OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP CHUDENÍN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP CHUDENÍN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Chudenín

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Č.j.:

OVÚP/5210/17/Kr

Dle rozdělovníku

Vyřizuje::

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

25.7.2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení

o projednání návrhu zadání ÚP Chudenín

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován návrh zadání Územního plánu Chudenín.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 25.7.2017 do 25.8.2017 na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a na internetových stránkách: https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění požadavků k návrhu zadání ÚP Chudenín, v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Písemná vyjádření, podněty a připomínky adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11,

301 00 Plzeň

Ministerstvo obrany - AHNM, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Obec Hamry

Obec Pocinovice

Městys Všeruby

Město Nýrsko

Dále obdrží :

Policie ČR - DI Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o. (RWE Distribuční služby s.r.o.), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ