Zásady pro poskytování finančního příspěvku na rekonstrukci objektů v historické části města (památkové zóně)

ZÁSADY

pro poskytování finančního příspěvku na rekonstrukci objektů v historické části města (památkové zóně)

Zastupitelstvo města Klatov schválilo dne 29.1.2008 usnesením č.10 tyto Zásady ro poskytování finančního příspěvku na rekonstrukci objektů v historické části města (památkové zóně):

Čl. 1

Základní ustanovení

1.Tyto zásady upravují poskytování příspěvků z rozpočtu města Klatov na rekonstrukci či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov.

2. Hranice  památkové  zóny  města Klatov  jsou  stanoveny  vyhláškou  Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. a jsou vyznačeny v plánu, který je uložen mj. na odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech (dále též jen „OŠKCR MěÚ“). V uvedeném plánu je vymezeno rovněž členění památkové zóny na část  „A“  a  „B“.

Čl. 2

Stanovení účelu příspěvku a podmínek jeho přiznání

 

1. Finanční příspěvek může být poskytnut na zlepšení vnějšího vzhledu objektu, a to konkrétně na:

 • opravu a obnovu fasád sousedících s veřejným prostranstvím,
 • výplně otvorů směřujících do veřejných prostranství,
 • střešní plášť.

 

2. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

3. Finanční příspěvek je možné poskytnout pouze za předpokladu, že stavebník nezahájí stavbu před vydáním stavebního povolení, příp. před ohlášením stavby, pokud toto k realizaci navrhovaných prací vyžaduje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).

4. Výše finančního příspěvku je závislá:

 • na finanční náročnosti akce,
 • na finančním rozdílu mezi běžným způsobem opravy (rekonstrukce) a způsobem opravy objektu, který splňuje podmínky státní památkové péče,
 • na finančních možnostech rozpočtu města.

 

5. Kriteria pro stanovení výše příspěvku:

 • domy v části „A“  památkové zóny města Klatov - lze poskytnout až 70% z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem opravy a způsobem navrženým a provedeným     dle požadavků památkové péče,
 • domy v části „B“ památkové zóny města Klatov – lze poskytnout až 50% z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem opravy a způsobem navrženým dle požadavků památkové péče.

 

6. Finanční příspěvek bude poskytnut po úplném dokončení akce a po kontrole provedené OŠKCR MěÚ.

Čl. 3

Postup při přiznávání finančního příspěvku

1. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku přijímá Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, před zahájením stavebních prací.

2. K žádosti bude přiloženo:

 • ohlášení stavebních úprav nebo stavební povolení, pokud toto k realizaci navrhovaných prací vyžaduje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.),
 • závazné stanovisko OŠKCR MěÚ,
 • finanční rozpočet rekonstrukce nebo opravy odpovídající provedení prací běžným způsobem.

3. Po dokončení díla předloží žadatel OŠKCR MěÚ faktury, kde budou práce položkově rozepsány a z dokladů budou zřejmé skutečně vynaložené náklady na opravu (rekonstrukci) provedenou způsobem požadovaným orgánem státní památkové péče, včetně dokladu o úhradě zhotoviteli.

4. Výši finančního příspěvku schválí na návrh a doporučení finanční komise Rada města Klatov, v případě příspěvku vyššího než 50.000,- Kč pak Zastupitelstvo města Klatov. Koordinátorem celého postupu při přiznání příspěvku je OŠKCR MěÚ, který si vyžádá veškerá potřebná stanoviska.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Tyto  zásady  nahrazují v plném  rozsahu  „Zásady pro poskytování  finančního  příspěvku na rekonstrukci objektů v historické části města (památkové zóně)“ ze dne 29.6.1993.

2. Zásady mohou být měněny a doplňovány pouze usnesením zastupitelstva města.

3. Zásady nabývají účinnosti dne 1.3.2008. Žádosti o příspěvek podané před tímto datem budou vyřízeny podle znění zásad účinného v okamžiku podání žádosti.

 

V Klatovech dne 30.1.2008