DOTAZ:

- kdy a kým bylo vydáno stavební povolení k výstavbě rodinného domku na staveb. parcele parcel. číslo 214/12 v KÚ Točník u Klatov a kdy nabylo právní moci ?
- je součástí daného povolení nový vjezd na uvedenou parcelu, příp. na základě jakého rozhodnutí byl vjezd povolen?
- v jakém období bylo předmětné rozhodnutí zveřejněno na úřední desce MěÚ Klatovy ?
- kdo návrh na změnu platného územního rozhodnutí a stavebního povolení v dané lokalitě předkládal ke schválení zastupitelstvu a s jakým doporučením?
- kdy a jakým poměrem hlasů byla změna, která je v rozporu s platným stavebním povolením k výstavbě komunikace na pozemcích parc. číslo 214/4, 214/6, 214/13, 214/16, 214//21 a 217/4 v KÚ Točník u Klatov, přijata ?
- byla současně projednána změna platného územního rozhodnutí (pravděpodobně též stavebního povolení) pro výstavbu chodníku v Točníku ?
- kdo rozhodl o přepracování schválené projektové dokumentace k výše uvedenému chodníku a jaká byla cena toto přepracování ?

 

ODPOVĚĎ:

Na stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 214/12 v k.ú. Točník u Klatov byl dne 16.1.2012, pod zn. OVUP/408/12 vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Ohlášení nenabývá právní moci. Stavba rodinného domu je povolena v souladu s planým územním rozhodnutím pro danou lokalitu.
Vjezd na pozemek je součástí výše uvedeného ohlášení. Vjezd byl povolen MěÚ Klatovy, odborem dopravy ze dne 29.1 1.2010, pod zn. OD/10356-3/10.
Ohlášení nemá formu rozhodnutí a nezveřejňuje se na úřední desce.
Uzemní rozhodnutí ani stavební povolení nepodléhá schválení zastupitelstvu.
Na stavbu chodníku v Točníku bylo vydáno územní rozhodnutí, sjezd na pozemek byl projednaný se stavebním úřadem, v tomto případě se jedná o takovou změnu územního rozhodnutí, která nevyžaduje změnu územního rozhodnutí.. Stavební povolení na stavbu chodníků v Točníku nebylo vydáno.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu chodníků v Točníku obsahuje i sjezd na pozemek parc.č. 214/12 v k.ú. Točník u Klatov. Nedošlo k přepracování projektové dokumentace ani k navýšení nákladů na projektovou dokumentaci na výše uvedený sjezd. Sjezd byl zapracovaný do projektové dokumentace v době jejího zpracování. Veškeré podklady pro povolení sjezdu si zajišťoval stavebník.