Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 8/2005 o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství

(ve znění vyhlášek č. 3/2011, č. 5/2011 a č. 1/2013)


Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 13.12. 2005 usneslo vydat v souladu s § 10 písm.a), b), c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany dobrých mravů, spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejných prostranství. Dále tato vyhláška ukládá povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a k ochraně veřejné zeleně.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí.

(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Klatov přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(2) Veřejnou zelení se rozumí plochy parkově upravené veřejné zeleně, lesoparky, zeleň v zástavbě, zeleň podél komunikací a ve středových pásech mezi komunikacemi a aleje.

Článek 3

Omezující opatření k zajištění veřejného pořádku

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, jsou uvedeny v tomto článku. Při jejich výkonu je každý povinen dodržovat tyto podmínky:

(1) Stanování a táboření – tuto činnost nelze na veřejném prostranství vykonávat.

(2) Odhazování nebo pokládání krmení pro ptáky a jiná volně žijící zvířata – tuto činnost nelze na veřejném prostranství vykonávat.

(3) Jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní komunikace - tuto činnost je možno vykonávat na vymezeném prostranství určeném pro tuto činnost na náměstí na Rybníčkách (pp.č.185/1 v obci a k.ú. Klatovy) a na hřišti Horažďovickém předměstí v souladu s provozním řádem tohoto hřiště.

(4) Jízda motorovými vozidly po plochách veřejné zeleně a odstavování motorových vozidel na těchto plochách – tuto činnost nelze na veřejném prostranství provádět, pokud není místní úpravou dopravního značení stanoveno jinak.

(5) Přecházení a poškozování parkově upravené veřejné zeleně (záhony apod.) – tuto činnost nelze na veřejném prostranství provádět.

(6) Vylepování plakátů, inzerátů apod. – tuto činnost nelze provádět na plochách ve vlastnictví města mimo míst k tomu určených (plakátovacích ploch); při vylepování na plakátovacích plochách města musí být dodrženy podmínky stanovené městem.

Čl. 4

Regulace provozní doby hostinských a obdobných zařízení

(1) Otevírací dobu pohostinských a podobných zařízení (restaurací, barů, diskoték) si provozovatelé těchto zařízení v území stanoveném v mapové příloze č. 2 stanoví v tomto časovém rozmezí:

a) neděle až čtvrtek od 8:00 do 02:00 hodin

b) pátek a sobota od 8:00 do 04:30 hodin

c) den před státním svátkem nebo dnem pracovního klidu od 8:00 do 04:30 hodin

(2) Otevírací dobu heren (provozoven, v nichž se provozují loterie a podobné hry dle zák. č. 202/1990 Sb.) si provozovatelé těchto zařízení stanoví v časovém rozmezí pondělí až neděle od 14:00 do 22:00.

(3) Mimo území stanovené v mapové příloze č. 2 se na zařízení uvedené v čl. 4 odst. 1, s výjimkou heren, regulace nevztahuje.

(4) Tato omezení neplatí od pátku do neděle toho víkendu, v němž se slaví klatovská pouť a dále na Silvestra každého roku, tj. od 31.12. do skončení následujícího dne.

(5) Úprava čl. 4 této vyhlášky se nepoužije pro tyto části města Klatov: Beňovy, Čínov, Dehtín, Dobrá Voda, Drslavice, Habartice, Chaloupky, Kal, Kosmáčov, Křištín, Kvaslice, Kydliny, Lažánky, Otín, Pihovice, Sobětice, Štěpánovice, Střeziměř, Tajanov, Točník, Tupadly, Věckovice, Vícenice, Vítkovice.

Článek 5

Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie města Klatov a pověření pracovníci MěÚ v Klatovech.

(2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle příslušných právních předpisů.

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška města Klatov č. 4/1997, o užívání veřejných prostranství, a vyhláška města Klatov č. 5/1997, o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2006. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 nabývá účinnosti 1. 7. 2011. Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 nabývá účinnosti 1. 1. 2012. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 nabývá účinnosti 2. 10. 2013.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 o zabezpečení veřejného pořádku a o užívání veřejných prostranství

Obec: Klatovy

 

 

Katastrální území: Klatovy

parcela č.: 1, 38/1, 38/2, 63/1, 66, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 82/2, 83/2, 85, 88/2, 97/1, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 134/3, 164/1, 164/5, 165/3, 177/1, 177/2, 181/1, 185/1, 191/2, 198/1, 198/8, 212/1, 212/3, 217, 218/4, 218/6, 221/1, 222/1, 222/2, 223/1, 223/6, 223/23, 227, 229, 230/1, 235/1, 246/2, 247/4, 250/1, 279/5, 279/7, 279/8, 279/9, 279/10, 307, 316/1, 316/2, 318, 320/9, 338/1, 387/3, 393/1, 395/1, 398, 399, 403/4, 422/1, 439/3, 441/1, 447/1, 451/1, 454/11, 455/1, 456/1, 456/2, 462/1, 475, 510/1, 530/2, 530/4, 533/1, 546, 548, 551/1, 551/2, 552, 558/2, 558/3, 559, 525/2, 569, 581/1, 614/1, 628/1, 630, 631/2, 688/2, 698/9, 698/11, 736/2, 879/6, 890/2, 896/2, 898/3, 898/10, 917/3, 917/4, 954/7, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 954/20, 954/65, 961/4, 963/5, 964/1, 967/1, 967/5, 967/6, 967/8, 967/13, 967/43, 968/8, 968/59, 968/60, 969/2, 969/8, 969/9, 987/2, 1232/2, 1260/1, 1260/3, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1309/15, 1312/6, 1328/1, 1333, 1335/13, 1347/2, 1361/1, 1361/2, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/34, 1362/2, 1362/3, 1376/18, 1376/19, 1378/6, 1378/12, 1378/20, 1380/1, 1381/4, 1381/7, 1381/9, 1383/19, 1383/20, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6, 1386/7, 1386/7, 1388/1, 1392/72, 1392/73, 1392/74, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1395/42, 1395/58, 1395/73, 1395/105, 1395/115, 1396/96, 1397/2, 1404/1, 1408/1, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1410/8, 1410/9, 1430/4, 1435/5, 1442/2, 1447/1, 1447/2, 1452/2, 1452/3, 1461, 1469/1, 1469/2, 1471/1, 1471/2, 1471/5, 1480, 1482/2, 1483, 1493, 1507/1, 1508/2, 1508/4, 1509/1, 1509/6, 1509/7, 1509/9, 1509/10, 1509/11, 1509/13, 1509/14, 1512/6, 1534/4, 1860/6, 1860/8, 1889/2, 1909, 1944/7, 1972/3, 1972/4, 1972/6, 1994/3, 1997/2, 1997/18, 1999/15, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/23, 2009/3, 2010/3, 2010/4, 2012/2, 2012/5, 2012/20, 2015/1, 2015/20, 2015/29, 2016, 2017/2, 2017/8, 2019, 2020, 2024, 2025/4, 2025/5, 2025/6, 2025/14, 2025/15, 2025/19, 2025/20, 2044/1, 2044/2, 2045/11, 2045/15, 2050/1, 2056/3, 2056/4, 2080/1, 2093/4, 2124/9, 2126/10, 2126/11, 2143/7, 2172/2, 2186/3, 2186/8, 2186/9, 2186/17, 2186/18, 2186/19, 2186/20, 2275/4, 2306/4, 2445/4, 2446/2, 2448/5, 2448/11, 2470/19, 2473/4, 2479/1, 2479/5, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2481/4, 2481/5, 2481/6, 2490/1, 2490/3, 2491, 2505/2, 2544/26, 2544/27, 2561/3, 2594/2, 2594/10, 2594/12, 2594/13, 2594/15, 2596/1, 2596/2, 2597/2, 2660/7, 2754/2, 2758/1, 2760/62, 2760/64, 2760/65, 2770/3, 2770/4, 2771/8, 2771/17, 2772/16, 2773/14, 2774/36, 2774/37, 2774/39, 2775/5, 2785/7, 3025/16, 3044/11, 3050/2, 3063/1, 3063/2, 3104/2, 3106/1, 3106/47, 3106/48, 3106/49, 3106/50, 3106/51, 3179/2, 3185/2, 3204/5, 3204/20, 3204/30, 3204/30, 3204/32, 3204/59, 3206/1, 3206/2, 3206/4, 3206/34, 3206/35, 3206/37, 3206/114, 3206/115, 3206/116, 3206/117, 3206/118, 3206/119, 3206/190, 3206/121, 3206/122, 3206/123, 3206/124, 3206/125, 3206/126, 3206/127, 3206/128, 3206/130, 3206/132, 3206/133, 3206/134, 3206/135, 3206/136, 3206/137, 3206/138, 3206/139, 3206/140, 3206/141, 3208/3, 3209/3, 3209/7, 3209/9, 3209/24, 3209/27, 3209/57, 3209/58, 3209/59, 3216/5, 32221/5, 3221/7, 3221/9, 3228/2, 3234/18, 3235, 3241, 3329/4, 3371, 3393/2, 3393/7, 3403/1, 3403/3, 3403/4, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 3403/11, 3403/12, 3403/13, 3403/14, 3403/15, 3403/16, 3403/17, 3403/18, 3403/19, 3403/20, 3404, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/11, 3405/12, 3405/15, 3406, 3407/2, 3407/3, 3407/4, 3407/5, 3407/6, 3407/7, 3407/8, 3407/9, 3407/10, 3407/11, 3407/12, 3407/13, 3407/14, 3408/1, 3408/2, 3408/3, 3409/1, 3409/4, 3409/9, 3409/10, 3410, 3411/1, 3412/1, 3412/2, 3412/3, 3416, 3422, 3423/1, 3425/2, 3425/3, 3426, 3427/1, 3430, 3431/2, 3432, 3438, 3440, 3441/1, 3442, 3443, 3445/3, 3447, 3449, 3450, 3452, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3459, 3461/2, 3461/3, 3462/1, 3463/2, 3463/3, 3465/1, 3466/2, 3467/2, 3470, 3471/1, 3471/2, 3471/3, 3471/4, 3472, 3473/4, 3473/5, 3473/6, 3475/2, 3475/3, 3475/4, 3475/5, 3475/6, 3475/7, 3475/8, 3475/9, 3475/10, 3476/3, 3476/4, 3477, 3478, 3479/1, 3479/2, 3480/1, 3480/2, 3482, 3484, 3486, 3487, 3487/2, 3488, 3491, 3492, 3493, 3495/1, 3495/2, 3497, 3498/1, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3505/2, 3505/3, 3505/4, 3505/5, 3507/1, 3508, 3510, 3511/1, 3511/2, 3516/1, 3516/4, 3516/6, 3516/7, 3517, 3518, 3519/1, 3520, 3521, 3522/1, 3522/2, 3526, 3527/1, 3527/2, 3534/1, 3538/2, 3540, 3542/1, 3542/2, 3547/1, 3547/4, 3547/7, 3547/8, 3375, 3547/12, 3549, 3554/1, 3554/3, 3554/4, 3554/5, 3556, 3557/1, 3557/1, 3557/2, 3557/3, 3557/4, 3557/7, 3558/1, 3558/2, 3559, 3560, 3561/1, 3561/2, 3561/3, 3561/4, 3561/5, 3561/6, 3561/7, 3561/8, 3566, 3572, 3575, 3577, 3578/2, 3578/4, 3578/5, 3582, 3583/1, 3583/2, 3583/3, 3584/2, 3585, 3586, 3587/1, 3587/2, 3591/1 3591/2, 3591/3, 3593/7, 3601/1, 3601/2, 3602/3, 3606, 3613, 3617, 3620/2, 3621/2, 3624/1, 3626/1, 3626/3, 3629/1, 3630, 3635, 3636/1, 3636/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3646, 3650, 3653/2, 3655, 3657/1, 3657/2, 3657/3, 3658, 3659, 3660/1, 3660/2, 3665/1, 3666/1, 3666/2, 3666/3, 3670/1, 3670/2, 3672/2, 3672/3, 3676/1, 3678/1, 3678/2, 3679, 3680, 3682/3, 3684/1, 3685/1, 3685/2, 3686, 3687/1, 3687/2, 3687/3, 3692, 3693/1, 3693/2, 3694, 3695, 3696, 3697/1, 3698, 3699, 3700/9, 3700/10, 3754/1, 3756/1, 3756/9, 3760/2, 3762/1, 3762/3, 3762/9, 3762/11, 3764/14, 3764/17, 3764/18, 3769/1, 3769/7, 3769/8, 3769/9, 3769/10, 3769/11, 3769/13, 3771/9, 3771/12, 3771/13, 3780/2, 3822/2, 3912/3, 3913, 3914/1, 3914/2, 3914/3, 3914/4, 3914/5, 3917, 3919, 3929, 3935/3, 3939, 3941, 3944, 3945, 3952, 3954, 3955, 3966, 3994, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4015, 4016, 4033, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052/1, 4053, 4054, 4055, 4069, 4072, 4073.