ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ŠVIHOV TERÉN. ÚPRAVY- ING. SVATOPLUK BERNÁŠEK | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ŠVIHOV TERÉN. ÚPRAVY- ING. SVATOPLUK BERNÁŠEK

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

zahájení územního řízení Švihov terén. úpravy- Ing. Svatopluk Bernášek

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/3623/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 18.8.2009

 

Č.j.:

OVÚP/6082/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Ing. Svatopluk Bernášek, nar. 15.7.1967, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99

(dále jen "žadatel") podal dne 13.5.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:   

 

Švihov - terénní úpravy
na pozemku parc. č. 1194/1 v katastrálním území Švihov u Klatov

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

22. září 2009 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných na místo terénních úprav.

            Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

            Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

                                 Ivana Kamenová v.r.

                                 oprávněná úřední osoba
                                 služ.č.415422

 

 

 

Obdrží:

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
Ing. Svatopluk Bernášek, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99
            doručovací adresa: Radešov 27, 341 92 Kašperské Hory

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

Karel Fremund, Na Hrobárně 332, 340 12 Švihov
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Malá Strana, 118 01 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 24 Praha
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

 
Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy II

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ