DOTAZ:

1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil váš Magistrát/Městský úřad v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika případech.

2) Pokud ANO uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu.

3) Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým výsledkem.

4) Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu.

5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ právní vzdělání?

 

ODPOVĚĎ:

ad 1) Městský úřad Klatovy projednal v r. 2010 v jednom případě podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ.

ad 2) Podnět byl podán ve věci žádosti o nerušený výkon vlastnického práva vlastníka nemovitosti – pozemku ve věci neoprávněného vstupu na pozemek – návrh byl zamítnut.

ad 3) Odvolání podáno nebylo.

ad 4) Vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu je pověřen Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Klatovy

ad 5) Osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ nemá právní vzdělání.