Výběrové řízení - tajemník MěÚ

Starosta města Klatov

vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů,

na obsazení pozice tajemník/tajemnice Městského úřadu Klatovy

 

Popis pracovní pozice:

 • plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • řízení a koordinace činnosti úřadu,
 • zabezpečování jednání rady města a zastupitelstva města,
 • komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce,
 • zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města,
 • tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

 

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úřadu

Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která:

1)      Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk.

 

2)      Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

 • Není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
 • Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá uchazeč osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

3)      Splňuje předpoklady podle § 5 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • Má nejméně tříletou praxi

a)       jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b)      při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu

c)        ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

Délka praxe podle odstavce a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

 

Požadavky zaměstnavatele:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, správního řádu, zákona o úřednících samosprávných celků,
 • komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,
 • umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat,
 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • časová flexibilita,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • organizační a rozhodovací schopnosti,
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
 • odolnost vůči stresu,
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou.

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 13

·      Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971,
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů dle § 5 zákona 312/2002 Sb.,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 31.3.2023, obálku označte heslem „Výběrové řízení tajemník - neotvírat".

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Mgr. Rudolf Salvetr, starosta, nám. Míru 62, 33901 Klatovy

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Klatovy dne 8.3.2023

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta