ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, HUSOVA UL. - KNN, NN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ ŠVIHOV, HUSOVA UL. - KNN, NN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územ. a stav. řízení Švihov, Husova ul. - kNN, NN

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/4189/09/Fr

 

V Klatovech, dne : 9.6.2009

 

Č.j.:

OVÚP/4203/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fryba

376 347 228

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

ČEZ Distribuce, a.s.,, Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV,
kterého zastupuje Pavel Hendrich projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy

(dále jen "stavebník") dne 1.6.2009 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

 

„Švihov, Husova ul. - kNN, NN“

na pozemcích st. p. 28, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32/2, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 212, 228, 275, 276, 277, 284, 308/1, 319, parc. č. 707/2, 1618/6, 1626/1, 1626/9 a 1642/11      v katastrálním území Švihov u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

14. července 2009 (úterý) v 9,30 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zdejšího stavebního úřadu (2.patro, č.dveří 79).

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

 

Václav Fryba v.r.

oprávněná úřední osoba služ. č. 414 216
odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

v souladu s ust. §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV                                                                 v zastoupení Pavel Hendrich projektování elektrických zařízení, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy    

- Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

 

účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Klatovy, Václav Houba, PhDr. Miloslav Kafka, Bc. Miluše Kafková, Mgr. Jaroslava Urbánková, Josef Pícka, Jiřina Pícková, Ing. Jindřich Malkus, Lenka Hulcová, Lucie Pícková,
Francisc Kubalak, Hana Kubalaková, František Podsklan, Ilona Podsklanová, Jana Hašková, Jiřina Houbová, Jan Kacerovský, Jana Kacerovská, Růžena Fořtová, Miroslav Fořt, Stanislav Fořt, Miroslav Brůha, Libuše Brůhová, Soběslava Schejbalová, Radka Schejbalová, Josef Schejbal, Ing. Jan Cimický,
Lukáš Drozda, Jindra Polláková, František Sedláček, Petr Voráček, Václav Procházka, Jaroslava Procházková, Miluška Galgoczyová, Martin Hobl, Karel Zdráhal, Ing. Zbyněk Klečatský, MUDr. Blažena Klečatská, Ing. Zbyněk Klečatský, Mgr. Jana Klečatská, Jana Rathová, Marie Janečková, Ing. Karel Kučera, Ing. Zdeněk Černý, Alena Pšeničková, Václav Mazanec, Marie Mazancová, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Lesní a vodní hospodářství Švihov

 

účastníkům stavebního řízení dle § 109/1 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou dle § 144/2 spr. řádu)

- Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 67 Klatovy IV

- Václav Houba, Husova 105, 340 12 Švihov
- PhDr. Miloslav Kafka, Mánesova 1059/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- Bc. Miluše Kafková, Mánesova 1059/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- Mgr. Jaroslava Urbánková, Na Záhumenici 403, 340 12 Švihov
- Josef Pícka, Husova 136, 340 12 Švihov
- Jiřina Pícková, Husova 136, 340 12 Švihov
- Ing. Jindřich Malkus, Husova 183, 340 12 Švihov
- Lenka Hulcová, Husova 180, 340 12 Švihov
- Lucie Pícková, Husova 103, 340 12 Švihov
- Francisc Kubalak, Husova 238, 340 12 Švihov
- Hana Kubalaková, Husova 238, 340 12 Švihov
- František Podsklan, Komenského 87, 340 12 Švihov
- Ilona Podsklanová, Komenského 87, 340 12 Švihov
- Jana Hašková, Husova 170, 340 12 Švihov
- Jiřina Houbová, Husova 153, 340 12 Švihov
- Jan Kacerovský, Husova 168, 340 12 Švihov
- Jana Kacerovská, Husova 168, 340 12 Švihov
- Růžena Fořtová, Husova 152, 340 12 Švihov
- Miroslav Fořt, Nezdice 9, 334 01 Přeštice
- Stanislav Fořt, Husova 152, 340 12 Švihov
- Miroslav Brůha, Husova 102, 340 12 Švihov
- Libuše Brůhová, Husova 102, 340 12 Švihov
- Soběslava Schejbalová, Husova 101, 340 12 Švihov
- Radka Schejbalová, Husova 101, 340 12 Švihov
- Josef Schejbal, Husova 101, 340 12 Švihov
- Ing. Jan Cimický, Husova 100, 340 12 Švihov
- Lukáš Drozda, Husova 99, 340 12 Švihov
- Jindra Polláková, Rychtaříkova 1725/28, Východní předměstí, Plzeň 2
- František Sedláček, Rychtaříkova 1725/28, Východní předměstí, 307 05 Plzeň 2
- Petr Voráček, Husova 97, 340 12 Švihov
- Václav Procházka, Husova 96, 340 12 Švihov
- Jaroslava Procházková, Husova 96, 340 12 Švihov
- Miluška Galgoczyová, Husova 95, 340 12 Švihov
- Martin Hobl, Husova 175, 340 12 Švihov
- Karel Zdráhal, Školní 307, 340 12 Švihov
- Ing. Zbyněk Klečatský, Alešova 2415/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
- MUDr. Blažena Klečatská, Alešova 2415/25, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
- Ing. Zbyněk Klečatský, Husova 278, 340 12 Švihov
- Mgr. Jana Klečatská, Husova 278, 340 12 Švihov
- Jana Rathová, Husova 284, 340 12 Švihov
- Marie Janečková, Na Tržišti 533, 345 06 Kdyně
- Ing. Karel Kučera, Za GZ 314, 267 12 Loděnice u Berouna
- Ing. Zdeněk Černý, Ke Kolešovce 500/23, Koterov, 326 00 Plzeň 26
- Alena Pšeničková, Tyršova 366, 338 08 Zbiroh
- Václav Mazanec, Husova 324, 340 12 Švihov
- Marie Mazancová, Husova 324, 340 12 Švihov
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
- RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno
- Lesní a vodní hospodářství Švihov, nám. Dr. E.Beneše 38, 340 12 Švihov

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor dopravy a SH, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

veřejnou vyhlášku dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ