DOTAZ:

1. V jaké stadiu je v současné době stavební či územní řízení ve věci stavby postavené na parcele pare. č. st. 83, v obci Předslav, katastrální území Makov u Předslavi, zapsané na listu vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy?

2. Jaká je spisová značka popř. spisové značky tohoto řízení.

3. Kdo jsou účastníci výše zmíněného řízení?

4. Jak se správní orgán rozhodující v tomto řízení vypořádal s otázkou, kdo má být účastníkem tohoto řízení. 5. Z jakého důvodu nebyla společnost RENTAL DEALING s.r.o., 1Č: 252 09 248, přibrána do řízení jako účastník nebo se s ní nejednalo jako s účastníkem, do doby než by byl prokázán opak, když o tom, že se cítí být účastníkem řízení společnost RENTAL DEALING s.r.o. sama dne 23. 5. 2013 vyrozuměla správní orgán.

 

ODPOVĚĎ:

V současné době není vedeno žádné územní ani stavební řízení  ve věci stavby postavené na pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Makov u Předslavi.
Na stavbu postavenou na pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Makov u Předslavi ( v řízení o dodatečném povolení stavby uveden pozemek parc.č. 203/2 v k.ú, Makov u Předslavi) bylo vedeno řízení o dodatečném povolení stavby, které bylo vydáno dne 21.4.2011, pod zn. OVÚP/3637/10 a nabylo právní moci dne 11.5.2011.
Účastníky řízení byli : Josef Tomášek , zplnomocněný zástupce Michala Józy, Luboš Sedláček, Ladislav Teřl, Jana Teřlová, Jaroslav Martínek, Anna Martínková, Obec Předslav, ČEZ Distribuce a.s., Telefónica 02 Czech Republic,a.s.,Lesy České republiky,s.p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 správního řádu.
Společnost RENTAL DEALING s.r.o. nebyla stavbou na pozemku st. 83 v k.ú. Makov u Předslavi přímo dotčena. Na pozemek parc.č. 203/2 v k.ú. Předslav, na kterém byla povolena stavba rodinného domu (v současné době vedena na KN  jako stavba rozestavěná na pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Makov u Předslavi) nezasahují ochranná pásma heliportu, která byla stanovena rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu dne 25.5.2007, pod zn. OVÚR/1182/07-328.3. V rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření hluku z provozu heliportu. Výše uvedený pozemek, na kterém byla povolena stavba rodinného domu se nachází ve stejném koridoru, ve kterém bylo prováděno měření hluku. Hygienické limity byly v tomto koridoru prokazatelně splněny. Projektová dokumentace k dodatečnému povolení stavby rodinného domu na pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Makov u Předslavi, kde stavebníkem je Michal Joza, byla zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy s platností do 31.12.2012, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s platností do 28.3.2013. Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá podle ustanovení §159 stavebního zákona projektant. Prohlášení projektanta bude požadováno při závěrečné kontrolní prohlídce.