ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ- TERÉNNÍ ÚPRAVY ŠVIHOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ- TERÉNNÍ ÚPRAVY ŠVIHOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o změně využití území- terénní úpravy Švihov

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/7961/08/Ma

V Klatovech, dne : 28.11.2008

Č.j.:

OVÚP/9042/08/

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Marytová

376 347 354

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 13.10.2008 podal

Město Švihov, IČ 00256153, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

terénní úpravy, Švihov

(dále jen "účel") na pozemku p. p. k. 959 v katastrálním území Švihov u Klatov.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            Terénní úpravy spočívající v uložení zeminy na pozemku, závoz stávající rokle. Navezená zemina bude na pozemku rozhrnuta a zhutněna. Niveleta zaváženého pozemku bude navazovat na sousední pozemek a krajnici komunikace a nad tuto úroveň nebude navyšována.

Na základě žádosti je podle § 78 odst. 2 stavebního zákona současně rozhodnuto, že provedení terénních úprav na pozemku parc. č.  PK 959 v kat. území Švihov

nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy s vyznačením hranic využívaného pozemku dotčeného terénními úpravami.území. Zpracovatelem dokumentace je Ing. Václav Vlček ČKAIT 0200109.

2.      Příjezd na pozemky bude po stávající místní účelové komunikaci sousedící s upravovaným pozemkem. Příjezdová komunikace nebude navážením materiálu znečišťována.

3.   Pro splnění podmínek zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude respektováno vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Klatovy ze dne 1.9.2008 pod č. j. ŽP/10152/08/Ro.

4.      Podmínky ochrany veřejného zdraví:

Pro terénní úpravy budou použity odpady jen takové, které vyhovují požadavkům přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5.      Při realizaci terénních úprav budou respektovány podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení.

6.      Podmínky ochrany přírody:

1. Při stavebních prací bude postupováno dle normy ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

2. Z důvodu ochrany ptáků budou práce prováděny v mimohnízdním období.

3. O povolení kácení dřevin mimo les bude požádán příslušný správní orgán.

4. Nebude provedeno plošné kácení všech dřevin vyskytujících se na dotčeném pozemku, dřeviny budou káceny v minimálním rozsahu.

7.      V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu budou respektovány tyto podmínky:

1. V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

2. Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

3. Doba zahájení zemních prací do doby, kdy budou pozemky opět uvedeny do původního stavu, nesmí být delší než 1 rok. V opačném případě by bylo nutno požádat dle § 9 odst. 6 zákona 334/1992 Sb., o ochraně ze zemědělského půdního fondu, v platném znění, příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Klatovy) o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

    4. Pozemek p.č. PK 959 v k.ú. Švihov zůstane i nadále součástí zemědělského půdního fondu.

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

Odůvodnění:

Dne 13.10.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemek bude i nadále součástí zemědělského půdního fondu.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Klatovy: Koordinované stanovisko č. 610

-          MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP 10152/08/Ro ze dne 1.9.2008; ŽP9944/08/Br ze dne 23.9.2008; ŽP 9944/08/Ks ze dne 1.9.2008; ŽP 10217/08/Rt ze dne 2.9.2008

-          Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy: 21321/21/08 ze dne2.9.2008

-          ČEZ Distribuce, a.s.: 30.10.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že to nevylučuje povaha věci a ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, ochrana veřejných zájmů, stavební úřad stanovil, že nebude vyžadovat ohlášení stavby ani stavební povolení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pozemkový fond České republiky

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Příloha po PM rozhodnutí:

Ověřená situace s vyznačením záměru.

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a MěÚ Švihov.

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

 

 

Obdrží:

Žadatel, obec (dodejka):

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

účastníci dle § 85/2 SZ (veřejnou vyhláškou)
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

 
dotčené správní úřady (jednotlivě):
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
ČEZ Distribuce, a.s., Postbox 3, 303 03 Plzeň
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy II

Na vědomí po PM rozhodnutí:

MěÚ Švihov

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ