1) Dotaz: Kdo vyhrál veřejnou obchodní soutěž.

Odpověď: Firma STAFIN a.s. Plzeň, IČ 26341581.

 

2) Dotaz: Jaká byla nabídková cena vítězné firmy za m2 pozemku.

Odpověď: 1 450 Kě/m2

 

3) Dotaz: Kdy byla podepsána Smlouva o budoucí smlouvě kupní.

Odpověď: 22. 9. 2008

 

4) Dotaz: Jaký termín zahájení a termín dokončení měla vítězná firma v požadovaném harmonogramu postupu výstavby.

Odpověď: Termín zahájení do 1 roku ode dne podpisu SoBK a dokončení výstavby do 6 let ode dne podpisu SoBK.

 

5) Dotaz: Stavba evidentně nebyla zahájena do jednoho roku dle podmínek soutěže. Uplatnilo město Klatovy podmínku soutěže o smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové kupní ceny za nezahájení stavby do 1 roku od Smlouvy o budoucí smlouvě kupní? Jestli ano - jaká byla výše pokuty a kdy byla uhrazena? Jestli ne - žádáme o sdělení, kdo takto rozhodl a důvod, proč nebyla tato podmínka veřejné soutěže městem Klatovy uplatněna a proč město neodstoupilo do smlouvy? A když město neodstoupilo za nezahájení stavby do 1 roku od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, proč ani 4 roky po vyhlášení soutěže - kdy se evidentně nic na pozemku neděje - město neodstoupilo od smlouvy??

Odpověď: Zahájení stavby proběhlo projekčními pracemi s vydáním stavebního povolení dne 13. 7. 2009, oplocením pozemků dne 17. 9. 2009 a investor provádí občasnou údržbu pozemků. ZM dne 12. 10. 2010 rozhodlo o prodloužení termínu dokončení výstavby do 8 let, tj. do r. 2016. Z důvodu dodržení termínu pro zahájení výstavby nebyly ze strany města uplatněny žádné pokuty a sankce ani odstoupení od smlouvy. Investor předložil harmonogram výstavby stím, že termín dokončení výstavby do r. 2016 bude dodržen.

 

6) Dotaz: Je pravda, že vítězná firma v minulosti změnila podmínky této veřejné soutěže se souhlasem města Klatovy? Ze byla změněna podlažnost domů oproti "závazné studii"? Je-li toto pravda, kdo takto rozhodl změnit podmínky veřejné soutěže.

Odpověď: Podmínky obchodní veřejné soutěže schválila Rada města 4. 3. 2008 (odhad počtu bytů 111). Vybraný investor splnil veškeré schválené podmínky a hodlal vybudovat odhadem 130 bytových jednotek ve dvou samostatných objektech. Změněnou podlažnost domů proti závazné studii (bytové domy o 4 - 5 nadzemních podlaží a 1 podzemním podlaží) o 2 nadzemní podlaží schválila Rada města dne 31. 3. 2009 stím, že celková koncepce zástavby zůstává v souladu se studií a zvýšenou podlažností dojde k plynulejšímu přechodu ke stávajícím osmipodlažním domům. Následně bylo vydáno územní povolení na celou zástavbu a stavební povolení na I. etapu. Projekt řešil výstavbu 191 bytových jednotek ve dvou etapách. V roce 2012 došlo k optimalizaci zástavby a ke snížení podlažnosti, takže současně platný návrh je totožný se studií a s nabídkou investora do soutěže.

 

7) Dotaz: Je pravda, že v současné době se opětovně mění podmínky této veřejné soutěže -podmínka dodržení "Studie" - opětovně podlažnost a podzemní garáže? Je-li toto pravda, kdo takto rozhodl změnit podmínky veřejné soutěže?

Odpověď: Závazná studie řešila parkování jako součást bytových domů - v úrovni 1. podzemního podlaží byla navržena halová stání pro odstavování vozidel rezidentů v poměru 1 byt = 1 odstavné stání, tj. celkem 111 stání. V úrovni parteru byla navržena venkovní stání návštěvníků s průměrnou docházkovou vzdáleností do 40 m v počtu 74 stání. Podle územního rozhodnutí z roku 2009 bylo řešeno parkování pro 191 bytových jednotek v bytových domech o 7 nadzemních a 1 podzemním podlaží formou 229 míst jednak v technickém zázemní objektů v počtu 144, dalších 46 stání před objekty a 39 podél ulice Sv. Čecha. V roce 2012 předložil Stafin návrh na optimalizaci výstavby, spočívající ve snížení podlažnosti bytových domů na 5 NP. Rada města dne 14. 8. 2012 vydala souhlas s předloženou variantou optimalizace projektu č. XI. Ta řeší parkování pod objektem v I. NP na terénu (ne v podzemí), dům je navržen na pilotech. Celkový počet bytů činí 98, celkový počet parkovacích stání 148 (z toho 84 stání na terénu a 64 krytých, tj. 12 garáží a 52 stání od objekty) odpovídá požadovanému stupni automobilizace 1,50.