Město Klatovy

vyhlašuje

 

s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 

s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

 

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů

 

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

 

 

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady lze vyzvednout u sekretáře soutěže, kterým je ing. Jaroslava Kudrnková, Město Klatovy, nám. Míru č. 62, PSČ 33901, tel. 376 247 221, anebo stáhnout z níže uvedených odkazů.

 

Datum odevzdání soutěžních návrhů je 30. 6. 2009.

 

V Klatovech dne 10. 4. 2009

 

Starosta města

Mgr. Rudolf Salvetr

 

Ke stažení: 

soutěžní podmínky

grafické přílohy (aktualizováno 13.5.2009)

fotopřílohy - 40 MB (26.5.2009)

potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek

 

Dotazovací formulář

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat své dotazy porotě do 15.5.2009 v souladu s článkem 12.3 Soutěžních podmínek z formuláře pod tímto textem. Porota zveřejní odpovědi na dotazy na této webové stránce do 30.5.2009 (článek 12.4. Soutěžních podmínek).


Odpovědi na dotazy, které došly vyhlašovateli soutěže do15.5.2009:

 

1. Existuje výpočet nebo představa (např. odboru dopravy MěÚ) o požadovaných parkovacích kapacitách - minimální-optimální-maximální?

Výpočet ani představa neexistuje

 

2. Dotčené území je dle UP v městské památkové zóně - existují zde regulativy, které jsou závazné také pro parkovací dům (výškový limit, atp...)?

V dotčeném území neexistují žádné závazné regulativy.

 

3. Dopravní připojení - vjezd a výjezd. Je možné uvažovat s řešením vjezdu a výjezdu, popř. alespoň výjezdu na ul. Miroslava Tyrše? Např. využít dnešního připojení pozemku 3409/10 v JV rohu území?

Komunikační napojení je dle stanoviska PČR možné pouze z ulice V Řekách - podél KD Družba.

 

4. proč nejsou k dispozici fota z bodu A a B z kterých by bylo možné stanovit obecné výšky okolní zástavby a charakter okolní zástavby

Fotografie byly umístěny mezi ostatní přílohy, které lze stáhnout z webu.

 

5. Formát grafickej časti je A3. Môže byť týchto formátov aj viac, pokým chceme poskytnúť viac informácií

Ano, pokud to vyhoví požadavkům soutěžních podmínek, bod 6. Požadované závazné části soutěžního návrhu.

 

6. Nemáme možnosť obhliadnuť si lokalitu samostatne, môžete prosím poskytnúť nejaké fotografie z miesta, aspoň z bodov A a B.

Pro lepší seznámení se s místem stavby je lepší lokalitu navštívit. Fotografie pozemku lze stáhnout z webu.

 

7. Máte nejaké špeciálne požiadavky na nové stavby v pamiatkovej zóne,

napr. maximálna výška budov, materiál atď.

To je věcí architektonického řešení. Žádné specielní požadavky týkající se výškové regulace, či výběru materiálového zpracování nejsou.

 

8. Parkovací dom bude slobodne prístupný a parkovanie bezplatné, alebo máme

rátať so zázemím pre vrátnika.

Automatický systém, závora nebo automat.

 

9. Součástí návrhu parkovacího domu je i návrh přípojek inženýrských sítí, popř. překládky dotčených podzemních sítí.V podkladech jsem žádný výkres se zaměřením ( včetně hloubek) ing.sítí nenašla. Proto Vás žádám o zaslání, popř.odkaz, kde se dá dohledat.

Připojení na inženýrské sítě není součástí soutěžního návrhu. Bod 2.2, čtvrtý odstavec soutěžních podmínek se mění na toto znění: „Součástí soutěžního návrhu je i návrh komunikačního napojení“.

 

10. Předepsané zákresy do fotografií na velikost A3 vyžadují v předepsaném rozlišení lepší podkladní fotografii (minimální stejně velkou jako požadavek). Bylo by vhodné tuto umístit na web ke stažení.

Doporučuji též provedení fotografií z jiných míst - na přiložené fotografie se objekt nevejde zdaleka celý. Nebo je bodem B myšlen jen směr a každý si pořídí jinou fotografii (u snímku z bodu A bude objekt těsně u levého kraje, u snímku z bodu B bude viditelné vlevo jen jedno podlaží)?

Ke dni zveřejnění odpovědí na dotazy byly na web umístěny nové fotografie pro provedení zákresů z bodů A a B. Dodatečně byly umístěny další fotografie charakterizující vybrané staveniště. Tyto fotografie nebudou použity pro zákresy.

 

11. V článku 2.2 je v jednom z odstavců napsáno: "Součástí soutěžního návrhu je i návrh komunikačního napojení, přípojky inženýrských sítí a překládky dotčených podzemních sítí."

v soutěžních podkladech získaných přes internet (dle mého názoru dikce podmínek hovoří jasně, že jde o plnohodnotné podmínky.) nejsou k inženýrským sítím žádné podklady (trasy, profily...)? Bude doplněno?

Viz odpověď na otázku číslo 9.

 

12. Co je míněno : "2.4. Upozornění na existující autorská práva

V blízkosti se nacházející stavba stávajícího kulturního domu Družba (vystavěná na stavební

parcele č. 3466/1 a 3466/2 v k. ú. Klatovy) je včetně přilehlých ploch autorským dílem ing.

arch. Petra Leitla, Urbioprojekt, Pod Vrchem 300/16, Plzeň Lobzy." Nerozumíme, jak by mohlo dojít k porušení autorských práv, navrhovaný objekt je na sousedních pozemcích a nejeví se mi kulturní památkou. Jak je toto míněno?

Hranice staveniště pro stavbu parkovacího domu jsou v soutěžních podkladech přesně vyznačeny a nesmí být překročeny. Novou stavbou nemůže dojít k porušení autorských práv autora kulturního domu.

 

13.

k čl. 2.2

a)      V případě, že vyhlašovatel požaduje rámcové řešení inženýrských sítí (přípojek a případných přeložek), je možné poskytnout odpovídající podklad stávající technické infrastruktury ve formátu .dxf nebo .dwg? Jestli je zákres linií inženýrských sítí (ne pouze přípojné body) součástí souboru "kt-garaze.dwg", může vyhlašovatel poskytnout tento soubor s "rozbitými čarami" (anebo poskytnout chybějící soubory čar typu "SHX" - tvarb.shx, tvaris.shx), tak aby se čáry dobře zobrazovaly např. v programu AutoCAD?

           Viz odpověď na otázku číslo 9.

 

b)      Je k dispozici geologická rešerše, stav hladiny spodní vody a případný archeologický průzkum lokality? Respektive je možné navrhnout na tomto území suterén (hloubka)?

Výška hladiny spodní vody není známá, archeologický průzkum také není k dispozici. Suterénní podlaží se nevylučuje.

 

c)      Dle soutěžních podmínek je "... základním požadavkem zajištění maximálního počtu parkovacích míst..." Z toho lze odvodit, že je možné navrhovat velmi kapacitní objekt, který by se ale mohl dostat do rozporu například s požadavky památkové péče, s regulačním plánem atd. Je zpracován nějaký závazný dokument, který taková omezení vyvolává? (v soutěžních podmínkách je pouze zmíněn soulad s územním plánem a to, že se stavba nachází v památkové zóně).

Pro dané území neplatí žádné regulativy, pozemek leží na území městské památkové zóny, avšak žádné specielní požadavky nebyly od památkářů vzneseny. Účelem architektonické soutěže je nalézt takové řešení, které vhodně doplní tuto část města. Tyto úvahy se ponechávají na kreativitě autora soutěžního návrhu.

 

d)      Existuje alespoň přibližná představa vyhlašovatele o minimálním požadovaném počtu parkovacích stání v objektu? Má vyhlašovatel nějaké další nároky na parkovací dům (způsob zpoplatnění - zdali vůbec, eventuelně možnost dlouhodobého pronájmu části parkovacích míst - uzavíratelnost takové části provozu atd.) ?

Částečná odpověď je u otázky č. 8. O způsobu provozování parkovacího domu rozhodne zastupitelstvo města v průběhu dalších stupňů projektové dokumentace. S pronájmem jednotlivých stání se neuvažuje. Počet parkovacích stání vyplyne z názoru autora na velikost objektu v dané lokalitě.

 

e)      Je parkovací dům součástí nějaké širší koncepce dopravy a dopravy v klidu v centru Klatov? Předpokládá vyhlašovatel výstavbu např. dalších parkovacích domů takového systému?

V současné době se o výstavbě dalších parkovacích domů neuvažuje.

 

f)         "... začlenění objektu... v návaznosti na projekt obytné zóny v Aretinově ulici" Je tento projekt k dispozici alespoň k nahlédnutí?

Tento projekt je k nahlédnutí na Hospodářském odboru MěÚ Klatovy, kontaktní osoba, paní Šašková, tel. č. 724 789 139.

 

g)      Předmětem soutěže je i dopravní napojení. Mezi dotčenými pozemky jsou vypsány i parcely, které s řešeným územím přímo nesousedí (p.č. 403/4, 279/ 7 atd.). Jaký je tedy důvod? Předpokládá vyhlašovatel dopravní napojení přes tyto pozemky z křižovatky severozápadně od KD Družba (pozemky ve vlastnictví města Klatovy)? Nebo je žádoucí dopravní napojení na Tyršovu ulici (existuje nějaké předběžné stanovisko např. Odboru dopravy MÚ, PČR nebo ŘSD o vhodnosti napojení na jednotlivé komunikace, požadavky na tato napojení, kapacity)?

Uvedené pozemky budou dotčeny příjezdem k parkovacímu domu podél KD Družba. Dopravní napojení Tyršovou ulicí není přípustné.

 

h)      Přímo sousedící pozemky p.č. 3430 a p.č. 346 nejsou uvedeny jako dotčené pozemky v případném ÚŘ. Z jakého důvodu?

Pozemek p.č. 3430 bude dotčený stavbou, respektive příjezdem ke stavbě. Pozemek p.č. 346 je v soukromém vlastnictví a není dotčený stavbou, leží mimo vyznačené území.

 

i)        V územním plánu je uvedeno funkční využití řešených pozemků "území se smíšenou funkcí". Bude vyhlašovatel akceptovat například návrh "polyfunkčního domu" tj. domu, kde parkování nebude jedinou funkcí (ÚP to umožňuje...)?

Polyfunkční objekt není požadován, parkování bude jedinou funkcí nového domu.

 

j)        Uvažuje vyhlašovatel o budoucím možném využití poměrně rozlehlých ploch okolo KD Družba?

Plochy v okolí KD Družba nejsou předmětem řešení a v současné době se  se změnou využití neuvažuje.

 

 

14.

k čl. 5.1

a)      Je možné od poskytovatele získat ještě větší výřez z ortofotomapy v odpovídajícím rozlišení (pokud možno bez kresby katastrální mapy...)?

Vybranou ortofotomapu považuje vypisovatel za dostačující podklad. Podrobnější fotomapy lze nalézt na www.mapy.cz.

 

b)      Může vyhlašovatel poskytnout větší výřez digitální mapy města pouze s hladinami "budovy" a "parcely" - katastr - ve formátu .dwg, .dxf (vhodné pro výkres širších vztahů, kompozice atd.)

Tyto podklady nebude vypisovatel poskytovat. Výkres širších vztahů není požadován.

 

c)      Poskytnutí podkladů stávající technické infrastruktury - viz otázka v bodu 2.2

Viz odpověď na otázku č. 9.

 

15.

k čl. 6.1

a)      Je možné doplnit grafickou část o další výkresy - například výkresy schémat provozu a konstrukce, vizualizací, výkres širších vztahů a kompozice?! Presentace návrhu formou pouze tradičních "2D" výkresů a dvou zákresových vizualizací (body A, B) se zdá nedostatečná.

V bodě 9.2. , písmeno h) soutěžních podmínek jsou uvedeny důvody pro vyloučení ze soutěže: Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

 

     

b)      "vizualizace v bodu A, B"... Poskytne vyhlašovatel fotografie všem soutěžícím pro tyto zákresy (tak, aby byly fotografie skutečně shodné a zákresy opravdu srovnatelné)? Nebo ponechává vyhlašovatel zhotovení fotografií na soutěžících?

Pro zákresy z bodů A a B budou použity fotografie zveřejněné současně s odpovědí na dotazy soutěžících.

 

 

c)      Celkový počet formátů A3 tedy není omezen?

Požadované závazné části soutěžního návrhu stanovuje bod 6. Soutěžních podmínek. Vlastní počet formátů A3 není omezen (např. v případě, když se řešení nevejde na jeden formát bude výkres složen z více formátů)

 

16.

k čl. 11.1

Na ceny pro oceněné návrhy je vyhrazeno celkem 80 000 Kč. Dle Soutěžního řádu ČKA, § 12 - finanční podmínky soutěže "(1) Za přiměřenou částku pro ceny a odměny se obvykle považuje taková výše souhrnu cen a odměn, která činí a) u ideových soutěží, popřípadě prvních kol dvoukolových soutěží 1 % z výše předpokládaných investičních, popřípadě rozpočtových prostředků určených na provedení předmětu soutěže..." Znamená to tedy, že předběžné rozpočtové náklady parkovacího domu jsou stanoveny na cca 8 000 000 Kč, anebo prostředky určené pro ceny neodpovídají předpokládané finanční náročnosti objektu? Má vyhlašovatel řádovou představu o částce, kterou hodlá vyčlenit z rozpočtu města na realizaci této stavby (celkové rozpočtové náklady objektu)? Zkrátka "kolik to má stát"? 

Finanční částka na oceněné návrhy byla stanovena podle možností vypisovatele soutěže, nikoliv podle odhadovaného investičního nákladu stavby.

 

17.

k čl. 12.9

Jak lze rozumět "proplacení nákladů"? Znamená to například, že každý účastník soutěže, který splní podmínky, dostane proplacenou určitou (jak stanovenou) částku?

Soutěžní podmínky neumožňují proplacení režijních nákladů na vypracování soutěžního návrhu účastníkům soutěže. Proplacením nákladů je míněno uhrazení nákladů vypisovatele na uspořádání soutěže.

 

18. Parcela č. 3430 není uvedena jako dotčený pozemek, je možné ji zahrnout?

Viz odpověď na otázku č. 13, písm. h).

 

19. Jaký je stav podzemních sítí na pozemku. Je možné řešit podzemní podlaží bez zásadních omezení?

Připojení na inženýrské sítě není předmětem řešení, podzemní podlaží, lze řešit bez omezení.

 

20. Součástí soutěžního návrhu je dle podmínek i návrh přípojky inženýrských sítí a překládky dotčených podzemních sítí. Dokumentace stávajících sítí však není součástí podkladů. Co s tím?

Viz odpověď na otázku číslo 9.

 

21. Je v daném místě nějakým způsobem určena výšková regulace (maximální výška navrhovaného objektu ) nebo je toto ponecháno čistě na úvaze architekta?

Viz odpověď na otázku číslo 13. písm. c).

 

22. Jaké minimální odstupy je nutno dodržet od hranice pozemku a od okolních objektů? Pro ekonomické využití na parkovací dům je pozemek poměrně malý.

Návrh musí odpovídat podmínkám stavebního zákona a vyhlášce o Obecných technických požadavcích na výstavbu.

 

23. Je něčím určen počet podzemních podlaží?

Není.

 

24. Na kolik je omezena maximální výška (příp. počet podlaží)řešeného objektu soutěže?

Viz odpověď na otázku číslo 13. písm. c).

 

25. Po aktualizaci grafických příloh 13.5. se na webu objevily obrázky pro zákresy. Jsou to záběry určené závazně pro zákresy? Je vidět, že jsou nepříliš profesionální, stavba se s velkou pravděpodobností do záběru nevejde a rozlišení fotografie je poměrně malé. Je možné si z bodu A a B zvolit jiný záběr s jiným objektivem (pokud to pomůže)? Nebo ještě lépe by bylo, kdyby zadavatel nechal udělat kvalitní záběry z nových bodů, kam se prokazatelně vejde celý objekt (i na výšku). Dále bychom považovali za vhodné, aby návrh mohl být volitelně ilustrován další 3D přílohou - například axonometrií.

Viz odpovědi na otázky 15.a) a 15.c.

 

26. Dle soutěžních podmínek ( odstavec 2.2 ) požadujete návrh přípojek inženýrských sítí a překládky dotčených podzemních sítí. Soutěžní podklady ale neobsahují žádné stávající inženýrské sítě. Doplníte o ně podklady nebo zrušíte požadavek na jejich návrh?

Viz odpověď na otázku číslo 9.

                        

27. Pro jakou třídu vozidel má být parkovací dům navržen? O2, O1, nebo jejich kombinaci v určitém poměru?

Parkovací dům bude navržen pro třídu vozidel O2.

 

28. V soutěžních podmínkách zmiňujete projekt obytné zóny v Aretinově ulici. O jaký projekt se jedná?

Viz odpověď na otázku číslo 13., písm. f)..

 

29. Je nějakým způsobem stanovena či omezena výška objektu, popř. římsy ( prostorová regulace)?

Viz odpověď na otázku číslo 13. písm. c).

 

30. Kolik nadzemních a kolik podzemních respektive dovolené výšky a hloubky objektu garáží je dovoleno.

Viz odpověď na otázku číslo 13. písm. c).

 

31. Je možno dostat podklad s inženýrskými sítěmi? Jestli ano, tak prosím i soubor pro cad shx.

Napojení na inženýrské sítě není požadováno.

 

32. Jestli je dáno dopravní omezení ve smyslu napojení garáží na komunikace a určené výjezdy a vjezdy.

Komunikační napojení je dle stanoviska PČR možné pouze z ulice V Řekách - podél KD Družba.

 

33. Hranice pozemků, které jsou chráněny autorskými právy k objektu KD.

Při dodržení stanovených hranic pozemku nedojde k ohrožení autorských práv k objektu KD.

 

34. Jestli je možno do podkladu doplnit soubor *.shx pro správné zobrazování cad souborů.

Podklady nebudou doplňovány.

 

35. Základní údaje k projektu obytné zóny v Aretinově ulici.

Viz odpověď na otázku č. 13, písm. f).

 

36. Pokud v bodě 3.4 je jazyk soutěže český, proč je v zadání cizím jazykem v bodě 6.3b capslock ?? Vysvětlete.

Pro výraz „capslock“ neznáme český ekvivalent. Domníváme se, že výraz je srozumitelný.

 

37. Lze navrhnout do parkovacího domu i jinou funkci (obchod, služby)?

Ne.

 

38. Má-li být součástí soutěžního návrhu i přípojky sítí, případně jejich překládky, tak by bylo třeba tyto zákresy stávajících sítí dodat, nebo si je máme sehnat přímo od správců sítí??, časově to však není možné stihnout, když správci sítí mají měsíc na vydání existence sítí!

Viz odpověď na otázku číslo 9.

 

39. Ma-li se uvazovat s návazností na projekt obytné zóny v Arentinove ulici, bylo by třeba umožnit tento projekt minimálně shlédnout!?

Viz odpověď na otázku č. 13, písm. f).

 

40. Mohli byste, prosím, poskytnout 3d model (libovolný formát) nebo alespoň pohledy fasády kulturního domu? (Když je požadována vizualizace ve kterých se vyskytuje).

Viz přiložená foto.

 

41. Chtěl bych se zeptat na výškovou regulaci - jak vysoká by měla nová budova být? A jakou kapacitu parkovacích míst předpokládáte? A také jestli máte nějaké specifické podmínky týkající se programu (funkce).

Viz odpovědi na výše položené otázky.

 

42. Je v území územním plánem, případně od Vás stanoven výškový limit na objekt parkovacího domu, případně jaká je Vaše představa o podlažnosti?

Viz odpověď na otázku číslo 13. písm. c).

 

43. Máte nějaké přesnější požadavky na doplňkové funkce v parkovacím domu - má zahrnovat hygienické zázemí, místnost pro ostrahu nebo vrátnici, případně občanskou vybavenost v parteru?

Může být navrženo jednoduché hygienické zázemí a místnost pro úklid. Jiné funkce občanského vybavení se nepožadují.

 

44. Ze kterých stran je možné řešit příjezd k objektu?

Viz odpověď na otázku 32.

 

45. Máme staženy podklady z internetových stránek MÚ Klatovy, jsou k dispozici i nějaké další?

Další doplňující podklady jsou obsahem těchto odpovědí na dotazy soutěžících. Základní podklady vydává také MěÚ Klatovy na CD.

 

46. Jsou k dispozici například pohledy na sousední objekty?

Některé pohledy jsou součástí fotografií přiložených k odpovědím na dotazy.

 

47. Zadání obsahuje i požadavek na vyznačení přípojek inženýrských sítí, které ale ve výkresech v podkladech z internetu nejsou vyznačeny. Máte k dispozici výkres situace s vyznačením inženýrských sítí?

Viz odpověď na otázku číslo 9.