ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY LHOVICE- DEŠŤOVÁ KANALIZACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY LHOVICE- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o umístění stavby Lhovice- dešťová kanalizace

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/3159/09/Fr

 

V Klatovech, dne : 10.6.2009

 

Č.j.:

OVÚP/4151/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Fryba

376 347 228

 

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.4.2009 podalo

Město Švihov, IČ 00256153, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„Lhovice - dešťová kanalizace“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1475/1 a 1475/21 v katastrálním území Lhovice.

 

Druh a účel umisťované stavby:

     Jedná se o stavbu pro odvádění dešťových vod z veřejných ploch, které je v současné době řešeno částečným zatrubněním a odvodňovacím příkopem, který je zřízen v části obce namísto místní komunikace. Navržená stavba dešťové kanalizace umožní částečně zatrubnit odvodňovací příkop dešťové kanalizace a tím zpřístupnit přilehlé nemovitosti pro pěší a pro osobní dopravu.

     Navržené potrubí dešťové kanalizace je z mat. železobeton DN 800 v celkové délce 62,0 m, napojení na stávající potrubí dešťové kanalizace bude provedeno v nové revizní šachtě Š2. Nové vyústění dešťové kanalizace bude přes výustní objekt VO do odvodňovacího příkopu. Stávající domovní přípojky dešťových svodů budou přepojovány do nového potrubí kanalizace v průběhu výstavby. Výustní objekt bude nad kalovou prohlubní opatřen bezpečnostním zábradlím.

 

Umístění stavby na pozemku:

-            Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1475/1 a 1475/21 v katastrálním území Lhovice.

 

 

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením pozemků a požadovaným umístěním stavby.

2.         Stavba dešťové kanalizace bude provedena v souladu s  ověřenou situací stavby jako součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí, kterou zpracoval pod zak. číslem 2457-D Ing. M. Vlček, ověřenou Ing. Václavem Peškem (ČKAIT 0201290).

3.         S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

4.         Bude splněna podmínka stanoviska Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 27.2.2009 pod č.j. 2009/12478/342/Uh :

        - do dešťové kanalizace nebudou napojovány přípojky s odpadními vodami.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 

 

Odůvodnění:

Dne 14.4.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.6.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-         Koordinované stanovisko č.123 – odbor životního prostředí č.j. ŽP/2100/09/Pe ze dne 6.3.2009;                                                                                                              zn. ŽP/2250/09/Ro ze dne 27.2.2009

-          Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň ze dne 27.2.2009             pod č.j. 2009/12478/342/Uh

-           Telefónica O2 Czech Republic,a.s., P.O.BOX č.56,130 76 Praha ze dne 26.1.2009                             pod č.j. 8820/09/CPN/VV0

-           RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 26.1.2009                        pod č.j. 282/09/173

-          ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ze dne 29.1.2009 pod č.j. 269/2009/Ku

-          Lesní a vodní hospodářství Švihov ze dne 24.4.2009 

-          ČEZ ICT Services ze dne 23.1.2009 pod č.j. 14945/B/09

-          Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 27.1.2009 pod č.j. 134-ÚP/2009 – 7103/41

-          Investtel, s.r.o. ze dne 4.1.2009 pod č.j. U/030213

-          Vodafone CR, a.s. ze dne 26.1.2009

-          T Mobile CR, a.s. ze dne 3.3.2009

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci územního řízení :

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona

- podle §27 odst.1 správního řádu : žadatel Město Švihov, IČ 00256153, Nám. E. Beneše 38,                  340 12 Švihov

 - podle §27 odst.2 správního řádu :     Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Lesní a vodní hospodářství  Švihov

                

Okruh účastníků podle § 85 odst.2 stavebního zákona (§27 odst.2 správního řádu) byl omezen na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou dešťové kanalizace. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Stavební úřad neobdržel připomínky veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

 

Obdrží:

v souladu s ust. §87 odst.1 stavebního zákona účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejka)
- Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

účastníci řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou

- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3
- Lesní a vodní hospodářství Švihov, nám. Dr.E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 
dotčené správní úřady
- Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
- Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

veřejnou vyhlášku dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově a ve Lhovicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ