Oznámení PK č. 1692 k.ú. Klatovy

 

O Z N Á M E N Í

Město Klatovy vyzývá spoluvlastníka níže uvedené nemovitosti, aby se neprodleně dostavil na město Klatovy, odbor rozvoje města, náměstí Míru 62, Klatovy I, popř. město Klatovy jiným způsobem kontaktoval.

Pokud se vlastník uvedené nemovitosti nepřihlásí ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení tohoto oznámení, bude město Klatovy dále postupovat v souladu s ustanovením § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s nemovitostí bude nakládáno jako s věcí opuštěnou.

Jedná se o tuto nemovitost:

parcelu původního pozemkového katastru č. 1692 v k.ú. Klatovy - spoluvlastnický podíl:

id. 1/14 – vlastnické právo dle evidence KN Sekyra Antonín, Nebrasca, USA

           

             Mgr. Rudolf Salvetr

             starosta města Klatovy