ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ŠVIHOV OPLOCENÍ A ZMĚNA DRUHU POZEMKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ŠVIHOV OPLOCENÍ A ZMĚNA DRUHU POZEMKU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územního řízení Švihov oplocení a změna druhu pozemku

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/1967/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 21.4.2009

 

Č.j.:

OVÚP/2939/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

 

Jiří Tomášek, nar. 21.8.1965, Husova 106, 340 12 Švihov,
Stanislav Tomášek, nar. 24.3.1967, Husova 106, 340 12 Švihov

(dále jen "žadatel") podal dne 16.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

 

Švihov - oplocení části pozemku, umístění dvou mobilních buněk
změna druhu pozemku
na pozemku parc. č. 647 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

28. května 2009 (čtvrtek) v 9.00  hodin

se schůzkou pozvaných na místo stavby.

            Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

            Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

                                 Ivana Kamenová v.r.

                                 oprávněná úřední osoba
                                 služ.č.415422

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
Jiří Tomášek, Husova 106, 340 12 Švihov
Stanislav Tomášek, Husova 106, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

Pavel Chmelík, Nádražní 28, 340 12 Švihov
Mgr. Jana Kalašová, Bínova 534/12, Střížkov, 182 00 Praha 82
Jiří Fiala, Kpt. Stránského 985/27, Černý Most, 190 00 Praha 9
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Staré Brno, 603 00 Brno 3
Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV

Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ