ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JÍNO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JÍNO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o umístění stavby - víceúčelové hřiště Jíno

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/299/09/Ma

 

V Klatovech, dne : 4.9.2009

 

Č.j.:

OVÚP/6719/09/

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Marytová

376 347 354

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.1.2009 podal

Milan Andrlík, nar. 21.4.1961, Kremličkova 987/4, Praha 4, 140 00

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y


víceúčelové hřiště, Jíno

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 22/4, 190/20 v katastrálním území Jíno.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            víceúčelové hřiště s umělým trávníkem přístupné z obecní cesty stávajícími vraty přes pozemek stavebníka, hřiště bude využíváno pro soukromé sportovní účely stavebníka, kolem hřiště umístěno oplocení - pletivo výšky 3,0 m, v části oplocení zabudovaná 2,0 m vysoká tréninková odrazová stěna, v oplocení dva vstupy, velikost roviny pro hřiště 38,1 x 20,1 m, nadmořská výška hřiště 363,30 m n.m.

-            dřevěný přístřešek navazující na hřiště pro účely přípravy na hry a posezení, dřevěná konstrukce zastřešená betonovou krytinou

Umístění stavby na pozemku:

-            vzdálenost hřiště od hranice s pozemkem p.č. 605/1 (cesta) bude 3,9 m až 14,3 m, od hranice s pozemkem p.č. 20/2 bude 34,1 m až 34,9 m, vzdálenost jihovýchodního rohu hřiště od objektu na pozemku p.č. st. 19 bude 18,2 m

-            přístřešek umístěn u jižní strany hřiště

Určení prostorového řešení stavby:

-            zastavěná plocha hřiště 765,81 m2 , oplocení výška 3 m od upraveného terénu

-            zastavěná plocha přístřešku 55 m2 , výška 4,2 m od upraveného terénu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            -

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Dokumentaci pro územní řízení zpracoval Ing. Arch. Václav Ulč, ČKA 00271 v 03/2009.

3.         Dešťové vody z hřiště a z altánu budou svedeny na pozemek stavebníka a tam likvidovány vsakem.

4.         Stavebník bude respektovat podmínky dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

5.         S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

6.         Podmínky dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude použita k terénním úpravám na zbývající části pozemku p.č. PK 22/4 v k. ú. Jíno.

2. V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

3. Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

7.         Podmínky dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:

1. Splnit podmínky bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. L. Fousem dne 27.3.2009, splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.

2. V dostatečném předstihu prokázat na místě stavby splnění požadavků § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

8.         Podmínky ČEZ Distribuce, a.s.:

- vzdálenost hřiště včetně oplocení bude minimálně 7 m od nejbližšího krajního vodiče vedení 22kV

- v průběhu i po realizaci stavby bude trvale umožněn oprávněným pracovníkům ČEZ Distribuce a.s. přístup k distribučnímu zařízení, které se nachází v zájmovém území stavby a to v souvislosti se zabezpečováním činností provozovatele, uvedených v zákoně č. 458/200 Sb. bez nutnosti překovávat oplocení, závoru apod..

- před zahájením stavby Víceúčelové hřiště Jíno požádá ČEZ Distribuci a.s. vybraný zhotovitel stavby o vydání souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu vedení 22 kV ve smyslu § 46 odst. 8, 11 zákona č. 458/2000 Sb.

- při jakékoliv pracovní činnosti nebo použití mechanizace v ochranném pásmu vedení 22 kV je nutno dodržet Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.

9.         Oplocení je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. d) bod. 6 stavebního zákona a provedení stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení .

10.     Víceúčelové hřiště je stavbou uvedenou § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. Po posouzení záměru stavební úřad v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovuje, že k provedení této stavby nebude vyžadovat ohlášení. Po dokončení stavby bude stavba geometricky zaměřena.

11.     Provedení stavby přístřešku podléhá vydání stavebního povolení zdejšího stavebního úřadu.

 

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

-            Námitky nebyly uplatněny.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Milan Andrlík, nar. 21.4.1961, Kremličkova 987/4, Praha 4, 140 00

 

 

Odůvodnění:

Dne 7.1.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost neobsahovala předepsané náležitosti, byl žadatel vyzván ve stanoveném termínu k doplnění žádosti.

Po doplnění podání stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.9.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Pro dotčené území je schválen územní plán, proto jsou písemnosti účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručovány s souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Při stanovování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona je vlastník sousedního pozemku – přístupové komunikace.

Žadatel zajistil zveřejnění záměru v souladu s ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Klatovy: Koordinované stanovisko č. 389

-          MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí: ŽP/6803/08/Ro – 4.6.2008; souhlas ŽP/12356/08/Pe – 18.11.2008; ŽP/7032/08/Rt – 9.6.2008

-          KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí: ŽP7560/09 – 30.6.2009

-          Město Švihov:  197/09 – 30.3.2009

-          HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy: HSPM-199-2/KT/SPD-2009 – 21.4.2009

-          ČEZ Distribuce a.s.:RE 43/2009 – 20.4.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že to nevylučuje povaha věci a ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, ochrana veřejných zájmů, stavební úřad stanovil, že pro provedení stavby hřiště nebude vyžadovat ohlášení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Švihov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy a MěÚ Švihov.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 3.9.2009.

 

Obdrží:

Žadatel (dodejka):

Milan Andrlík, Kremličkova 987/4, Praha 4, 140 00 – doručovací adresa: Jíno 10, 340 12 Švihov

 

Obec (dodejka):

Město Švihov

Účastníci řízení dle § 85/2 SZ (veřejnou vyhláškou):

Město Švihov

 

dotčené správní úřady
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje územní odbor, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

ostatní
Městský úřad Švihov, Švihov, 340 12 Švihov

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ