ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY DOMÁCÍ DÍLNY ŠVIHOV - PETR SVOBODA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY DOMÁCÍ DÍLNY ŠVIHOV - PETR SVOBODA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o umístění stavby domácí dílny Švihov - Petr Svoboda

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/4991/09/My

 

V Klatovech, dne : 12.8.2009

 

Č.j.:

OVÚP/5935/09/My

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Martin Malý

376 347 276

 

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním řízení, stavebním řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území přezkoumal podle § 84 až 91, § 109 až 114 a § 169 stavebního zákona žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby a o výjimku z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení, které dne 22.6.2009 podal

Petr Svoboda, nar. 25.5.1976, Školní 405, 340 12 Švihov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.          Podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2,3 a 5 stavebního zákona

povoluje

výjimku z ustanovení § 21 odst. 6) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro umístění stavby  

domácí dílny, Švihov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov.

Popis :

Domácí dílna na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov bude obdélníkového půdorysu 4,20 x 7,90 m (33,18 m²), zastřešená sedlovou střechou sklonu 43°, s výškou hřebene od přilehlého upraveného terénu max. 6,00 m.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Svoboda, nar. 25.5.1976, Školní 405, 340 12 Švihov

 

II.       Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

domácí dílny, Švihov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Druh a účel stavby :

-            Domácí dílna pro drobné opravy zahradního nářadí, truhlářské a zámečnické práce, zpracování ovoce a zeleniny.

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Domácí dílna bude umístěna na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov ve vzdálenosti 1,80 m od hranice pozemku st.p. 525 v k.ú. Švihov u Klatov, 1,10 m od hranice pozemku parc.č. 711/62 v k.ú. Švihov u Klatov. Jihozápadním rohem bude dílna přiléhat ke konstrukci plotu podél pozemku parc.č. 1630/1 v k.ú. Švihov u Klatov.

3.         Domácí dílna bude nepodsklepený, přízemní objekt s podkrovím, obdélníkového půdorysu 4,20 x 7,90 m (33,18 m²), zastřešený sedlovou střechou sklonu 43°, s výškou hřebene od přilehlého upraveného terénu max. 6,00 m.

4.         Připojení na rozvod elektrické energie bude ze stávajícího rozvaděče v rodinném domu na st.p. 525 v k.ú. Švihov u Klatov zemním kabelem vedeným přes pozemek parc. č. 711/63 v k.ú. Švihov u Klatov.

5.         Připojení na rozvod vody bude z rodinného domu na st.p. 525 v k.ú. Švihov u Klatov vodovodním potrubím r PE 63x8,6vedeným přes pozemek parc. č. 711/63 v k.ú. Švihov u Klatov.

6.         Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci bude potrubím DN 125 do stávající kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 711/63 v k.ú. Švihov u Klatov.

7.         Dopravně bude objekt domácí dílny připojen na přilehlou komunikaci na pozemcích parc.č. 1630/1, 1630/10 a 1630/11 v k.ú. Švihov u Klatov.

8.         Domácí dílna bude využívána pro drobné opravy zahradního nářadí, truhlářské a zámečnické práce, zpracování ovoce a zeleniny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Svoboda, nar. 25.5.1976, Školní 405, 340 12 Švihov

 

 

III.    Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

domácí dílny, Švihov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov.

 

Stavba obsahuje:

-            Domácí dílna

Dispozice : 1.n.p. – domácí dílna, zádveří, WC, umývárna, 2.n.p. – půda

Připojení na rozvod vody, elektrické energie a na kanalizaci

-            Sjezd

 

 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Ladislav Říha, Dlouhá 965, 330 23 Nýřany, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0200193 a Miroslav Stuchlík, na Husinci 41, 337 01 Rokycany, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby ČKAIT 0201152, v únoru 2009 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.

4.         Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky správců těchto vedení.

5.         Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací bude provedeno odborně způsobilou osobou.

6.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a)    Po prostorovém vytýčení stavby, před zahájením výkopových prací.

b)   Po provedení hrubé stavby.

Ukončení etap oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.

7.         Stavba bude dokončena do 31.12.2010.

8.         Stavba bude prováděna dodavatelsky, název a oprávnění dodavatele sdělí stavebník nejpozději 10 dnů před zahájením stavebních prací na zdejší stavební úřad.

9.         O průběhu realizace stavby bude veden stavební deník.

10.     Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení

11.     Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

12.     S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Pokud budou odpady využity na povrchu terénu musí být splněny podmínky ustanovené v par. 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

13.     Během realizace budou dodrženy podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

14.     Budou splněny podmínky : Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, závazné stanovisko, dne 19.6.2009, č.j. HSPM-651-4/KT/SPD-2008 :

-            Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Jaroslavem Beránkem dne 24.února 2009 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.

-            Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 06 1008 a návodu výrobce.

-            S ohledem na řešení požárně nebezpečného prostoru ponechávám plnění požadavků § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/98 Sb. na příslušném stavebním úřadu.

15.     Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.

16.     Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení je nutno podat na zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři - příloha č. 4. vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá v souladu s ust. § 74 dost. 1 správního řádu do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí a rozhodnutí o výjimce.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Svoboda, nar. 25.5.1976, Školní 405, 340 12 Švihov

 

 

IV.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

1.         k umístění stavby :

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

-            ----------------------

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

-            ----------------------

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

-            ---------------------

2.         k provedení stavby :

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

-            ----------------------

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

-            ----------------------

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

-            ---------------------

 

 

Odůvodnění:

Dne 22.6.2009 podal stavebník Petr Svoboda, bytem Školní 405, 340 12 Švihov, žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, provedení stavby a o výjimku z obecných požadavků na využívání území. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, stavební řízení a řízení o povolení výjimky, které stavební úřad dne 7.7.2009 spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením č.j. OVÚP/4999/09/My podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad dne 7.7.2009, dopisem č.j. OVÚP/5000/09/My, oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 11.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. OVÚP/5001/09/My.

Stavební úřad v provedeném společném územním řízení, stavebním řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v § 86, 111 a 169 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Povolením výjimky z obecných požadavků na využívání území tj zvětšením půdorysné plochy objektu nad 25 m² se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Město Švihov má schválenou územně plánovací dokumentaci (schválena zastupitelstvem města dne 6.8.2003) spolu s vyhláškou města Švihov č. 4/2003, o závazných částech územního plánu města Švihov (nabyla účinnosti dne 14.11.2003). Dle této dokumentace se navrhovaná stavba domácí dílny na pozemku parc. č. 711/63 v katastrálním území Švihov u Klatov nachází v území s funkčním využitím pro bydlení příměstského typu. Dle vyhlášky č. 4/2003, o závazných částech územního plánu města Švihov je v území možné bydlení v nízkopodlažních domech charakteru rodinného nebo městských vil s větším podílem obytných a okrasných zahrad, přípustný je drobný prodej, stravování, ubytování a drobné řemeslnické dílny v rámci obytného objektu.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Povolením výjimky z obecných požadavků na využívání území je možno stavbu na uvedených pozemcích umístit.

Stavební úřad neřešil v rozhodnutí povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby, jelikož je splněn požadavek vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Umístěním stavby se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Požárně nebezpečný prostor, který zasahuje na pozemky parc.č. 1630/1, 1630/10 v k.ú. Švihov u Klatov cca 2,00 m neznemožní jejich využití (chodník a komunikace) a nezasahuje sousední objekty.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky:

-          Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, závazné stanovisko, dne 19.6.2009, č.j. HSPM-651-4/KT/SPD-2008

-          Městský úřad Klatovy, koordinované stanovisko č. 192, dne 29.4.2009, č.j. ŽP/3027/09/Ks

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 24.4.2009, č.j. ŽP/3859/09/Ro – součást K.S.č. 192

-          Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, závazné stanovisko, dne 30.3.2009, č.j. 241/09

-          Archeologický ústav AV ČR, postoupení, dne 29.5.2009, č.j. 7666/09

-          Město Švihov, vyjádření, dne 14.4.2009, č.j. MÚ/09

-          Souhlas se stavbou - Jiří Vlasák, Jiřina Vlasáková, Vendula Nikodemová, Jindřich Nikodem,, dne 25.5.2009

-          Čestné prohlášení k výskytu podzemních sítí, dne 2.6.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení :

1.         V řízení o povolením výjimky z obecných požadavků na využívání území :

-          podle § 27 odst. 1 správního řádu : Petr Svoboda,

-          podle § 27 odst. 2 správního řádu : Město Švihov, Jiří Vlasák, Jiřina Vlasáková, Jan Pilarčík, Libuše Pilarčíková, Vendula Nikodemová, Jindřich Nikodem,

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků, se kterými stavba domácí dílny sousedí. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

2.         V územním řízení :

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona.

-          podle § 27 odst. 1 správního řádu : Petr Svoboda,

-          podle § 27 odst. 2 správního řádu : Město Švihov, Jiří Vlasák, Jiřina Vlasáková, Jan Pilarčík, Libuše Pilarčíková, Vendula Nikodemová, Jindřich Nikodem,

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících se stavbou domácí dílny. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 

3.         Ve stavebním řízení :

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

-          podle § 27 odst. 1 správního řádu : Petr Svoboda,

-          podle § 27 odst. 2 správního řádu : Město Švihov, Jiří Vlasák, Jiřina Vlasáková, Jan Pilarčík, Libuše Pilarčíková, Vendula Nikodemová, Jindřich Nikodem,

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících se stavbou domácí dílny. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníkům řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území bude oznámení rozhodnutí provedeno v souladu s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou, jelikož město Švihov má schválenou územně plánovací dokumentaci.

Účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům bude oznámení rozhodnutí o povolení stavby provedeno v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a nestane se vykonatelným.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Příloha pro stavebníka :

-          ověřený situační výkres č. 02– ZASTAVOVACÍ PLÁN, měřítko 1:250 bude předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

-          ověřená dokumentace stavby a štítek STAVBA POVOLENA budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 15.7.2009.

 

Obdrží:

Územní řízení :

S dodejkou účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona:
Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov s dodejkou :

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

Veřejnou vyhláškou účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona:

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 

 

Stavební řízení :

S dodejkou účastníci podle § 109 stavebního zákona:

Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov
Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 

Řízení o výjimce:

S dodejkou účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Petr Svoboda, Školní 405, 340 12 Švihov

 

S dodejkou účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu :

Město Švihov, Švihov 38, 340 12 Švihov

Jiří Vlasák, V Zahrádkách 315, Švihov
Jiřina Vlasáková, V Zahrádkách 315, 340 12 Švihov
Jan Pilarčík, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Libuše Pilarčíková, V Zahrádkách 395, 340 12 Švihov
Vendula Nikodemová, Pod Hůrkou 549, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jindřich Nikodem, Školní 430, 340 12 Švihov

 


dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ