ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ŠVIHOV ÚPRAVA NÁHONU ODTOKU OD MVE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ŠVIHOV ÚPRAVA NÁHONU ODTOKU OD MVE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o umístění stavby Švihov úprava náhonu odtoku od MVE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/5187/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 11.9.2009

 

Č.j.:

OVÚP/6894/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.7.2009 podal

Ing. Svatopluk Bernášek, nar. 15.7.1967, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y                                                      změna územního rozhodnutí č.j. OVÚR/2873/07/Ka

 

Švihov - úprava náhonu odtoku od MVE
na pozemcích parc. č. 129, 130, 131, 132, 1656/4, 1689 a na pozemcích parc. č. 1583/1, 1584/1 dotčených úpravou mostu v katastrálním území Švihov u Klatov.                        

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Jedná se o úpravu břehů koryta odtoku od MVE, jejich zabezpečení a vyčištění koryta  včetně zabezpečení koryta pod mostem a zpevnění základů mostu. Změna proti vydanému rozhodnutí spočívá v rozšíření úprav na zpevnění levého břehu, změny v úpravě pravého břehu a úpravy náhonu v místě klenutého mostu.

Umístění stavby na pozemku:

-            Úprava břehů náhonu bude rozdělena na levý a pravý břeh (ve směru toku):

-       úpravu levého břehu: levý břeh bude zpevněn železobetonovou úhlovou zdí z prefabrikovaných prvků a to v délce 73,50 m. Tato úprava bude začínat na jihozápadním rohu pozemku p.č. 129 a ukončena bude u jihovýchodního rohu pozemku p.č. 132.

-       úprava pravého břehu: pravý břeh bude zajištěn pomocí mikrozáporové stěny osazené do vrtů v osové vzdálenosti 500 a 800 mm a spojené v horní části železobetonovým trámem, do kterého bude osazeno oplocení. Stěna bude umístěna na pozemku p.č. 1689 tak, že jižní hrana žel.bet trámu bude v hranici nového pozemku, který vznikne oddělením dle geometrického plánu č. 540-274/2008 zpracovaného na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi žadatelem a vlastníky pozemku p.č. 1689. Celková délka mikrozáporové stěny bude 40,0 m.

Určení prostorového řešení stavby:

-            po úpravě zpevnění levého a pravého břehu náhonu bude hloubka koryta mezi zpevněnými břehy cca 1,70 -1,80 m a šířka koryta bude proměnná od 4,09 do 5,70 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Při úpravě  levého břehu bude nová opěrná zeď z důvodů narovnání trasy náhonu zasahovat do břehů v  části pozemků p.č. 129, 131 a 132. Všechny stávající schody k vodnímu toku z pozemků p.č. 129, 130, 131 a 132 budou zachovány, budou mít šířku 1,0 m a začátek schodiště bude cca 150 mm nad běžnou hladinou vody. Při úpravě pravého břehu bude nový břeh náhonu v hranici nového pozemku, který vznikne po oddělení  dle geometrického plánu č. 540-274/2008 zpracovaného na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi žadatelem a vlastníky pozemku p.č. 1689.

 

II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s ověřeným výkresem č. F1.2-02 -Půdorys zajištění břehů v měř. 1:100 a ověřenou situací stavby - příloha C, které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení a  které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Dokumentaci k územnímu řízení zpracovala KSI Plzeň s.r.o. v dubnu 2009, autorizačním razítkem opatřil Ing. Tomáš Kostohryz (ČKAIT 0201228). 

3.         Úprava levého břehu (po směru toku): levý břeh bude zpevněn železobetonovou úhlovou zdí z prefabrikovaných prvků a to v celkové délce 73,50 m. Zeď bude umístěna před stávající opěrnou zdí v toku náhonu, případně ji, z důvodů srovnání toku, nahradí. Úprava bude začínat u jihozápadního rohu pozemku p.č. 129 a povede přímo k jihovýchodnímu rohu pozemku p.č. 129 tak, že nejširší místo zásahu do pozemku bude asi 1,80 m. Podél pozemku p.č. 130 bude nová opěrná zeď umístěna před stávající zeď, stejně jako v části pozemků p.č. 131 a 132. Do pozemků p.č. 131 a 132 bude nová zeď z důvodů srovnání toku zasahovat v nejširším místě (v místě hranice mezi pozemky p.č. 131 a 132) asi 1,10 m. Všechny stávající schody k vodnímu toku z pozemků p.č. 129, 130, 131 a 132 budou zachovány; budou mít šířku 1,0 m a budou upraveny tak, že začátek schodiště bude cca 150 mm nad běžnou hladinou vody. Oplocení pozemků zůstane stávající, v místě jeho odstranění bude osazeno nové. Trasa nové opěrné zdi bude vytýčena čtyřmi body, které vytýčí geodet (2 body na pozemku p.č. 129, a po 1 bodu na pozemcích p.č. 131, 132).

4.         Úprava pravého břehu (po směru toku): pravý břeh bude zajištěn pomocí mikrozáporové stěny osazené do vrtů v osové vzdálenosti 500 a 800 mm a spojené v horní části železobetonovým trámem, do kterého bude osazeno oplocení. Stěna bude umístěna na pozemku p.č. 1689 tak, že jižní hrana žel.bet trámu bude v hranici nového pozemku, který vznikne oddělením dle geometrického plánu č. 540-274/2008 zpracovaného na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi žadatelem a vlastníky pozemku p.č. 1689. Celková délka mikrozáporové stěny bude 40,0 m. Nová hranice bude vytýčena geodetem.

5.         Pro stavbu bude využíváno koryto potoka a pruh pozemku na p.č. 1689 vymezený pozemkem st.p.č. 203 a p.p.č. 1656/4. Jiná část pozemku p.č. 1689 ani pozemek st.p.č. 203 nebudou stavbou dotčeny.

6.         Úprava koryta v místě klenutého mostu bude v souladu s podmínkami Města Švihov uvedených ve vyjádření č.j. 435/09 ze dne 19.6.2009.

7.         Podmínky územního rozhodnutí č.j.OVÚP/2873/07/Ka vydaného dne 10.9.2007 zůstávají v platnosti.

 

 

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Svatopluk Bernášek, nar. 15.7.1967, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99

 

 

Odůvodnění:

            Dne 9.7.2009 podal žadatel žádost o vydání  změny územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVÚP/2873/07/Ka vydaného dne 10.9.2007.

            Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k platné ÚPD bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 doručováno veřejnou vyhláškou. Za účastníky řízení byly vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků sousedících s pozemky stavby. K projednání žádosti stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na jednání určil lhůtu k seznámení se s podklady do 10.9.2009. V dané lhůtě se nikdo z účastníků k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

            Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Švihov. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Město Švihov - vyjádření č.j. 435/09 ze dne 19.6.2009.

-          MěÚ Klatovy, odbor školství, kultury a CR - závazné stanovisko č.j. 696/09 ze dne 10.7.2009

-          doložena smlouva o budoucí sml. kupní mezi žadatelem a  Annou Česákovou a Václavem Česákem

-          doložena smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemena  mezi žadatelem a Petrem Hozákem

-          doložena smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemena mezi žadatelem a Marií Havránkovou a Danou Krotkou

-          doložena smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemena mezi žadatelem a Ing. Josefem Belecem a Annou Belecovou

-          doložena smlouva o budoucí sml. o zřízení věcného břemena mezi žadatelem a Františkem Kalčíkem a Zdeňkou Kalčíkovou

 

            Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

            Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Švihov, Anna Česáková, Václav Česák, Ing. Josef Belec, Anna Belecová, František Kalčík, Zdeňka Kalčíková, Petr Hozák, Marie Havránková, Dana Krotká,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly předloženy.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení:

            Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

            Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

                                 Ing. Pavel Boublík v.r.

                                 vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
Ing. Svatopluk Bernášek, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99                                                    doručovací adresa: Radešov 27, 341 92 Kašperské Hory
Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

Anna Česáková, Žižkova 156, 340 12 Švihov
Václav Česák, Žižkova 156, 340 12 Švihov
Ing. Josef Belec, Nám. Dr. E. Beneše 10, 340 12 Švihov
Anna Belecová, Nám. Dr. E. Beneše 10, 340 12 Švihov
František Kalčík, Nám. Dr. E. Beneše 11, 340 12 Švihov
Zdeňka Kalčíková, Nám. Dr. E. Beneše 11, 340 12 Švihov
Marie Havránková, Nám. Dr. E. Beneše 9, 340 12 Švihov
Dana Krotká, Nám. Dr. E. Beneše 9, 340 12 Švihov
Petr Hozák, Jičínská 1616/29, Žižkov, 130 00 Praha 3

 
Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ