ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor životního prostředí

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely správních řízení, popřípadě opatření podle těchto zákonů:

 • 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • 250/2006 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • 289/195 Sb., o lesích, v platném znění
 • 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • 99/2004, o rybářství, v platném znění
 • 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby – účastníci řízení, dotčené osoby

Rozsah osobních údajů:

 • jméno
 • příjmení
 • rodné příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • adresa pro doručování

Kategorie příjemců údajů:

 • v přestupkových řízeních ve věci přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. účastníci řízení
 • ve správních řízeních dle zákona č. 500/2004 Sb. a zvláštních předpisů účastníci řízení a dotčené orgány

Doba uchování údajů: dle spisového a skartačního řádu a dalších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ