TISKOVÁ ZPRÁVA UKONČENÍ PROJEKTU KLATOVY - ČISTÉ MĚSTO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

TISKOVÁ ZPRÁVA  UKONČENÍ PROJEKTU KLATOVY - ČISTÉ MĚSTO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Tisková zpráva ukončení projektu Klatovy - Čisté město

Tisková zpráva

(27.11.2008)

Po dvou letech je mimořádný projekt rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě „Klatovy-čisté město“ ukončen, Klatovy jsou čisté město

Královské město Klatovy je již od pradávna perlou šumavského podhůří. Nejenom z tohoto důvodu naplánovalo zdejší Město Klatovy rozsáhlou opravu vodovodů, kanalizace a komunikací. Její průběh byl velmi náročný zvlášť v centru města, kde situaci komplikovala historická sklepení domů. Nakonec se však podařilo dílo, které důkladně prověřilo kvality všech zúčastněných, úspěšně zvládnout.

Cílem rekonstrukce bylo zrekonstruovat a modernizovat cca 10% vodohospodářské infrastruktury města Klatov, a to zejména kanalizace, jejíž technický stav nevyhovoval současným požadavkům a neskýtal záruky ,zejména v situacích zvýšené zátěže kanalizace na efektivní odvádění odpadních vod,včetně dešťových při přívalových srážkách apod..V rámci projektu byly nově napojeny na kanalizaci města městské části Štěpánovice,Tajanov,Sobětice,Kal a část MČ Luby.Byl zefektivněn a posílen systém ochrany města před povodněmi a záplavami zvýšením počtu a modernizací sedmi odlehčovacích komor, protipodňovou ochranou Pražského předměstí a Luby-sever.Součástí projektu rozšíření kanalizace byla i výstavba 4 čerpacích stanic odpadních vod.Projektu „Klatovy-čisté město“logicky předcházela rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod(2001-2003), jako základního předpokladu modernizace městského a příměstského systému odvádění a čištění odpadních vod.Ukončení projektu „Klatovy-čisté město“ je završením další významné etapy,proces modernizace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury však musí pokračovat.

Dále byla realizována modernizace a rekonstrukce vodovodu v MČ Štěpánovice(včetně výstavby nového vodojemu 100m3 , rekonstrukci původního 60m3 a výstavba čerpací stanice pitné vody) s jejím napojením na zásobování kvalitní pitnou vodou ze zdroje ÚV Milence,resp.Nýrská přehrada.Systém byl doplněn dálkovými přenosy provozních údajů do Integrovaného vodárenského dispečinku Šumavských vodovodů a kanalizací a.s., na ČOV Klatovy.

Byly vyměněny vodovodní řady v těch komunikacích, kde následně probíhala rekonstrukce povrchů tak, aby se do budoucna eliminovaly zásahy do těchto povrchů z důvodu poruch a havárií.

Navíc byly vybudovány nové domovní přípojky s následnou opravou komunikací dotčených výstavbou. Při výstavbě bylo nutno překonávat překážky jako, místní geologické poměry, tj. násypy, skalní masívy či vysoká hladina spodní vody. V místech nově budovaných řadů byly zjištěny historické kanalizace a vodovody, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Bylo nutné přeložit množství původních inženýrských sítí, o kterých vlastníci nebo provozovatelé nevěděli, popřípadě nesplňovaly platné normy. Jejich opětovné uspořádání podle platných předpisů bylo často tvrdým oříškem pro projektanta i zhotovitele.

Projekt byl financován ze tří zdrojů: z Fondu soudržnosti EU, ze Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Klatov. Celkové náklady vynaložené na projekt činily 11,493 mil. EUR.

Projekt Klatovy – čisté město probíhal od listopadu 2006 do letošního 17. října a měl tři samostatné etapy. První vodohospodářská část se týkala výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Dotkla se městských částí Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Kal. Bylo opraveno 11 km vodovodních řadů a zrekonstruováno či nově postaveno více jak 24 km kanalizačních stok.V návaznosti na modernizaci a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury bylo upraveno 32 895 m2 komunikací a chodníků. Provozovatelem vodovodu a kanalizace je akciová společnost Šumavské vodovo­dy a kanalizace.V jejich provozní péči je v současnosti více jak 73 km kanalizačních stok, na které už je nyní napojeno 2637 přípojek.U vodovodu je délka vodovodní sítě téměř 138km s 3900 vodovodními přípojkami.

Závěrečné shrnutí:

Zhotovitelé projektu: sdružení firem „Sdružení Klatovy – čisté město, SMP CZ a SKANSKA.

Celkové náklady: 11,493 mil. EUR

- Fond soudržnosti EU: 8,045 mil. EUR

- Státní fond životního prostředí ČR: 0,460 mil. EUR

- zdroje města Klatovy: 2,988 mil. EUR

 

Dragounská ulice ulice Kpt. Jaroše Plánická ulice Randova ulice Vídeňská ulice
Foto ze slavnostního zakončení Foto ze slavnostního zakončení Foto ze slavnostního zakončení
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ