11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově MěÚ Klatovy, nám. Míru 62, na odboru vnitřních věcí.

PŘEDPISČÍSLONÁZEV
zákon133/1985 Sb.o požární ochraně
zákon20/1987 Sb.o státní památkové péči
zákon200/1990 Sb.o přestupcích
zákon84/1990 Sb.o právu shromažďovacím
zákon202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách
zákon565/1990 Sb.o místních poplatcích
zákon455/1991 Sb.o živnostenském podnikání
zákon553/1991 Sb.o obecní policii
zákon563/1991 Sb.o účetnictví
zákon570/1991 Sb.o živnostenských úřadech
zákon17/1992 Sb.o životním prostředí
zákon114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny
zákon143/1992 Sb.o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích...
zákon334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon338/1992 Sb.o dani z nemovitostí
zákon72/1994 Sb.o vlastnictví bytů
zákon111/1994 Sb.o silniční dopravě
zákon289/1995 Sb.lesní zákon
zákon13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
zákon82/1998 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
zákon123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí
zákon106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
zákon328/1999 Sb.o občanských průkazech
zákon329/1999 Sb.o cestovních dokladech
zákon359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
zákon301/2000 Sb.o matrikách
zákon128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
vyhláška326/2000 Sb.o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
zákon133/2000 Sb.o evidenci obyvatel
zákon218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
zákon101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů
zákon227/2000 Sb.o elektronickém podpisu
zákon239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému
zákon240/2000 Sb.o krizovém řízení
zákon361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
zákon250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
zákon185/2001 Sb.o odpadech
vyhláška243/2001 Sb.o registraci vozidel
zákon254/2001 Sb.o vodách
zákon274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
vyhláška31/2001 Sb.o řidičských průkazech a registru řidičů
zákon320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě
vyhláška328/2001 Sb.o podrobnostech zabezpečení IZS
zákon449/2001 Sb.o myslivosti
zákon100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
zákon352/2001 Sb.o užívání státních symbolů České republiky
zákon491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev  obcí
zákon56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
zákon86/2002 Sb.o ochraně ovzduší
zákon312/2002 Sb.o úřednících územně samosprávných celků
zákon320/2002 Sb.o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
vyhláška341/2002 Sb.o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozem. komunik.
vyhláška380/2002 Sb.k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
vyhláška388/2002 Sb.o stanovení správních obvodů obcí s pověř. obecním úřadem a s rozšířenou působností
vyhláška512/2002 Sb.o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávných celků
vyhláška564/2002 Sb.o stanovení území okresů ČR
nařízení vlády37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zákon22/2004 Sb.o místním referendu
zákon99/2004 Sb.zákon o rybářství
zákon420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
vyhláška496/2004 Sb.o elektronických podatelnách
zákon499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě
zákon500/2004 Sb.správní řád
zákon561/2004 Sb.školský zákon
zákon634/2004 Sb.o správních poplatcích
zákon127/2005 Sb.zákon o elektronických komunikacích
zákon21/2006 Sb.o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
vyhláška36/2006 Sb.o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon110/2006 Sb.o životním a existenčním minimu
zákon111/2006 Sb.o pomoci v hmotné nouzi
zákon132/2006 Sb.o kronikách obcí
zákon137/2006 Sb.o veřejných zakázkách
zákon159/2006 Sb.o střetu zájmů
zákon183/2006 Sb.stavební zákon
vyhláška499/2006 Sb.o dokumentaci staveb
vyhláška500/2006 Sb.o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci
vyhláška501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy
nařízení vlády564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
vyhláška64/2008 Sb.o přístupnosti
zákon300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon111/2009 Sb.o základních registrech
vyhláška193/2009 Sb.o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
vyhláška194/2009 Sb.o užívání a provozování informačního systému datových schránek
zákon280/2009 Sb.daňový řád
vyhláška364/2009 Sb.o kontaktních místech veřejné správy
nařízení vlády222/2010 Sb.o katalogu prací ve veřejných službách a správě