Odbor životního prostředí (OŽP)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru:  Ing. Ivo Pecl


Kontakty:

Benešová Eva Dis.    administrativa odboru376 347 254 ebenesova@mukt.cz 
Brandtová Pavlína Mgr.
ochrana přírody a krajiny
376 347 356
pbrandtova@mukt.cz
Hosnedl Jiří Ing.
ochrana vody
376 347 285
jhosnedl@mukt.cz
Klimentová Gabriela Ing.
ved. odd. ochrany vody
376 347 383
gklimentova@mukt.cz
Mára Jaromír Ing.               státní správa lesa, rybářství 376 347 342 jmara@mukt.cz
Němcová Zuzana Bc. ochrana vody 376 347 241 znemcova@mukt.cz 
Pecl Ivo Ing. vedoucí odboru 376 347 353 ipecl@mukt.cz 
Rajtmajer Kamilzemědělský půdní font 376 347 275 krajtmajer@mukt.cz 
Říhová Soňa Bc. myslivost, rybaření 376 347 363 srihova@mukt.cz 
Šilhavá Markéta Ing. odpady 376 347 365 msilhava@mukt.cz 
Šimko Ĺubomír Mgr. ochrana vody  376 347 384lsimko@mukt.cz 
Steiningerová Jaroslava Bc.ochrana vody  376 347 385jsteiningerova@mukt.cz 
Uhlík Jiří Ing. ochrana ovzduší, zást. ved. odboru 376 347 355 juhlik@mukt.cz 


Rozsah činnosti:

Na úseku ochrany přírody a krajiny (Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 76

 

Obecní úřady

 

            (1) Obecní úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území,

 

a) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1

 

b) ukládají náhradní výsadbu podle § 9.

 

            (2) Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy se o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby podle § 9 rozhoduje pro záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko nebo jeho část, které se nacházejí na území chráněné krajinné oblasti, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

 

 

§ 77

 

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 

            (1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody,

 

a) vydávají souhlasy k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,

 

b) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,

 

c) rozhodují o zajištění nebo použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,

 

d) vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, do krajiny podle § 5 odst. 4 nebo 5,

 

e) stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 6,

 

f) zajišťují provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 8,

 

g) rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,

 

h) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 3,

 

i) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 24,

 

j) přijímají oznámení o učinění paleontologického nálezu, požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11,

 

k) vydávají souhlasy k povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,

 

l) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha podle § 13 odst. 1 z jiného důvodu, než je ochrana zájmu chráněného v části páté,

 

m) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu podle § 39§ 45 odst. 2, projednávají záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 a předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,

 

n) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,

 

o) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54 odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle § 54 odst. 2,

 

p) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,

 

q) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1,

 

r) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,

 

s) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,

 

t) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a projednávají přestupky podle § 8788

 

u) v rozsahu své působnosti uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, regulačního plánu, vymezení zastavěného území a územního opatření z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a jsou dotčeným orgánem při jejich pořizování.

 

            (2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability podle § 4 odst. 1, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

 

            (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska tohoto zákona k řízením podle zákona o myslivosti39d), zákona o lesích, zákona o rybářství, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, horního zákonazákona o geologických pracích, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

 

            (4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

   

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů:

 • přijímá ohlášení škody podle § 8. odst. 1,
 • provádí po ohlášení škody místní šetření, sepisuje protokol a zajišťuje vhodným způsobem důkazy a tyto podklady předává krajskému úřadu.

Na úseku státní správy lesů (Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění) rozhoduje o:

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),

b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),

c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),

d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

e) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),

f) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

g) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),

h) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),

i) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 5),

j) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),

k) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),

l) o pověření nebo zrušení pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),

m) o přestupcích podle tohoto zákona,

n) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

o) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
a dále:
a) vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),

b) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,

c) vydává závazné stanovisko k řízení podle jiného právního předpisu10), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný krajský úřad, a k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 a 3),

d) zajišťuje zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),

e) povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),

f) povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),

g) ustanovuje lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,

h) soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,

i) vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

j) vydává opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 19 odst. 4 a 5), a

k) vydává opatření obecné povahy o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 4), a

l) oznamuje pověřené osobě podle § 28a nově zjištěná místa s výskytem invazního nepůvodního druhu dřeviny.

Na úseku myslivosti (Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů):
 1. Uděluje souhlas k zavádění dalších druhů zvěře do honitby,
 2. uděluje souhlas k vypouštění zvěře do honitby,
 3. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky,
 4. uděluje souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen,
 5. rozhoduje o umístění slaniska, napajedla a zařízení pro přikrmování zvěře (nedáli žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě souhlas s umístěním těchto zařízení),
 6. nařizuje přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností,
 7. spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické a  fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě,
 8. rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby,
 9. uznává honitby a obory,
 10. provádí registraci honebních společenstev,
 11. provádí výmaz honebních společenstev z rejstříku,
 12. vede rejstřík honebních společenstev,
 13. vydává úřední potvrzení o zápisu honebního společenstva nebo o tom, že zápis není proveden,
 14. přičleňuje k honitbě honební pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu,
 15. určuje náhradu za přičleněné pozemky,
 16. povoluje změnu honitby,
 17. rozhoduje o změně minimálních či normovaných stavů zvěře pro danou honitbu,
 18. rozhoduje o zániku smlouvy v případech, kdy porušením smlouvy nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře v honitbě pod stanovené minimální stavy,
 19. vede evidenci honiteb a evidenci jejich využití,
 20. ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře,
 21. vede evidenci mysliveckých hospodářů a loveckých psů používaných pro honitbu,
 22. určuje plán mysliveckého hospodaření pokud mezi uživatelem a držitelem honitby nedojde k dohodě o plánu,
 23. kontroluje plnění plánů,
 24. vyjadřuje se k lovu spárkaté zvěře samičí a samičí zvěře do stáří 2 let v honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy,
 25. rozhoduje o snížení stavů zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě,
 26. zpracovává statistické hlášení o myslivosti,
 27. povoluje popř. ukládá úpravu stavu zvěře,
 28. povoluje lov zvěře v době hájení pro vědecké účely (včetně způsobu lovu, apod.),
 29. povoluje lov zvěře v době hájení odchytem, lov poraněné zvěře a lov zvěře pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a loveckých dravců,
 30. povoluje lov na nehonebních pozemcích včetně stanovení podmínek lovu, vznikne-li potřeba  jednorázově  omezit   nebo  trvale regulovat  stavy  některého  druhu  zvěře,   popřípadě  i  jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na žádost  jejich vlastníků, popřípadě nájemců nebo z vlastního podnětu, 
 31. vydává a odebírá lovecké lístky,
 32. vydává plomby a lístky o původu zvěře,
 33. rozhoduje v pochybnostech, která plodina je vysokocenná,
 34. dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných jeho provedení,
 35. dozírá, zda jsou dodržována jím vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu s cit. Zákonem, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře,
 36. ukládá rozhodnutím opatření k odstranění zjištěných nedostatků a opatření ke zlepšení,
 37. ustanovuje a zrušuje mysliveckou stráž,
 38. projednává přestupky a ukládá pokuty ve svěřeném úseku.  

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Projednává všechny podněty podané podle  § 22  odst. 1  písm. i), vyrozumí příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání  podnětu o učiněných  opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení,
 2. provádí zvláštní  opatření   podle  §   28a  v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky, tj. na návrh krajské veterinární správy může správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění  týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li  to jeho  zdravotní stav, nebo pokud  je opakovaně týráno, nařídit   chovateli   zajistit   opatření   ke   snížení  počtu hospodářských zvířat  včetně jejich usmrcení v  souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání, nařídit  chovateli  pozastavení  činnosti,  při  které  dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 3. projednává přestupky na úseku ochrany zvířat a ukládá pokuty fyzickým osobám za to, že: provádí  bez povolení pokusy  na  zvířatech, chová  jedince  nebezpečného  druhu  zvířat  podle § 13 odst. 5 až 8 tohoto zákona, poruší  jinou  povinnost  stanovenou  tímto  zákonem  a  obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě, trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá, provádí nebo propaguje týrání zvířat,
 4. projednává správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládá pokuty fyzické osobě, která je podnikatelem, nebo  právnické osobě, která: ztěžuje nebo maří výkon dozoru  prováděného příslušným orgánem  ochrany zvířat, propaguje týrání zvířat, poruší  jinou  povinnost  stanovenou  tímto  zákonem  a  obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě,
 5. vyžaduje si odborné vyjádření orgánů veterinární  správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné,
 6. plní  další  úkoly  v  ochraně  zvířat  stanovené tímto zákonem a zvláštními  právními předpisy,  není-li příslušný  jiný orgán ochrany zvířat,
 7. vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 8. rozhoduje o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče  a  s  následnou  péčí  o  něj, o nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví.

Program péče o nalezené kočky

V červnu schválila Rada města Klatovy program „Péče o nalezené kočky“.

Program bude řešit problematiku nalezených, případně zděděných koček na území města i vzhledem k tomu, že město nedisponuje útulkem pro kočky. Proto by chtělo podpořit vznik vytvoření sítě dočasných pečovatelů, kteří by tvořili mezistupeň pro následnou trvalou adopci zvířete.

V případě nálezu kočky projde zvíře základní veterinární péčí, očkováním a bude připraveno na převzetí do dočasné péče, případně k adopci. Základní veterinární péče a kastrace bude hrazena městem. Zvíře bude očipováno a předáno do péče dočasného pečovatele, na dočasnou péči bude město taktéž přispívat.
Pro vytvoření dočasné sítě budeme rádi, pokud se najdou dobrovolníci, kteří se o nalezená zvířata postarají do doby, než se najde původní majitel nebo si je nový majitel adoptuje.
Případní zájemci o dočasnou péči, nebo o adopci kočky, se mohou hlásit na Odboru životního prostředí města mailem nebo telefonicky. Nález zvířete prosím hlaste Městské policii, která zajistí prvotní zaevidování koček a případné ošetření u veterinárního lékaře.
Fotografie a popis nalezených koček budou zveřejňovány na webových stránkách města a na sociálních sítích.

     

 
Útulek pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech. 

 

 
 

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Povoluje v dohodě s příslušným orgánem státní veterinární správy dle § 25 odst. 2 zákona, konání trhů, výstav a přehlídek nebo soutěží zvířat, popřípadě svody zvířat pro jiné účely.

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):

 1. rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
 2. uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
 3. ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
 4. kontroluje plnění:
  + povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
  + podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
  + jím uloženého opatření k nápravě,
 5. uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
 6. ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy, 
 7. zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 
 8. uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům, 
 9. uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, 
 10. rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 
 11. projednává přestupky podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce, 
 12. je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, 
 13. u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2; místně příslušným je orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož územním obvodu se odňatá zemědělská půda nebo její 
 14. vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán. 

Na úseku ochrany ovzduší (Podle zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):

 

 1. vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
 2. vydává vyjádření k řízení vedeným krajským úřadem k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 3. provádí kontroly dodržování zákona o ochraně ovzduší u provozovatelů stacionárních zdrojů,
 4. kontroluje dodržování povinností provozovatele spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW,
 5. kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře,
 6. ukládá opatření ke zjednání nápravy včetně vydání rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje,
 7. řeší přestupky fyzických osob dle § 23 zákona,
 8. ukládá pokuty za porušení zákona,
 9. aktivně zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích,
 10. je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících,
 11. je dotčeným správním úřadem podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (zákon o integrované prevenci).

 

Na úseku nakládání s odpady (Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Kontroluje,  zda  právnické  osoby  a  fyzické  osoby oprávněné k podnikání  využívají  systému  zavedeného  obcí pro nakládání s komunálním odpadem  pouze na základě  písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 2. ukládá   právnickým   osobám   a   fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání pokuty  za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může  stanovit opatření a  lhůty pro zjednání  nápravy samostatným rozhodnutím,
 3. ukládá  fyzickým osobám  pokuty za  přestupek uvedený  v §  69; současně může  stanovit opatření a  lhůty pro zjednání  nápravy samostatným rozhodnutím,
 4. kontroluje,  zda  právnické  osoby  a  fyzické  osoby oprávněné k podnikání  mají  zajištěno  využití  nebo  odstranění  odpadu v souladu s tímto zákonem,
 5. kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
 6. podává  návrh ministerstvu  na zařazení  odpadu podle  Katalogu odpadů podle § 5,
 7. uděluje souhlas  k nakládání s  nebezpečnými odpady podle  § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 8. uděluje   souhlas  k   upuštění  od   třídění  nebo  odděleného shromažďování  odpadů podle  § 16  odst. 2,  nejde-li o  případ podle §  78 odst. 2  písm. j), udělení  souhlasu může vázat  na podmínky,
 9. vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění      elektroodpadu zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2,      shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů, jím vydaných souhlasů a  dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 10. kontroluje,  jak  jsou  právnickými  osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů  a rozhodnutí  ministerstva a  jiných správních  úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 11. hrozí-li  poškození  lidského  zdraví  nebo životního prostředí nebo již  k němu došlo,  může zajistit ochranu  lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 12. ukládá  provozovateli   zařízení    k   odstraňování   odpadů v mimořádných případech,  je-li to nezbytné  z hlediska ochrany životního prostředí  a pokud je to  pro provozovatele technicky možné,  povinnost   odstranit  odpad.  Náklady   vzniklé  tímto rozhodnutím  hradí obecní  úřad obce  s rozšířenou  působností, který rozhodnutí  vydal; náhradu nákladů  takto vynaložených je povinna  obecnímu úřadu  obce s  rozšířenou působností  uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona,
 13. ukládá   právnickým   osobám   a   fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání  pokuty  za  porušení  stanovených povinností podle § 66  odst.  2 a 5;  současně  může  stanovit  opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, 
 14. může  zakázat  původci  odpadů  činnost,  která způsobuje vznik odpadů,  pokud původce  nemá zajištěno  využití nebo odstranění odpadů a  pokud by odpady  vzniklé v důsledku  pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
 15. zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá  do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b),  v  případě,  že  osoba,  které  byl  souhlas udělen, opakovaně  porušuje   povinnosti stanovené  tímto   zákonem  nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.

Dále dává vyjádření zejména

 1. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 2. v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 3. k připravovaným  změnám  výrobního  procesu  nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 4. k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Na úseku ochrany vody (vodoprávní úřad) (Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů):

 1. Upravuje a omezuje, popř. zakazuje, vyžaduje-li to veřejný zájem obecné nakládání s povrchovými vodami,
 2. vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a to k jejich odběru,vzdouvání, akumulaci, využívání jejich energetického potenciálu, užívání těchto vod k  chovu ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných vodních živočichů za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi,
 3. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 4. vydává povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 5. ruší popř. mění vydaná povolení k nakládání s vodami, 
 6. vydává povolení k některým činnostem: vysazování  stromů nebo keřů v záplavových územích; k těžbě štěrku, bahna, valounů z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku; ke geologickým pracím v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů; k zasypávání odstavených ramen vodních toků; vrácení vodního toku do původního koryta,
 7. povolení k provedení vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, v povolení stanoví podmínky popř. povinnosti, za kterých je vydává a účel, kterému má vodní dílo sloužit,
 8. rozhoduje o podmínkách  dalšího trvání vodního díla v případě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami a povolení k nakládání s vodami zaniklo,
 9. uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry; zároveň stanovuje podmínky a dobu, po kterou se souhlas uděluje,
 10. vydává vyjádření každému, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod,
 11. vede evidenci vydaných rozhodnutí, vybrané údaje ukládá v rozsahu stanoveném vyhláškou do informačního systému veřejné správy a předává je MZe pravidelně po ukončení kalendářního čtvrtletí, ukládá vybrané údaje i z předchozí vodohospodářské evidence,
 12. stanoví k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod ochranná pásma,
 13. vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží,
 14. stanoví minimální zůstatkový průtok a ukládá za účelem kontroly dodržování minimálního zůstatkového průtoku povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní značku,
 15. stanoví minimální hladinu podzemních vod a může stanovit tuto hladinu pravidelně měřit,
 16. povoluje výjimečně na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením popřípadě stanoví hodnoty pro vypouštění odpadních vod přísnější,
 17. schvaluje plány opatření pro případy havárie, 
 18. povoluje při použití závadných látek výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu,  
 19. řídí práce při zneškodňování havárií, přičemž dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi,
 20. ukládá k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to vyžaduje povaha věci,
 21. rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku,
 22. povoluje vrácení vodního toku do původního koryta,   
 23. stanovuje pro nebytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu k užívání větší šířku pozemků při vodním toku než je uvedeno v ustanovení § 49 odst. 2 vodního zákona,
 24. zakazuje kácení stromů a keřů zabezpečující stabilitu koryta vodního toku,
 25. zajišťuje obnovení plynulého odtoku vody a nápravu na náklady vlastníka odpovědného za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním sousedící,
 26. rozhoduje v pochybnostech, zda jde o vodní dílo,
 27. rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
 28. stanovuje na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany ochranná pásma podél něho a zakazuje nebo omezuje na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností,
 29. ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační, případně provozní řád vodního díla,
 30. rozhoduje, vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl,
 31. rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV. s přihlédnutím k posudku,
 32. rozhoduje o změně kategorie vodního díla,
 33. předává informace o zařazení vodního díla do I. až III. kategorie nebo změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství,
 34. stanovuje na návrh správce vodního toku rozsah záplavových území, 
 35. vymezuje v současně zastavěných územních obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků,
 36. předává mapovou dokumentaci záplavových území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí,
 37. omezuje po projednání s dotčenými úřady státní správy právo užívání pozemků a staveb v tomto území,
 38. podává v případě potřeby ve veřejném zájmu návrh na vyvlastnění dotčených pozemků a staveb, případě může podávat stavebnímu úřadu návrh na vyhlášení stavební uzávěry,
 39. rozhoduje v pochybnostech o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, 
 40. ukládá vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových území, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání povinnost, zpracovat povodňový plán, 
 41. potvrzuje soulad věcné a grafické části předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,  
 42. zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 43. organizuje provádění povodňových prohlídek,
 44. prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů,
 45. organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 46. ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 47. organizuje a  řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s  rozšířenou  působností, informuje  o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 48. organizuje,  řídí, koordinuje  a ukládá  opatření na  ochranu před  povodněmi  podle  povodňových  plánů,  řídí  a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje od orgánů,  právnických a  fyzických  osob  osobní a věcnou pomoc,
 49. vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 50. v nutných  případech,  pokud   není  svolána  povodňová  komise kraje, nařizuje po  dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů  s možným dosahem v rámci správního  obvodu obce s rozšířenou působností,
 51. v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České   republiky  nad  rámec  sil a  prostředků  vymezených v povodňových plánech,
 52. spolupracuje  v  době  povodně  s  povodňovými  orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 53. soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost   provedených  opatření a   zpracovává  souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
 54. vede záznamy v povodňové knize, 
 55. dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad a dozírá, zda jsou dodržována  jimi vydaná rozhodnutí,
 56. schvaluje manipulační řády, popř. provozní řády vodních děl,
 57. ukládá pokuty podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě za porušení vodního zákona uvedené v ust. § 116, odst. a), b),c) d) bod 1. - 85.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 1. stanoví, že se zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích vztahuje též na vodovody a    kanalizace s denní produkcí menší než 10 m3 ,
 2. ukládá vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné,
 3. zpracovává vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a předává je vždy do 31. března ministerstvu, 
 4. schvaluje kanalizační řády kanalizace pro veřejnou potřebu,
 5. povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizací pro veřejnou potřebu,
 6. vydává výjimku z ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, 
 7. vydává povolení k provádění činností uvedených v tomto zákoně v ochranných pásmech vodovodu a kanalizace,
 8. ukládá pokuty právnické nebo fyzické osobě za porušení tohoto zákona uvedené v § 33, 
 9. vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných.

Podle stavebního zákona:

 1. povoluje jako speciální stavební úřad stavby vodních děl, 
 2. povoluje jako speciální stavební úřad změny staveb vodních děl před dokončením,
 3. vydává písemné sdělení k ohlášení drobných staveb, st. úprav, udržovacích prací,
 4. povoluje jako speciální stavební úřad užívání staveb vodních děl a prozatímní užívání staveb vodních děl ke zkušebnímu provozu, 
 5. povoluje jako speciální stavební úřad nezbytné úpravy na stavbě vodních děl, 
 6. nařizuje vlastníku stavby vodního díla odstranění stavby,
 7. dodatečně povoluje jako speciální stavební úřad stavby vodních děl,
 8. nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby, 
 9. provádí státní stavební dohled, 
 10. nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) a následně jej ověřuje, 
 11. projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a ukládá příslušné sankce,
 12. projednává správní delikty právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá příslušné sankce.

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů:

 1. vydává a odebírá rybářské lístky,
 2. vede evidenci všech rybářských lístků ve své působnosti
 3. ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž,

vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti.  

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu: 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2020 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád