ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ŠVIHOV - TERÉNNÍ ÚPRAVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ ŠVIHOV - TERÉNNÍ ÚPRAVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

rozhodnutí o změně využití území Švihov - terénní úpravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/3623/09/Ka

 

V Klatovech, dne : 8.10.2009

 

Č.j.:

OVÚP/7686/09

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

I.Kamenová

376 347 323

 

 

 

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

            Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 13.5.2009 podal

Ing. Svatopluk Bernášek, nar. 15.7.1967, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro účel

Švihov - terénní úpravy
na pozemku parc. č. 1194/1 (trvvalý travní porost) v katastrálním území Švihov u Klatov

 

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            Jedná se o terénní úpravy spočívající v ve srovnání terénních nerovností novou zeminou vytěženou z při úpravě odtoku z MVE v lokalitě u hradu ve městě Švihov. Úpravy budou řešeny na části pozemku parc.č. 1194/1 v k.ú. Švihov u Klatov, v jeho severovýchodní části, na ploše 1500 m2. Navezené množství zeminy bude 300 m3

 

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s ověřenou situací, která je součástí dokumentace pro územní řízení a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

2.         Terénní úpravy budou provedeny podle dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Martin Kejha (ČKAIT 0200839) v lednu 2009. Veškeré změny musí být projednány v novém územním řízení.

3.         Z vyjádření MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí z hlediska zemědělského půdního fondu č.j. ŽP/5336/09/Rt ze dne 26.5.2009, vyplývají tyto podmínky:

a)      Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a tyto po skončení terénních úprav opět využít jako svrchní vrstvu.          

b)      V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

c)      Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

d)      Doba zahájení zemních prací do doby, kdy budou pozemky opět uvedeny do původního stavu, nesmí být delší než 1 tok. V opačném případě by bylo nutno požádat dle § 9 odst. 6 cit. zákona příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Klatovy) o udělení souhlasu k odnětí ze ZPF.

e)      Pozemek 1194/1 v k.ú. Švihov u Klatov zůstane i nadále součástí zemědělského půdního fondu.

4.         Z vyjádření MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí z hlediska odpadového hospodářství, vyplývají tyto podmínky:

a)      Pro terénní úpravu výše uvedeného pozemku nebudou bude použity odpady ve smyslu § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to včetně odpadu k.č. 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503).

b)      V případě, že pro terénní úpravy bude použita výkopová zemina, u které bude postupováno dle §2 odst. 1 písm.i) zákona o odpadech (tzn. zemina nebude odpadem),musí tato zemina svými kvalitativními parametry splnit limitní hodnoty (včetně připočtené odchylky měření) stanovené přílohou č.9 výše citovaného zákona o odpadech. Výsledky analýz budou k dispozici kontrolním orgánům u stavebníka. 

5.         Ze závazného stanoviska MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí, zn. ŽP/6053/09/Br ze dne 11.6.2009, v zájmu ochrany významného krajinného prvku se ukládají podmínky:

a)      Práce budou prováděny šetrným způsobem, s maximální ohleduplností k porostu, bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.

b)      Zůstane zachován veškerý břehový porost.

c)      Pokácet lze pouze roztroušeně rostoucí náletové dřeviny v prostoru realizace terénní úpravy. Příslušným orgánem ochrany přírody k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů MěÚ Švihovˇ.

d)      Terénními úpravami nebude dotčeno ani porušeno koryto vodního toku.

e)      Na terénní úpravy bude použit sediment z čištění odvodního kanálu z MVE Švihov, který bude na dotčeném pozemku rovnoměrně rozprostřen do max. výšky 40 cm, plocha bude urovnána a zatravněna.  

6.         Ze závazného stanoviska KHS Klatovy, zn. 11632/21/09 ze dne 15.5.2009, vyplývá podmínka:

a)      Budou-li pro terénní úpravy použity odpady, pak jen takové, které vyhovují požadavkům příl.č.10 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 

 

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Svatopluk Bernášek, nar. 15.7.1967, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99

 

Odůvodnění:

            Dne 13.5.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. Vzhledem k tomu, že podání nemělo předepsané náležitosti vyzval stavební úřad podle § 37 odst.3 správního řádu žadatele k doplnění podkladů a usnesením řízení přerušil. Po doplnění podkladů, oznámil stavební úřad zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k platné ÚPD města Švihov bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Za účastníky řízení byly vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a příjezdem ke stavbě a vlastníci pozemků sousedících s pozemkem stavby. K projednání žádosti  stavební úřad současně nařídil veřejné ústní jednání na den 22.9.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            Změna využití území pro výše uvedený účel je povolena v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s územním plánováním města Švihov.

Stanoviska sdělili:

-          Souhlas města Švihov č.j. MÚ/09 ze dne 30.6.2009

-          MěÚ Klatovy – koordinované stanovisko č. 299 - odbor životního prostředí, zn. ŽP/5336/09/Rt ze dne 26.5. 2009; zn. ŽP/4894/09/Ro ze dne 15.5.2009; zn. ŽP/6053/09/Br ze dne 11.6.2009

-          Závazné stanovisko KHS Plz.kraje, územní prac. Klatovy zn. 11632/21/09 ze ne 15.5.2009

-          Rozhodnutí vodoprávního úřadu MěÚ Klatovy č.j. ŽP/3217/09/Pe ze dne 1.4.2009

-          Souhlasy vlastníků pozemků dotčených přáíjezdem:                                                                                                                 Město Švihov; Pozemkový fond ČR; Karel Fremund; Národní památkový ústav správa hradu Švihov.

 

            Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

            Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Švihov, Karel Fremund, Národní památkový ústav, Povodí Vltavy, s.p., Pozemkový fond ČR

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Nebyly předloženy připomínky veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení:

            Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

                     Ing. Pavel Boublík v.r.

                     vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

           

Vyvěšeno dne:                                                          Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                           razítko, podpis

 

 

 

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (dodejky)
Ing. Svatopluk Bernášek, Křivoklátská 527, Letňany, 199 00 Praha 99
            doručovací adresa: Radešov 27, 341 92 Kašperské Hory

Město Švihov, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

 

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Městský úřad Švihov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 - doručení veřejnou vyhláškou:

Karel Fremund, Na Hrobárně 332, 340 12 Švihov
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Malá Strana, 118 01 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 24 Praha
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

 
Dále obdrží:
Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště, Plzeňská 165, 339 56 Klatovy II

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ