NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ LHOVICE - ZMĚNA DRUHU POZEMKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ LHOVICE - ZMĚNA DRUHU POZEMKU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

návrh výroku územního rozhodnutí Lhovice - změna druhu pozemku

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/3958/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 10.6.2009

 

Č.j.:

OVÚP/4225/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

 

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

Ing. Petr Waldmann, nar. 23.4.1975, Lhovice 11, 340 12 Švihov,
Martina Waldmannová, nar. 27.2.1977, Chocenice 117, 336 01 Blovice

(dále jen "žadatelé") podali dne 22.5.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

            K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

Lhovice - změna druhu pozemku
na pozemku parc. č. 1276/2 v katastrálním území Lhovice.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            změna druhu pozemku p.č. 1276/2 (3125 m3) v katastrálním území Lhovice z orné půdy na zahradu.

 

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

 

 

Poučení:

            Do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy, činit návrhy,  mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko,  vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

 

 

 

 

Za správnost:   Ivana Kamenová oprávněná úřední osoba v.r.
                       

 

 

 

 

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne:                                                Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                razítko, podpis

 

 

 

 

 

 

Obdrží: (dodejky)
Ing. Petr Waldmann, Lhovice 11, 340 12 Švihov
Martina Waldmannová, Chocenice 117, 336 01 Blovice
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 

Městský úřad Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově a v Lhovicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy) včetně situace

 


Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ