VV oznámení o zahájení řízení - Josef a Růžena Bejvlovi

Městský úřad Klatovy                                       Odbor vnitřních věcí

odd. evidence obyvatel, občanských

průkazů a cestovních dokladů

pracoviště Balbínova 59

                                                              

 

 
č.j.:                  OVV/36/7/EO/23

 

                        OVV/36/8/EO/23

vyřizuje:          Hana Šindelářová

tel.:                  376 347 148

mail:                hsindelarova@mukt.cz

datum:            6.3.2023

 

 

 Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení doručuje touto

 

veřejnou vyhláškou:

 

I.    Oznámení o zahájení  řízení

 

 Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oznamuje účastníku řízení panu Josefu Bejvlovi, nar. 1935  a paní  Růženě Bejvlové, nar. 1935, v souladu s ustanovením  § 47 správního řádu

zahájení řízení

 

ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Maškova 277, Klatovy IV, panu Josefu Bejvlovi, nar. 1935  a paní Růženě Bejvlové, nar. 1935 podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh paní Evy Kuchařové, trvalý pobyt Pod Hůrkou 549, Klatovy III .

 

II.    Oznámení o možnosti převzít písemnost

 

Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, sdělujeme účastníku řízení panu Josefu Bejvlovi, nar. 1935  a paní Růženě Bejvlové, nar. 1935, trvalý pobyt Maškova 277, Klatovy IV , že na Městském úřadu Klatovy, Balbínova 59, Klatovy I (u Černé věže, 2. nadzemní podlaží, kancelář č. 41), na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, je uložena písemnost ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu.  

 

Uloženou písemnost lze vyzvednout v  pracovní době Městského úřadu Klatovy: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., úterý od 8:00 do 16:00 hod.,čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., pátek od 8:00 do 14:30 hodin,      na výše uvedeném místě. 

 

Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou.

 

 

 

Hana Šindelářová

oprávněná úřední osoba

oddělení EO,OP,CD