ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor vnitřních věcí

Matrika

Účel zpracování osobních údajů: evidence uzavření manželství a úmrtí fyzických osob,

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • kniha narození
  jméno, příp. jména a příjmení, den, měsíc a rok narození, rodné číslo, pohlaví a místo narození, jména a příjmení, popř. rodná příjmení, datum narození, rodná čísla, místa narození – okres/stát, státní občanství a místa trvalého pobytu – okres/stát rodičů
 • kniha manželství
  jména, příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství muže a ženy, kteří uzavřeli manželství, den, měsíc a rok uzavření manželství, jména a příjmení, popř. rodná příjmení, den, měsíc a rok a místo narození rodičů manželů, dohoda manželů o příjmení a v případě, že si manželé ponechají dosavadní příjmení, i dohoda o příjmení dětí v mužském a ženském tvaru, jména a příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození
 • kniha úmrtí
  den, měsíc, rok a místo úmrtí, jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodné číslo, osobní stav, pohlaví, státní občanství, a místo trvalého pobytu zemřelého, jméno, popř. jména, příjmení, příp. rodné příjmení a rodné číslo žijícího manžela

Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které uzavřely manželství nebo zemřely v obvodu matričního úřadu Klatovy

Kategorie příjemců údajů:

 • fyzická osoba, které se matriční zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci, orgány státu nebo orgány samosprávných územních celků pro úřední potřebu
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků pro jejich úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu vymezeném tímto zvláštním předpisem

Doba uchování osobních údajů:

 • matriční knihy a sbírky listin po provedení posledního zápisu u matričního úřadu po dobu 100 let, poté se předávají státnímu archivu

 

Vidimace a legalizace

Účel zpracování osobních údajů: evidence uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů a listin

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace)
  jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizován

Stanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu nebo listin

Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů

Doba uchování osobních údajů: po dobu 3 let

 

Evidence obyvatel

Účel zpracování osobních údajů: evidence obyvatel

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil, rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
 • o osvojeném dítěti - stupeň osvojení, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození, rodná čísla osvojitelů, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů:

 • občané České republiky přihlášení k trvalému pobytu ve správním obvodě obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR, město Klatovy a Městský úřad Klatovy u obyvatel, kteří se přihlásili k trvalému pobytu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti
 • ohlašovny obecních úřadů správního obvodu města Klatovy, obce s rozšířenou působností, kterým se sdělují údaje obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v jejich správním obvodu
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:

 • osobní údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky se uchovávají po dobu 50 let od doby úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou
 • doklady plnící oznamovací povinnost v souladu se zákonem o evidenci obyvatel - 5 let
 • žádosti o poskytnutí osobních údajů - 5 let

Ohlašovna pobytu

Účel zpracování osobních údajů:evidence obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Klatovy

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil
 • rodné číslo, státní občanství, popřípadě více státních občanství
 • adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození
 • rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození
 • rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození
 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí

Stanoveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Klatovy

Kategorie příjemců údajů:

 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě
 • město Klatovy a Městský úřad Klatovy
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném

Doba uchování osobních údajů:

 • po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let
 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu se uchovává 50 let po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou anebo po změně trvalého pobytu občana mimo správní obvod Městského úřadu Klatovy
 • žádosti o poskytnutí osobních údajů se uchovávají po dobu 5 let


Podatelna

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, v případě činnosti městského úřadu je původce město

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresy fyzických a právnických osob a institucí, kterým byly adresovány dokumenty vzešlé z činnosti původce, nebo adresy fyzických a právnických osob či institucí které adresovaly písemnosti městu Klatovy nebo MěÚ Klatovy

Stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Kategorie subjektů údajů

 • fyzické osoby, právnické osoby a instituce, které adresovaly dokumenty městu a MěÚ
 • fyzické osoby, právnické osoby a instituce, kterým byly adresovány dokumenty z města a MěÚ

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu


Občanské průkazy

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence občanských průkazů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení a rodné číslo občana
 • podoba a podpis občana
 • titul a vědecká hodnost občana
 • číslo a série občanského průkazu

Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívá obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence obyvatel tyto údaje:

 • jméno, příjmení, případně jejich změnu
 • rodné příjmení
 • pohlaví a jeho změnu
 • datum narození
 • místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • adresu místa trvalého pobytu, včetně adresy trvalého pobytu v době narození občana
 • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • zákaz pobytu a dobu jeho trvání
 • rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, datum jeho narození
 • rodinný stav, datum a místo jeho změny
 • rodné číslo manžela, popřípadě jméno a příjmení u manžela cizince, pokud nemá přidělené rodné číslo
 • rodné číslo dítěte
 • datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí

Stanoveno zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie subjektů údajů: občané České republiky, kterým Městský úřad Klatovy vydal občanský průkaz

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:

 • evidence občanských průkazů v informačním sytému se vede po dobu 15 let od úmrtí občana
 • evidence žádostí o vydání občanského průkazu se uchovává po dobu 15 let od vydání občanského průkazu
 • písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku občanských průkazů se uchovávají po dobu 5 let
 • dokumentace správního řízení ve věci skončení platnosti občanského průkazu se uchovává po dobu 5 let


Cestovní doklady

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence cestovních dokladů

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu
 • číslo a druh vydaného cestovního dokladu
 • podoba a podpis držitele cestovního dokladu
 • titul nebo vědecká hodnost občana, pokud tyto údaje požaduje zapsat do cestovního dokladu
 • jméno, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče
 • číslo a druh ztraceného cestovního dokladu
 • číslo a druh cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení cestovního dokladu, číslo a druh cestovního dokladu, který byl odňat

Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá Městský úřad Klatovy z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech:

 • jméno, příjmení, případně jejich změnu
 • rodné příjmení
 • pohlaví a jeho změnu
 • datum narození
 • místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • adresu místa trvalého pobytu
 • počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
 • rodné číslo nebo datum narození otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce
 • jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu

Stanoveno zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: občané České republiky, kterým Městský úřad Klatovy vydal cestovní doklad

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • soud, orgány činné v trestním řízení a orgán, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu u občana, který nevykonal trest odnětí svobody za úmyslný trestný čin, jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen
 • orgán příslušný k projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů podle zvláštního právního předpisu
 • subjekty, kterým se osobní údaje poskytují, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném
 • občané starší 15 let, kterým se sdělují osobní údaje k jejich osobě
 • zákonní zástupci občanů mladších 15 let a občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kterým se sdělují osobní údaje k zastupované osobě

Doba uchování osobních údajů:

 • údaje se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu
 • údaje vedené v informačním systému o zadržení cestovního dokladu se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu
 • údaje vedené v informačním systému o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu se uchovávají po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí
 • žádost o vydání cestovního dokladu se uchovává po dobu 15 let od jeho vydání
 • písemné dokumenty charakteru oznamovací povinnosti na úseku cestovních dokladů se uchovávají po dobu 5 let
 • dokumentace správního řízení na úseku cestovních dokladů se uchovává po dobu 5 let


Přestupky

Účel zpracování osobních údajů:

 • výpis z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení
 • statistický výkaz o přestupcích

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjemní
 • datum narození
 • bydliště
 • skutková podstata přestupku a způsob vyřízení

Stanoveno zákonem č. 250/2006 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které byly oznámeny pro podezření ze spáchání přestupku

Kategorie příjemců údajů:

 • Ministerstvo vnitra ČR – statistický výkaz přestupků
 • osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a zákonná ustanovení spáchaného přestupku) jsou sdělovány orgánům činným v trestním řízení, soudům, případně jiným subjektům, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem vymezeném

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu


Pohřebnictví

Účel zpracování: postup dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy, notáři, soudy

Doba uchovávání: dle spisového a skartačního řádu


Volby

Účel zpracování: seznamy voličů, zajištění voleb, vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: oprávnění voliči, členové okrskových volebních komisí, žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování: stálý seznam voličů je aktualizován průběžně, ostatní dle spisového a skartačního řádu


Krizové řízení - zajišťování obrany státu

Účel zpracování osobních údajů: plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku zajišťování obrany státu ve smyslu vedení evidence

 • vhodných věcných prostředků, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu a nezbytný rozsah osobních údajů jejich vlastníků
 • nezbytných osobních údajů fyzických osob, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu
 • osobních údajů zdravotnických pracovnic

Stanoveno zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu


Krizové řízení – povodňová ochrana

Účel zpracování osobních údajů

 • plnění povinnosti obce při přípravě a plnění úkolů povodňové ochrany
 • seznam vlastníků staveb ohrožených povodněmi s povinností zpracovat povodňový plán stavby

Stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu


Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Evidence osobních údajů členů JSDH Dehtín, Drslavice, Habartice, Klatovy, Křištín, Kydliny, Luby, Otín, Sobětice, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točník, Tupadly.

Účel zpracování osobních údajů: povinnost ze zákona, § 69b, písm. e), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie citlivých údajů: zdravotní stav členů JSDH

Kategorie subjektů údajů: členové JSDH

Kategorie příjemců údajů: město Klatovy

Doba uchování osobních údajů: po dobu členství v JSDH, poté dle spisového a skartačního řádu MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ