FINANČNÍ ODBOR | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

FINANČNÍ ODBOR

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Finanční odbor

Na finančním odboru, tj. na úseku rozpočtu, účetnictví a agendy pojištění majetku města není vytvářena žádná primární samostatná agenda s osobními údaji. Pokud se osobní údaje v agendách použijí, tak v rozsahu nezbytném pro identifikaci subjektu a dále se nezpracovávají. Základním identifikátorem při zpracování v účetnictví je variabilní symbol.


Účel zpracování osobních údajů:

 • správa místních poplatků (zejména místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení) zahrnující zejména právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat subjekty povinné k poplatkům, poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • správa a vymáhání uložených a nezaplacených pokut a pohledávek vzniklých na úseku státní správy a samosprávy – tj. právo vybrat a vymáhat uložené pokuty v souladu s daňovým řádem a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • evidence nájemních smluv týkajících se pronájmu dlouhodobého nemovitého majetku města Klatovy a uplatňování práv a povinností vlastníka nemovitostí (pozemků, budov, staveb) vyplývajících z těchto smluvních vztahů,
 • správní řízení pro vydání rozhodnutí o povolení provozovateli provozovat sázkovou hru podle § 2 písm. b) a písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u místních poplatků,
 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u vymáhaných pohledávek vzniklých na úseku agend státní správy a samosprávy a nezaplacených pokut uložených jinými správními orgány a městskou policií,
 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u nájemných smluv,
 • jméno a příjmení, bydliště, datum narození, event. rodné číslo u správního řízení pro povolení výherních hracích přístrojů, tombol (dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah shromažďování údajů od jiných orgánů: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, příp. rodné číslo u usnesení okresních soudů o výsledcích provedených exekucí, informace bankovních a peněžních ústavů, příp. České správy sociálního zabezpečení o vedených účtech a poskytovaných prostředcích u subjektů povinných k poplatkům.

Kategorie subjektů údajů: fyzické a právnické osoby

Doba uchování osobních údajů:

 • u místních poplatků a jiných poplatků, u vymáhaných příjmů na úseku státní správy a samosprávy - po dobu vymožení poplatkových povinností,
 • u pokut – po dobu jejich vymožení,
 • u nájemních smluv – po dobu existence smluvních vztahů, popřípadě vymožení práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících,
 • u loterií a jiných podobných her – po dobu zpracování, vyúčtování a odvodu výtěžků.

Následně se dokumenty archivují a uchovávají v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. uložení v archivu po dobu skartační lhůty.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ