ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ PETR SVOBODA - DOMÁCÍ DÍLNA ŠVIHOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEM. A STAV. ŘÍZENÍ PETR SVOBODA - DOMÁCÍ DÍLNA ŠVIHOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územ. a stav. řízení Petr Svoboda - domácí dílna Švihov

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/4991/09/My

 

V Klatovech, dne : 7.7.2009

 

Č.j.:

OVÚP/5000/09/My

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Martin Malý

376 347 276

 

 

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z § 21 ODST. 6 VYHL. 501/2006 Sb., ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Petr Svoboda, nar. 25.5.1976, Školní 405, 340 12 Švihov

(dále jen "stavebník") dne 22.6.2009 podal žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, povolení výjimky z § 21 odst. 6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, stavby:

domácí dílna, Švihov

na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, stavební řízení a řízení o povolení výjimky.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů spojil územní a stavební řízení a řízení o výjimce podle § 78 odst. 1 a § 169 odst. 5 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1, § 112 odst. 1, § 169 stavebního zákona a § 47 správního řádu zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

11. srpna 2009 (úterý) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných

na místo stavby Švihov parc.č. 711/63.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Malý v.r.

Oprávněná úřední osoba, sl.č.414516

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

Územní řízení :

S dodejkou účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona:
Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

 

Veřejnou vyhláškou účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona:

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 

 

Stavební řízení :

S dodejkou účastníci podle § 109 stavebního zákona:

Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 

Řízení o výjimce:

S dodejkou účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov

 

S dodejkou účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu :

Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 


dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ