DOTAZ:

1. Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení jednotlivých „přechodů pro chodce", které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), umístěných ve vašem správním obvodu od roku 2006.
2. Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla?
3. V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce" ve vašem správním obvodu neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí o jeho stanovení a aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu mělo dojít?

ODPOVĚĎ:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích ve smyslu §40, odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující:

Při stanovení jednotlivých přechodů pro chodce postupujeme podle Metodické pomůcky pro sjednocení postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Ministerstvem dopravy. Stanovení místní úpravy lze považovat za opatření obecné povahy a tedy na něj aplikovat Část šestou správního řádu pouze v případě, že jsou touto úpravou adresátům (účastníkům provozu) stanoveny jiné povinnosti, než by pro ně vyplývaly z obecné úpravy obsažené v zákoně č. 361/2000 Sb., tedy především v případě, že se jedná o značky zákazové a příkazové, značky upravující přednost a naopak se nejedná o značky, z nichž žádná úprava povinností nevyplývá, tedy o značky výstražné a tu část informativních značek, které účastníkům provozu pouze poskytují informace, případně slouží k jejich orientaci. Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení přechodů pro chodce nelze považovat za opatření obecné povahy.