Urbanistická soutěž - Územní plán města Klatovy – ideový návrh

Město Klatovy

 

v y h l a š u j e

 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,

 

URBANISTICKOU soutěž o návrh

 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KLATOVY

– IDEOVÝ NÁVRH

 

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

V Klatovech dne 29. 10. 2012


OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

1.             Vyhlašovatel Soutěže

2.             předmět a účel soutěže

3.             druh soutěže a zpŮsob jejího vyhlášení

4.             účastníci soutěže

5.             Soutěžní podklady

6.             požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná ÚPRAVA

7.             společná ustanovení o závazných náležitostech ÚPRAVy soutěžního Návrhu

8.             ZPŮSOB odevzdání SOUTĚŽNÍCH návrhů

9.             KRITÉRIA hodnocení

10.          Porota a odborní znalci

11.          ceny a odměny / NÁHRADY VÝLOH ZA ÚČAST V SOUTĚŽI

12.          Základní termíny soutěže

13.          řešení rozporů

14.          klauzule o akceptování soutěžních podmínek

15.          klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů

16.          USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

17.          Schválení soutěžních podmínek

1.             vyhlašovatel soutěže

1.1.         Vyhlašovatel

Název: Město Klatovy

Adresa: nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Rudolf Salvetr – starosta města

Tel/fax: 376 347 213

E-mail: rsalvetr@mukt.cz, rzykova@mukt.cz

IČ:         00255661

DIČ:      CZ00255661

 

1.2.         Poradce vyhlašovatele soutěžních podmínek

Název: Fakulta architektury ČVUT v Praze

Adresa: Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

IČ:         68407700

DIČ:      CZ68407700

Kontaktní osoby: Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, e-mail: jan.jehlik@fa.cvut.cz, 731 133 233, JUDr., PhDr. Jiří Plos, e-mail: jiri.plos@fa.cvut.cz, 607 703 989

 

1.3.         Sekretář soutěže

Jméno: Bc. Olga Osangová, pracovnice odboru rozvoje města

Tel.: 376 347 303 ,E-mail: oosangova@mukt.cz         

 

1.4.         Přezkušovatelé soutěže

Jméno: Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města, e-mail: dpleskotova@mukt.cz, 602 187 434

Jméno: Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, e-mail: ssejpkova@mukt.cz, 376 347 217

 

1.5.         Zastupování:

Sekretář a přezkušovatel soutěže se v případě potřeby mohou vzájemně zastupovat.

 

 

2.             předmět a účel soutěže

2.1.         Předmět soutěže

Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení § 102 až 109 zákona o veřejných zakázkách jakožto soutěže urbanistické je zpracování ideje základní územně prostorové strategie a osobité koncepce rozvoje potenciálu celého správního území města Klatovy (19 katastrálních území a 26 částí obce) včetně koncepce uspořádání krajiny, a to s přihlédnutím k postavení města v širším územním kontextu.

 

2.2.         Účel a poslání soutěže

2.2.1.      Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování územně plánovací dokumentace v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 v souběhu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně spolupráce na návrhu zadání územního plánu.

2.2.2.      Následně zadaný územní plán (ÚP) Klatovy bude zpracován v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s podporou vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.3          Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

2.3.1       Základním požadavkem je nalézt nejlepší urbanistické řešení, zdůvodnění tohoto návrhu řešení, včetně posouzení jeho reálnosti.  

2.3.2       Soutěžící navrhne směřování k budoucímu obrazu města a základní principy rozvoje města s ohledem na zpracování nového územního plánu.

2.3.3       Úkolem soutěžících je:

a)         analyzovat a interpretovat stávající obraz města;

b)         stanovit hlavní témata dalšího vývoje města s přihlédnutím k jeho vnitřnímu potenciálu i potenciálu jeho širšího zázemí;

c)         reagovat na stávající strategické dokumenty města (například Strategie města Klatovy v letech 2010-2015), a prozkoumat a posoudit/zhodnotit jimi sledovaná podstatná témata a koncepce;

d)         prokázat porozumění potenciálu města v regionálních vztazích a souvislostech;

 

2.3.4       V horizontu budoucího územního plánu je třeba respektovat:

a)         krajinné hodnoty včetně systému veřejné zeleně města v rámci celého jeho správního území i v rámci regionu, specificky respektovat rezervní plochu pro realizaci nového lesoparku za židovským hřbitovem v rozsahu stávajícího územního plánu;

b)         historická specifika města, a to jak v památkové rovině, tak v rovině obrazu města a krajiny, zejména respektovat pohledové dominanty historického jádra;

c)         prostorovou strukturu osídlení s důrazem na vzájemné vazby stabilizovaných, transformačních a rozvojových území; zvláštní pozornost věnovat revitalizaci opuštěných areálů a ploch (brownfields);

d)         dopravní vazby vnitřní i vnější v celém spektru typů a druhů dopravy, zejména koridor východního obchvatu města;

e)         strukturu občanské vybavenosti s vazbami na obytná území a docházkové vzdálenosti;

f)          koridory pro protipovodňová opatření, navržená v rámci komplexní pozemkové úpravy Luby,Klatovy – část,

a to dle podkladů poskytnutých soutěžícím.

 

3.             druh soutěže a zpŮsob jejího vyhlášení

3.1.         Druh soutěže

3.1.1.      Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová.

3.1.2.      Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická.

3.1.4.      Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná.

3.1.5.      Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

 

3.2.         Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz), v jednom informačním médiu s celostátní působností, a to obchodním věstníku, na internetových stránkách České komory architektů (http://www.cka.cc) a na elektronické úřední desce města Klatovy (https://www.klatovy.cz).

 

3.3.         Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

 

3.4.         Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce.

 

4.             ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1.         Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky:

a)    jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;

b)    nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;

c)     nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;

d)    nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů;

e)     splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření)

f)     jsou autorizovanými architekty v oboru architektura, územní plánování nebo se všeobecnou působností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

 

4.2.         Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

 

4.2.1.      Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek).

4.2.2.      Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. b) až e), a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. a) a f).

4.2.3.      Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí

tato právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 4.1.f těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4. 1. f těchto Soutěžních podmínek autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

4.2.4.      Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže dle čl. 16. 6. předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

 

5.            Soutěžní podklady

5.1.         Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně

 

5.1.1.      Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické podklady ve formátech *.dgn, *.dwg, *.dxf, *.jpg, *.tif, *.pdf) a budou poskytovány pouze elektronickou formou – ke stažení na adrese:

               https://www.klatovy.cz/mukt/verejnezakazky.asp pokud není v čl. 5.1.2 uvedeno jinak. 

5.1.2.      Seznam podkladů

a) poskytovaných soutěžícím:

P.01                 Základní informace o území

P.02                 Katastrální mapa

P.03                 Ortofotomapa - proti podpisu oprávněné osoby soutěžícího – zajišťuje sekretář soutěže

P.04                 Historické ortofotomapy (popřípadě další dostupné historické mapy  a databáze) - proti podpisu oprávněné osoby soutěžícího - – zajišťuje sekretář soutěže

P.05                 Stávající územní plán včetně změn územního plánu dosud schválených

P.06                 Strategický plán města Klatovy,

                         (viz www.klatovy.cz/mukt/user/ruzne/strategie_rozvoje_klatovy.pdf)

P.07                 Pracovní znění návrhu zadání územního plánu města Klatovy z 04/2011, zpracované OVÚP MěÚ Klatovy 

P.08                 Územní studie zpracované pro jednotlivé (územně oddělené) části správního území města Klatovy

P.09                 PRVKUK – http://prvak.plzenky-kraj.cz

P.10                 Mapový podklad s vyznačením protipovodňových opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy Luby, Klatovy – část

P.11                 ZABAGED® - proti podpisu oprávněné osoby soutěžícího – zajišťuje sekretář soutěže

 

b)         k nahlédnutí soutěžícím na odboru výstavby a územního rozvoje, budova čp. 59/I., Balbínova ulice, č.dv. 1.02, po předchozí telefonické či mailové dohodě s vedoucím odboru, p. Ing. Pavlem Boublíkem, č.tel. 376 347 229, e-mail: pboublik@mukt.cz:

Pn.01               Územně analytické podklady Plzeňského kraje, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje schválené 20. 07. 2009, územní plány některých okolních obcí (http://www.plzensky-kraj.cz)

Pn.02               Dokumenty a právní předpisy upravující specifické režimy v území

                         a) krajinné a přírodní (CHKO, PP)

                         b) památkové/kulturní (městská památková rezervace, popřípadě další)

Pn.03               Podklady infrastrukturní

                         a) Inženýrské sítě

                         b) Pasport komunikací

Pn.04               Sčítání obyvatel – data ČSÚ

Pn.05               Programové dokumenty města související s územním rozvojem  

Pn.06               Studie protipovodňových opatření z roku

Pn.07               Generel zeleně

Podklady mají povahu doporučenou; je na úvaze soutěžících, jak tyto podklady vyhodnotí. Vyhlašovatel nicméně považuje za potřebné připomenout, že pro jednotlivé územně oddělené části správního území města Klatovy byly vypracovány a předběžně projednány samostatné územní studie, jejichž obsah byl mezi zúčastněnými dohodnut.

 

5.2.         Prohlídka řešeného území

Zadavatel nebude organizovat prohlídku řešeného území s ohledem na jeho rozsah. Soutěžící mají možnost se s řešeným územím seznámit samostatně.

 

5.3.         Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů

Soutěžní podmínky, podklady, jakož i obsah dotazů a odpovědi na tyto dotazy, poskytnuté vyhlašovatelem, si lze stáhnout na internetové adrese www.klatovy.cz, resp. na adrese https://sites.google.com/site/klatovyuzemniplan/.

 

6.             požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná ÚPRAVA

6.1.         Grafická část

6.1.1.      Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:

a)            jeden panel zobrazující základní koncepci rozvoje města (celého správního území), jeho osobitého uspořádání a využití urbánního i krajinného v  měřítku 1:25.000, případná (nepovinná) doplňková schémata v měřítku 1:50000 či 1:100000;

b)            jeden panel s obsahem, jenž dle vlastní úvahy autorů nejlépe postihuje specifická témata řešeného území v libovolném měřítku.

6.1.2.      Grafická část bude provedena ve formátu A0 na výšku a bude nalepena, popřípadě vytištěna na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky cca 5 mm (např. Kapaplast). Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

 

6.2.         Textová část

6.2.1.         Textová část bude obsahovat stručné objasnění a zdůvodnění základních principů navrhované strategie a koncepce rozvoje města (správního území) Klatovy včetně koncepce uspořádání krajiny s vyjádřením specifických témat a problémů. Zvláštní pozornost bude věnována místu Klatov v širším územním kontextu (širší vztahy) a k možnostem účelného rozvoje města jako správního celku s přihlédnutím ke specifickému postavení jednotlivých územně oddělených částí, zhodnocení rozvojových možností města a názor na jeho možný budoucí vývoj, identifikace významných kritických míst rozvoje města a rámcový návrh na způsob řešení problémů jeho rozvoje.

6.2.2.      Textová část musí objasnit a zdůvodnit přístup autorů k řešení a vysvětlit základní myšlenky a principy navrhované koncepce.

6.2.3       Textová část soutěžního návrhu musí zejména obsahovat popis a zdůvodnění:

a)         vazeb řešeného území v širším územním kontextu;

b)         základní myšlenky a principů zvolené koncepce a metody;

c)         návrhu uspořádání/členění města v souladu s charakterem jeho částí;

d)         základní koncepce infrastruktury dopravní a technické, přiměřeně ideové povaze soutěže;

e)         schémat, popřípadě detailů, pokud jimi budou soutěžící demonstrovat svoji koncepci.

6.2.4.      Textová část bude obsahovat číslovaný seznam částí/položek soutěžního návrhu.

6.2.5.      Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah bude maximálně 10 normostran a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek. Překročení maximálního rozsahu textové části může být posouzeno porotou jako porušení podmínek soutěže s důsledkem vyloučení soutěžícího.

 

6.3.         Digitální část

6.3.1.      Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující:

a)         grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu,

b)         textovou část ve formátu *.doc (bez použití „caps lock“).

6.3.2.      Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD/DVD“. Obálka bude označena způsobem uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek.

 

6.4.         Obálka nadepsaná „Autor“

6.4.1.      Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

a)         Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy.

b)         Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2.

c)         Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže

d)         Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky

e)         Podepsané prohlášení uvedené v příloze č. 1 těchto soutěžních podmínek (pouze v případě, že je účastníkem právnická osoba nebo není účastník shodný s autorem).

6.4.2.      Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek a označená nápisem „AUTOR“.

 

 

7.             spolEČnÁ ustanovenÍ o zÁvaznÝch náleŽitostech ÚPRAVy soutěžního Návrhu

7.1.         Závazné označení návrhu a jeho částí

7.1.1.      Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka „CD/DVD“ a „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

7.1.2.      Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka „CD/DVD“ a „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.

7.1.3.      Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka „CD/DVD“ a „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Územní plán města Klatovy – ideový návrh.

 

7. 2.        Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1.      Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

7.2.2.      Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Česká komora architektů

Josefská 34/6

118 00 Praha 1

7.2.3.      Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.

 

7. 3.        Obal návrhu

Všechny části návrhu (grafická část, zpráva, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Územní plán města Klatovy – ideový návrh“.

 

 

8.             ZPŮSOB odevzdání SOUTĚŽNÍCH návrhů

8.1.         Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

8.1.1.      Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v podatelně MěÚ Klatovy v pracovních dnech vždy v:   

                  pondělí, středa 8 - 17 hod.

   úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12. hod

   poslední den odevzdání 8 - 12 hod.

8.1.2.      V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na adresu vyhlašovatele uvedenou v bodě 1.1. ve stanovené lhůtě.

 

9.             KRITÉRIA hodnocení

9.1.         Kritéria hodnocení

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně:

a)         kvalita, přehlednost a srozumitelnost celkového řešení;

b)         schopnost rozpoznat základní problémy, témata a rozhodující momenty rozvoje území;

c)         schopnost reagovat na specifické a osobité podmínky řešeného území;

d)         hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvolené koncepce a metody / řešení.

 

9.2.         Důvody pro vyloučení ze soutěže

9.2.1.      Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:

a)         nesplňují požadavky vyhlašovatele na obsah soutěžního návrhu,

b)         neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,

c)         nedošly v požadovaném termínu,

d)         zřetelně ukazují na porušení anonymity.

9.2.2.      Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které závažným způsobem nesplní předepsané požadavky a podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je soutěžní porota povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.

9.2.3.      Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

 

10.          Porota a odborní znalci

10.1.       Členové poroty

10.1.1. Řádní členové poroty

a) Nezávislí:

Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, místopředseda

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Ing. arch. Jan Sedlák

Ing. arch. Miroslava Břízová

b) Závislí:

Mgr. Rudolf Salvetr

Ing. Václav Chroust, předseda

JUDr. Jiří Štancl

10.1.2.    Náhradníci poroty

a) Nezávislí:

Doc. Ing. arch. Michal Kohout

Ing. arch. Pavel Hnilička

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

b) Závislí:

Ing. arch. Eva Brandová

Ing. Pavel Boublík

náhradníci se účastní v souladu se soutěžním řádem všech jednání s hlasem poradním.

 

10.2.       Přizvaní odborní znalci

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců s výslovným svolením vyhlašovatele.

 

11.          ceny a odměny

11.1.       Ceny

1. cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč  (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých),

2. cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých),

3. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);

ceny podle tohoto odstavce budou vyplaceny pouze těm oceněným, s nimiž nedojde k uzavření smlouvy mezi autorem/autory oceněného návrhu a vyhlašovatelem.

 

11.2.       Odměny

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). O udělení této odměny a poměru jejího případného rozdělení rozhoduje porota.

 

11.3.       Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.

 

11.4.       Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

11.4.1.    Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu v aktuální zákonem stanovené výši, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

11.4.2.    Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

 

12.          Základní termíny soutěže

12.1.       Datum ustavující schůze poroty: 12. 10. 2012: 12. 10. 2012

12.2.       Datum vyhlášení soutěže                : 29. 10. 2012                : 29. 10. 2012

 

12. 3.      Dotazy – nutno podat písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže.

Lhůta k podání dotazů soutěžícími: do 26. 11. 2012

Zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů:  30. 11. 2012.

Lhůta k zodpovězení dotazů: 04. 12. 2012.

Zodpovězené dotazy budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele www.klatovy.cz, resp. na adrese https://sites.google.com/site/klatovyuzemniplan/

 

12.4.       Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími

Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 28. 01. 2013.

 

12.5.       Datum konání hodnotících zasedání soutěžní poroty

Datum konání hodnotících zasedání: od 31. 01. 2013 do 01. 02. 2013.

 

12.6.       Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí:

Výsledky hodnocení návrhů budou zveřejněny nejpozději do 05. 02. 2013.

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet uveřejněním výsledků hodnocení návrhů a končí patnáctým dnem od odeslání oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

 

12.7.       Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to ve lhůtě sedmi dnů od rozhodnutí poroty.

 

12.8.       Lhůta k proplacení cen a odměn

Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

 

12.9.       Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů

Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže.

 

13.          řešení rozporů

13.1.       Námitky

13.1.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.

13.1.2. Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.

13.1.3. Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

13.2.       Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele

13.2.1.    Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud vyhlašovatel o námitkách nerozhodl.

13.2.1.    Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.

 

14.          klauzule o akceptování soutěžních podmínek

14.1.       Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, soutěžních porotců a odborných znalců s podmínkami soutěže

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

 

14.2.       Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

 

15.          klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů

15.1.       Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

 

15.2.       Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.

 

15.3.       Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků. Souhlas je vysloven pro panely i elektronickou podobu (CD) a umožňuje vyhlašovateli v rámci propagace soutěže a města vydat souhrnné CD, či jiný elektronický nosič, či publikaci na svých webových stránkách veškerých odevzdaných souborů.

 

15.4.       Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu soutěžních návrhů

Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.

 

15.5.       Protokol o průběhu soutěže

15.5.1.    Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.

15.5.2.    Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli.

15.5.3.    Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

15.5.4.    Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou), a zároveň na vědomí České komoře architektů.

 

16.          USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

16.1.       Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná

Urbanistická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (specificky dle § 102 až 109 a § 23 odst. 6), v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů.

 

16.2.       Způsob zadání navazující veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 23 odst. 6 v souběhu s ustanovením § 34 zákona o veřejných zakázkách bude veřejná zakázka na vypracování územního plánu zadána v jednacím řízení bez uveřejnění vedeném se všemi oceněnými (to jest se třemi) soutěžními týmy. Základním hodnotícím kriteriem bude ekonomická výhodnost nabídky, dílčí hodnotící kriteria se předběžně stanovují takto:

1.            pořadí – 40 % (a to podle pořadí podílem v poměru 100%, 90%, 80%);

2.            nabídnutá cena – 40 %;

3.            ohodnocení osobní presentace – 20%.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit dílčí hodnotící kriteria a jejich váhy před zahájením jednacího řízení bez uveřejnění.

 

16.3.       Celková cena zakázky

Celková cena zakázky se stanoví jako maximální a nepřekročí 4.250.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny dvěstěpadesát tisíc Korun českých). V zájmu dosažení co nejkvalitnějšího plnění budoucího předmětu zakázky bude vyloučena jakákoliv nabídka, která bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, přičemž za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považuje vyhlašovatel cenu 3.000.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony korun českých). Celková cena zakázky budoucí zakázky musí zahrnovat veškeré náklady spojené s pořízením nového ÚP města.

 

 

17.          SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

17.1.       Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané 12. 10. 2012.

 

17.2.       Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 23. 10. 2012.Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 23. 10. 2012.

 

17.3.       Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů

dopisem ze dne 24. 10. 2012 pod č. j. 1565-2012/Ce/TC.

 

Mgr. Rudolf Salvetr,

starosta města, v. r.

 

PŘÍLOHA č. 1

Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství

Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)
je

………………………………………………………………………………………………………….

Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte):
a/ statutární orgán ve smyslu §85, §101, §133 a §191 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PODPIS  

 

Ke stažení:

Výše uvedený text v PDF

Základní informace o území (32 kB)

KN mapy (6 MB)

Územní plán (5 MB) - (aktualizováno 4.12.2012)

Pracovní znění návrhu zadání ÚP Klatovy (10 MB)

Územní studie - urbanistické studie (66 MB)

Mapový podklad - protipovodňová opatření Luby (1 MB)