:

 1. vydává a odebírá rybářské lístky,
 2. vede evidenci všech rybářských lístků ve své působnosti
 3. ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž,

vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti.  

 

Životní situace

 

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu: 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ