ODBOR ROZVOJE MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor rozvoje města

Majetkové oddělení

Účel zpracování: uzavírání majetkoprávních smluv při nakládání s majetkem města (prodej, nákup, nájem pozemku)

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané, firmy, s nimiž se smluvní vztah uzavírá

Kategorie příjemců údajů: odbor rozvoje města (následně ekonomický), dále pak jsou smlouvy postoupeny na katastrální úřad

Doba uchování: po dobu existence smluvních vztahů, případně vymožení práv a povinností z těchto smluvních vztahů vyplývajících


Investiční oddělení

Účel zpracování: Uplatňování práv a povinností jako zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, IČ, DIČ, informace o zápisu v ŽR nebo OR, č. účtu, banka

Kategorie subjektu údajů: občané, firmy, s nimiž se smluvní vztah uzavírá

Kategorie příjemců údajů: odbor rozvoje města (následně ekonomický odbor),

Doba uchování: 10 let od ukončení výběrového řízení


Vidimace a legalizace

Účel zpracování osobních údajů: evidence uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů a listin

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů:

  • ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace)
    jméno, příp. jména a příjmení, datum a místo narození žadatele, popř. svědků, adresa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu na území ČR, nebo adresa bydliště mimo území ČR, druh a číslo úředního průkazu, kterým byla zjištěna totožnost žadatele o legalizaci podpisu, a podpis osoby, jejíž podpis je legalizovánStanoveno zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby, které požádaly o ověření podpisu nebo listin

Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů

Doba uchování osobních údajů: po dobu 3 let


Czech POINT
 

Účel zpracování: Výpis z informačního systému veřejné správy na podnět žadatele

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: fyzické i právnické osoby

Kategorie příjemců údajů: odbor rozvoje města

Doba uchování: 10 let


Geografický informační systém

Účel zpracování: Územně samosprávným celkům jsou dle zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), na základě žádosti poskytovány počítačové soubory s údaji o katastru příslušného územně správného celku nebo jeho správního obvodu

Kategorie osobních údajů: jméno vlastníků pozemků, rodná čísla, adresa trvalého pobytu

Kategorie příjemců údajů: data jsou používána pro účel státní správy a samosprávy jako součást geografického systému města

Doba uchování: trvale

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ