DOTAZ:

Žádám o následující informaci: 1) přehled (seznam) jednotlivých rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012 2) informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.

 

ODPOVĚĎ:

V příloze naleznete přehled veškerých rozpočtových opatření přijatých v roce 2010, 2011 a 2012. Pokud se jedná o rozsah zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření, přijalo zastupitelstvo města Klatovy na svém zasedání dne 16.12.2003 usnesení, kterým v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pověřuje radu města Klatovy ke schvalování rozpočtových opatření v průběhu roku týkajících se změn v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na jeho výši a týkajících se přijetí a použití účelových dotací. Závazné ukazatele rozpočtu města tvoří schválené příjmy a výdaje jednotlivých kapitol (odborů) Městského úřadu Klatovy. Bližší informace ke schválenému rozpočtu města a jeho jednotlivých změn najdete na internetových stránkách města pod následujícím odkazem.