ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozhodnutí o umístění stavby - Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr - úprava stávající příjezdové komunikace

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5536/17/Ka

Č.j.:

OVÚP/8914/17/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

18.12.2017

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 04.08.2017 podali

Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr
úprava stávající příjezdové komunikace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 26/1 (trvalý travní porost), parc. č. 26/2 (ostatní plocha), parc. č. 35/6 (orná půda), parc. č. 35/16 (orná půda), parc. č. 35/17 (orná půda), parc. č. 35/25 (orná půda), parc. č. 35/26 (orná půda), parc. č. 36 (ostatní plocha), parc. č. 107/1 (ostatní plocha), parc. č. 111 (ostatní plocha) v katastrálním území Onen Svět.

Druh a účel umisťované stavby:

- Úprava stávající místní komunikace na jednotnou šířku a přidání výhyben; součástí je úprava stávajícího sjezdu ze silnice I/27 a prodloužení místní komunikace pro zpřístupnění nových pozemků určených pro výstavbu rekreačních objektů.

Umístění stavby na pozemku:

- úprava stávajícího sjezdu ze silnice č. I/27 na místní komunikaci se dotkne pozemků pč. 111, 26/1, 26/2 a 107/1 v k.ú. Onen Svět; součástí bude provedení trubního propustku délky 18 m

- úprava stávající místní komunikace –K1- na jednotnou šířku 3,0 m s přidáním tří výhyben se dotýká pozemků p.č. 107/1, 35/25, 35/26, 36, 35/17 v k.ú. Onen Svět

- úprava místní komunikace u stávajících chat – K2 – šířka komunikace je 5,50 m se dotýká pozemku p.č. 35/6 v k.ú. Onen Svět

- výstavba nové místní komunikace K3 – zpřístupňuje pozemky pro rekreaci, dotýká se pozemků p.č. 35/6 a 35/16 v k.ú. Onen Svět

Určení prostorového řešení stavby:

- úprava stávajícího sjezdu ze silnice č. I/27 na místní komunikaci – vjezd upraven na plynulé odbočení vozidla skupiny 2 bez zásahu vozidla do protisměrného jízdního pruhu na silnici I/27. Stávající propustek bude odstraněn a vybudován nový v délce 18,10 m DN 400 se šikmými čely. Napojení obrusné asfaltové vrstvy místní komunikace a silnice I/27 bude provedeno až za vodícím proužkem silnice I/27, aby nebylo zasaženo do jízdního pruhu silnice. Sjezd bude v délce 24,50 m proveden s povrchem z asfaltobetonu se zpevněnými krajnicemi, šířka vozovky je 4,50 m a 0,5 m oboustranné krajnice

- úprava stávající místní komunikace na jednotnou šířku s přidáním výhyben. Komunikace zpřístupňuje osadu Hamrlíkův dvůr; Úprava je řešena v rozsahu stávající vyježděné místní komunikace a to v jednotné šířce 3,0 m. Jsou navrženy celkem 3 výhybny o šířce 2,0 m délce 10,0 m s nájezdovými a výjezdovými klíny v délce 5,0 m. Celková délka úpravy stávající MK včetně vjezdu je 524,43 m. Povrch úseku od sjezdu je navržen z asfaltového recyklátu

- úprava stávající místní komunikace u stávajících chat – K2 – šířka komunikace je 5,50 m, příčný sklon 3,0%; je navržena jako obousměrná se dvěma jízdními pruhy. Na komunikaci jsou napojeny stávající rekreační objekty. Napojení je pouze pro pěší – távající velký výškový rozdíl neumožňuje napojení pro vozidla. Celková délka komunikace K2 je 127,70 m, šířka 5,50 m; povrch úseku K2 je navržen z asfaltového recyklátu, který je polopropustný. Okolní travnaté plochy v koridoru určeném pro komunikaci budou opětovně zatravněny. V místě napojení na stávající pozemky bude komunikace plynule navazovat na okolní terén. Stavbou nebudou dotčeny stávající opěrné zídky na pozemcích p.č. 37/3, 37/4, 37/5 k.ú. Onen Svět

- výstavba nové místní komunikace K3 – zpřístupňuje pozemky pro rekreaci; lokalita není určena pro trvalé bydlení. Šířka komunikace je 5,5m, resp. 6,0 m. Je koncipovaná jako slepá ulice bez obratiště. Povrch K3 je navržen z asfaltového recyklátu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 26/1, 26/2, 35/6, 35/16, 35/17, 35/25, 35/26, 36, 107/1, 111 v katastrálním území Onen Svět. Stavba je určena pro komunikační zpřístupnění lokality stávajících a nových rekreačních objektů a vznikající zemědělské usedlosti

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500 (č.výkr. C3), který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a který je součástí dokumentace, kterou zpracoval Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51. 330 02 Dýšina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0201849) v červenci 2016.

2. Stavba úpravy stávajícího sjezdu ze silnice č. I/27 na místní komunikaci je umístěna na pozemcích p.č. 111, 26/1, 26/2 a 107/1 v k.ú. Onen Svět; součástí je provedení trubního propustku délky 18 m; úprava stávající místní komunikace –K1- na jednotnou šířku 3,0 m s přidáním tří výhyben je umístěna na pozemcích p.č. 107/1, 35/25, 35/26, 36, 35/17 v k.ú. Onen Svět; úprava místní komunikace u stávajících chat – K2 je umístěna na pozemku p.č. 35/6 v k.ú. Onen Svět; výstavba nové místní komunikace K3 je umístěna na pozemcích p.č. 35/6 a 35/16 v k.ú. Onen Svět.

3. Ze závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí č.j. ŽP/2286/16/RT ze dne 23.01.2017 vyplývá podmínka:

a) V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Orientační návrh na využití skryté ornice, která je součástí žadatelem předložené bilance skrývky ornice, se schvaluje.

b) Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude použita na terénní úpravy, ozelenění a rekultivaci pozemků v okolí stavby a na pozemcích v místě budoucí výstavby rodinných domů v k.ú. Onen Svět.

c) V souladu s § 8 odst. 1 písm. e) zákona musí investor v průběhu výstavby učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;

d) V souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

e) Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

f) Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních (na základě stavebního povolení, příp. územního rozhodnutí), zajistit provedení změny zápisu druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.

4. Územní rozhodnutí umisťuje stavby podléhající vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem (MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad), jak vyplývá ze závazného stanoviska zn. OD/7146/17/Ba ze dne 15.08.2017.

5. Při umisťování stavby budou respektovány podmínky souhlasu s umístěním stavby, vydaného společností ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.08.2017 pod zn. 1094200407.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:

Dne 04.08.2017 podali žadatelé Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 a Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby úpravy stávající komunikace. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 11.08.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. OVÚP/5673/17/Ka přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.09.2017.

Záměr řeší umístění úpravy stávající místní komunikace na jednotnou šířku a přidání výhyben; součástí je úprava stávajícího sjezdu ze silnice I/27 a prodloužení místní komunikace pro zpřístupnění nových pozemků určených pro výstavbu rekreačních objektů.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. OVÚP/6820/17/Ka ze dne 27.09.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky stavby. Vlastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vzhledem k velkému počtu účastníků a v souladu s § 144 správního řádu, bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků takto:

Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Karel Milt, Tachovská č.p. 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Strejc, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Štěpánka Strejcová, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marián Kohut, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Kohutová, DiS., Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Václav Janeček, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Andrea Janečková, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Klára Hronová, Myslíkova č.p. 2020/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radek Hron, IDDS: 7pctc6j

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

Současně stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 03.11.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Před ústním jednání, dne 27.10.2017, obdržel stavební úřad námitky účastnice řízení MUDr. Ivany Froňkové (text zapsán včetně odůvodnění námitek – ad)):

1. Vzhledem k terénním podmínkám nenavrhovat nově budovaný úsek komunikace K2 v šířce 6 m, ale maximálně 3,5 m, s nezbytně nutnými výhybnami, stejně jako úsek K1. ad 1) Dle územního plánu nově budované úseky komunikace K2 a K3 obsluhují pouze pozemky určené k zástavbě pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace do osady Hamrlíkův dvůr je navržena v celé délce úseku pouze v šířce 3-3,5 se třemi výhybnami a zejména s ohledem na výrazně nepříznivou terénní konfiguraci v celé délce úseku K2, není nutné a je velmi nevhodné budovat komunikaci K2 o šířce 6 m s povrchem z asfaltové drti v celé ploše, která by tak bez dalších technických opatření znamenala pro přilehlé zastavěné pozemky výrazné riziko sesuvu půdy a zaplavování dešťovými vodami a odtávajícím sněhem (jedná se o návětrnou výrazně exponovanou stranu, kde se tvoří sněhové závěje).

2. Do projektové dokumentace doplnit řezy komunikací K2 dle skutečného zaměření terénu, a to zejména v místě stávajícího pozemku 37/4 (resp. 37/5), včetně řešení jeho napojení. ad 2) Příčný řez pro úseky komunikace K2 a K3 v předložené projektová dokumentaci je pouze typizovaný schematický řez, který neodpovídá skutečnému zaměření v terénu a prokazatelně nedokládá možnosti napojení přilehlých pozemků. Pozemek pro budoucí vedení úseku K2 má výrazný příčný sklon směrem na SV, výškový rozdíl mezi hranou navrhované komunikace K2 a mezi hranou rekreačního objektu E12 na st. p. 30 je přibližně 3-3,5m (v dokumentaci pro UR projekt v řezu K2 předpokládá úplnou rovinu). Sjezd z komunikace K2 na pozemek 37/4 (resp. 37/5) není tedy vzhledem ke sklonu pozemku technicky proveditelný. Předložený projekt je zakreslen do neaktuální katastrální mapy, kde není zakreslen rekreační objekt na st. p. 29, a tudíž ani neřeší napojení pozemku 37/5.

3. Do projektové dokumentace průkazně doplnit, jak bude řešeno odvodnění komunikace vzhledem

k výrazné svažitosti terénu a nutné ochraně přilehlých níže položených zastavěných pozemků 37/4 (resp. 37/5) proti zaplavení přívalovými dešti a odtávání sněhu. ad 3) Projekt pro ÚR předpokládá odvodnění navrhované komunikace K2 do přilehlých nezpevněných travnatých pásů podél zpevněné části komunikace. Tyto mají dle předloženého řezu šířku cca 1 m a jsou uvažovány jako vodorovné. Dle skutečných terénních poměrů a bez dalších technických opatření na přilehlých pozemcích by však byl tento východní okraj ve výrazném sklonu směrem k sousedícím níže položeným zastavěným pozemků 37/4 (resp. 37/5) a neplnil by tak vsakovací funkci (nezadržel by přívalové vody a odtávající sníh z komunikace. Jako „propustek" pro dešťové vody a sníh na níže položený pozemek 37/4 by stejně tak fungoval i navržený sjezd na pozemek 37/4. V případě zpevnění okrajových částí komunikace kvůli nutné ochraně před sesuvem půdy by pak pro změnu tyto neplnily vsakovací funkci. V předloženém řezu K2 a K3 je navíc komunikace kreslena s vyspádováním pouze k jednomu z okrajů vozovky, není upřesněno, k jakému z okrajů. Jediné řešení proto vidím v zúžení navrhovaného profilu komunikace K2 na max. 3.5 m. pouze s rozšířením pro nezbytně nutné výhybnv. a to situováním co nejblíže západní hrany pozemku 35/6.

4. Do projektové dokumentace průkazně doplnit v příčném řezu, jak bude řešen stávající příčný sklon navrhované komunikace K2 (na pozemku p. č. 35/6, orná půda), zejména ve vztahu k pozemkům 35/8 a 37/4 (resp. 37/5) a výraznému terénnímu převýšení (způsob zpevnění krajnic a jejich odvodnění). ad 4) V minulých 30 ti letech docházelo k posunům svahu v místě navrhované komunikace K2 směrem od zemědělského pozemku k rekreačním objektům, a to i za stávajícího stavu, kdy nebyl svah zatížen dopravou. Situaci řešili vlastníci pozemků 37/4 a 37/5 na vlastní náklady výsadbou zpevňujících kamenných zídek a výsadbou stromů a keřů. V místě navrhovaného úseku K2 v současnosti neexistuje žádná zpevněná komunikace, přístup k pozemkům tvoří pouze nezpevněný pojížděný travnatý drn bez štěrkového podloží (donedávna mez).

5. S ohledem na rekreační charakter území i stávající odtokové poměry v území v maximální možné míře využít pro zpevněné části komunikace K2 (zejména pro řešení výhyben) propustné či polopropustné materiály (štěrk, zatravňovací dlažbu apod.). ad 5) Pro zachování stávajícího přírodního charakteru rekreačního území a plnění jeho funkce, pro ochranu kulturního dědictví (komunikace K2 těsně přiléhá ke stavbě kapličky z 19 st. se vzrostlými stromy), i pro zachování odtokových poměrů v území je vhodné šířku i povrch navrhované komunikace K2 citlivě přizpůsobit stávajícím poměrům a potřebám v území. Hodnoty této svébytné enklávy na místě původní německé osady v Přírodním parku Kochánov by neměly být znehodnoceny neopodstatněnými zásahy.

Závěr: Na závěr shrnuji své požadavky na stanovení podmínek pro územní rozhodnutí o umístění stavby „Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr, úprava stávající příjezdové komunikace“ takto: Požaduji, aby byla komunikace v úseku K2 navržena v šířce max. 3,5 m, pouze s nezbytně nutnými výhybnami řešenými v propustném materiálu, a aby byla příčným řezem (dle skutečného zaměření) průkazně doložena vazba komunikace K2 na přilehlé pozemky 37/4 a 35/8 {jejich napojení, způsob zpevnění krajnic a odvodnění).

Před ústním jednání, dne 30.10.2017, obdržel stavební úřad námitky účastníků řízení Ing. Libuše Poskočilové, MBA; a Ing. Jindřicha Poskočila (text zapsán včetně odůvodnění námitek – ad)):

1. Do projektové dokumentace doplnit náš rekreační objekt E11 na st. p. 29 včetně napojení našich pozemků 35/7 a 37/5 na komunikaci K2. ad 1) Předložený projekt je zakreslen do neaktuální katastrální mapy, kde není zakreslen rekreační objekt E11 na st. p. 29 a pozemek 35/7, a tudíž ani neřeší napojení pozemků 37/5 a 35/7 na komunikaci K2.

2. Vzhledem k terénním podmínkám nenavrhovat nově budovaný úsek komunikace K2 v šířce 6 m, ale v max. šířce 3 - 3,5 m, stejně jako úsek K1. ad 2) Dle územního plánu nově budované úseky komunikace K2 a K3 obsluhují pouze pozemky určené k zástavbě pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace do osady Hamrlíkův dvůr je navržena v celé délce úseku pouze v šířce 3-3,5 m se třemi výhybnami, a zejména s ohledem na výrazně nepříznivou terénní konfiguraci v celé délce úseku K2, není nutné a je velmi nevhodné budovat komunikaci K2 o šířce 6 m s povrchem z asfaltové drti v celé ploše, která by tak bez dalších technických opatření znamenala pro přilehlé zastavěné pozemky výrazné riziko sesuvu půdy a zaplavování dešťovými vodami a odtávajícím sněhem (jedná se o návětrnou výrazně exponovanou stranu, kde se tvoří sněhové závěje).

3. Do projektové dokumentace doplnit reálný řez komunikací K2 dle skutečného zaměření terénu, a to zejména v místě mezi pozemky 35/7 a 37/5, včetně řešení jejich výškového napojení na K2. Jedná se o oboustranné napojení, což v projektu bylo také opomenuto. ad 3) Příčný řez pro úseky komunikace K2 a K3 v předložené projektové dokumentaci je pouze typizovaný schematický řez, který neodpovídá skutečnému zaměření v terénu a prokazatelně nedokládá možnosti napojení přilehlých pozemků. Pozemek pro budoucí vedení úseku K2 má výrazný příčný sklon směrem na SV, výškový rozdíl mezi hranou navrhované komunikace K2 a mezi hranou rekreačního objektu E11 je cca 4 m (v dokumentaci pro ÚR projekt v řezu K2 předpokládá rovinu). Sjezd z komunikace K2 na pozemek 37/5 není tedy vzhledem ke sklonu pozemku technicky proveditelný, proto je nutné zachovat stávající prostory pro stání aut. Pro tyto účely byla K2 oddělena od pozemku 35/1 (podmínka městyse Čachrov pro schválení původní verze územního plánu).

4. Do projektové dokumentace průkazně doplnit, jak bude řešeno odvodnění komunikace vzhledem k výrazné svažitosti terénu a nutné ochraně přilehlých níže položených zastavěných pozemků 7/5 a 37/4 proti zaplavení přívalovými dešti a odtávání sněhu. ad 4) Projekt pro ÚR předpokládá odvodnění navrhované komunikace K2 do přilehlých nezpevněných travnatých pásů podél zpevněné části komunikace. Tyto mají dle předloženého řezu šířku cca 1 m a jsou uvažovány jako vodorovné. Dle skutečných terénních poměrů a bez dalších technických opatření na přilehlých pozemcích by však byl tento východní okraj ve výrazném sklonu směrem k sousedícím níže položeným zastavěným pozemků 37/5 (resp. 37/4) a neplnil by tak vsakovací funkcí (nezadržel by přívalové vody a odtávající sníh z komunikace). V případě zpevnění okrajových částí komunikace kvůli nutné ochraně před sesuvem půdy by pak pro změnu tyto neplnily vsakovací funkci. V předloženém řezu K2 a K3 je navíc komunikace kreslena s vyspádováním pouze k jednomu z okrajů vozovky, není upřesněno k jakému z okrajů. Jediné řešení proto vidíme v zúžení navrhovaného profilu komunikace K2 na max. šířku 3 - 3,5 m (pouze s rozšířením pro nezbytně nutné výhybny) a situováním komunikace K2 co nejblíže k západní hraně pozemku 35/6.

5. Do projektové dokumentace průkazně doplnit v příčném řezu, jak bude řešen stávající příčný sklon navrhované komunikace K2 zejména ve vztahu k pozemkům 35/7 a 37/5 a k výraznému terénnímu převýšení (způsob zpevnění krajnic a jejich odvodnění). Ad 5) V minulých 30ti letech docházelo k posunům svahu v místě navrhované komunikace K2 směrem od zemědělského pozemku k rekreačním objektům, a to i za stávajícího stavu, kdy nebyl svah zatížen dopravou (propad stráně je zřetelně viditelný). Situaci řešili vlastníci pozemků 37/5 a 37/4 na vlastní náklady výstavbou zpevňujících kamenných zídek a výsadbou stromů a keřů. V místě navrhovaného úseku K2 v současnosti neexistuje žádná zpevněná komunikace, přístup k pozemkům tvoří pouze nezpevněný pojížděný travnatý pás bez štěrkového podloží (donedávna mez).

6. S ohledem na rekreační charakter území i stávající odtokové poměry v území v maximální možné míře zachovat stávající travnaté plochy (pro lepší vsakování povrchových vod) a pro případné zpevnění části komunikace K2 (zejména pro řešení stání/výhyben) použít propustné či polopropustné materiály (štěrk, zatravňovací dlažbu apod.). ad 6) Pro zachování stávajícího přírodního charakteru rekreačního území, které se nachází v přírodním parku Kochánov, pro plnění jeho funkce a pro přirozený odtok dešťových vod je potřebné šířku i povrch navrhované komunikace K2 v maximální míře přizpůsobit stávajícím poměrům a potřebám daného území a neprovádět neopodstatněné zásahy do terénu.

Závěr: Na závěr shrnujeme své požadavky na stanovení podmínek pro územní rozhodnutí o umístění stavby „Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr, úprava stávající příjezdové komunikace“, takto: Požadujeme, aby byl do projektu doplněn rekreační objekt E11 na st. p. 29 a pozemek 35/7.Dále požadujeme, aby byla komunikace v úseku K2 navržena v šířce max. 3 - 3,5 m (pouze s nezbytně nutnými výhybnamí pro osobní auta řešenými v propustném materiálu) a aby byla příčným řezem (dle skutečného zaměření) průkazně doložena vazba komunikace K2 na přilehlé pozemky 37/5 a 35/7 (jejich napojení, způsob zpevnění krajnic a odvodnění).

Na základě došlých námitek žadatel doplnil do podkladů situaci komunikace K2; podélný řez komunikací K2; příčný řez komunikací K2 a textovou část ke zpracování námitek. V doplněné situaci byla upravena šířka komunikace K2 z původních 6,0m na 5,5m obousměrné komunikace se dvěma jízdními pruhy.

Všechny doručené námitky byly přečteny na ústním jednání spojeném s ohledáním na místě dne 03.11.2017 a účastníci byli seznámeni s doplněnými podklady. Do protokolu uvedl zpracovatel dokumentace k územnímu řízení, že nová komunikace musí splňovat normové požadavky pro dvousměrnou vozovku. K požadavku na zpevnění pouze šíře 3,50 m uvedl, že je nutné provést výhybny a odstavné plochy, které budou mít takový rozsah, že výsledkem bude zpevnění celé šíře téměř po celé délce komunikace. MUDr. Froňková do protokolu uvedla, že požaduje provést šířku komunikace 3,50m a nepožaduje řešit odstavné plochy pro parkování, pouze výhybny, a to z materiálu propustného, ne asfaltové drtě. Manželé Poskočilovi uvedli, že nepožadují provést odstavné stání pro parkování vozidel. Projektant uvedl, že případné zúžení na 3,5m s výhybnami, které by musely být tři, by neumožňovalo odstavení vozidel a majitelé nebudou mít možnost parkovat svá vozidla. K tomuto do protokolu uvedli svá stanoviska i žadatelé. Městys Čachrov – navržená dvouproudá komunikace v šířce 5,50 m je i pro budoucí údržbu vhodnější ne ž komunikace s výhybnami. Karel Milt – z hlediska údržby a krajinného rázu považuji jednotnou šířku komunikace po celé délce za nejvhodnější.

Na základě dalších námitek uvedených při ústním jednání, doplnil žadatel dne 13.11.2017 podklady žádosti o posouzení možnosti a vhodnosti řešení komunikace K2 jako jednopruhové s výhybnami.

Stavební úřad po shromáždění všech podkladů vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí sdělením č.j. OVÚP/8125/17/Ka ze dne 16.11.2017 ve lhůtě 10 dnů, po uplynutí které správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad záměr posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil :

Městys Čachrov má zpracovanou územně plánovací dokumentaci - ÚP Čachrov z roku 2011, který je zpracován pro celé správní území obce (vydalo ZO dne 16.8.2011, nabytí účinnosti dne 2.9.2011) + 2 změny ÚP. Podle této ÚPD se zájmové pozemky v k.ú. Onen Svět – část Hamrlíkův dvůr nachází p.č. 35/16, 35/17 v zastavitelné ploše, v území řešeném územním plánem jako plocha OS-Z3 (RR) = „plochy rekreace – rekreace individuální rodinného typu“. Pozemek p.č. 35/6 + část pozemku p.č. 36, = v zastavěném území – plochy veřejných prostranství (komunikace); pozemky p.č. 107/1, 35/25, 35/26 + část p.č. 36 = mimo zastavěné území – plochy veřejných prostranství (komunikace); pozemky p.č. 26/1, 26/2, 27/1 mimo zastavěné území – plochy nezastavěného území přírodní; pozemek p.č. 111 = mimo zastavěné území – dopravní infrastruktura silniční se nachází mimo zastavěné území obce – plochy nezastavěného území přírodní. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. V řešeném případě se jedná o stavbu technické infrastruktury. Umístění stavby je v souladu s územním plánováním obce a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Žadatel k záměru doložil závazné stanovisko MěÚ Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu č.j. OD/7146/17/Ba ze dne 15.08.2017, ve kterém je uveden souhlas se stavbou a stanoveno, že se jedná o stavbu podléhající vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem, ke kterému je příslušný uvedený dopravní úřad.

Součástí podkladů k vydání územního rozhodnutí bylo Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. DSH/9930/17 ze dne 15.08.2017, ve kterém je uveden souhlas s povolením úpravy připojení místní komunikace na pozemku p.č. 107/1 k silnici I/27 v k.ú. Onen Svět.

K územnímu řízení vydal orgán ochrany veřejného zdraví k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko dne 18.08.2017 pod č.j. KHSPL/21946/21/2017 bez stanovení podmínek.

Hasičská záchranný sbor vydal k umístění stavby souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek dne 12.10.2016 pod č.j. HSPM-5093-2/2016 KT.

Městský úřad Klatovy k záměru vydal dne 01.11.2016 souhlasné koordinované stanovisko č. 690/16.

Z koordinovaného stanoviska vyplývá, že záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany přírody, zájmy chráněné vodoprávním úřadem a ochrany ovzduší. Příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydal v rámci koordinovaného stanoviska dne 31.10.2016 pod č.j. ŽP/9807/16/St souhlasné vyjádření, ve kterém upozorňuje, že s veškerými opady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče sdělil, že se stavba bude nacházet na území s archeologickými nálezy a na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Příslušný orgán státní správy lesů vydal, jako součást koordinovaného stanoviska č. 690/16, své závazné stanovisko č.j. ŽP/08611/16/KS ze dne 01.11.2017, ve kterém uděluje souhlas k předloženému záměru bez stanovení podmínek. V rámci koordinovaného stanoviska vydal dne 30.09.2016 vyjádření i úřad územního plánování který posoudil předložený záměr z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.

Z koordinovaného stanoviska vyplývá, že záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a je nutné požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí stavbou dotčeného pozemku. Závazné stanovisko MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno dne 23.01.2017 pod č.j. ŽP/11095/16/Rt a podmínky v něm stanovené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z výše uvedených vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek vyplývá, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 690/16 č.j. ŽP/8611/16/Ks ze dne 01.11.2016

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství č.j. ŽP/9807/16/St ze dne 31.10.2016

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko orgánu státních lesů č.j. ŽP/08611/16/Rt ze dne 01.11.2016

- MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, vyjádření ke KS č.j.ŽP/8611/16/Ks ze dne 30.09.2016

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF č.j. ŽP/11095/16/Rt ze dne 23.01.2017

- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu č.j. OD/7146/17/Ba ze dne 15.08.2017

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j. DSH/9930/17 ze dne 15.08.2017

- Policie ČR, územní odbor Klatovy č.j. KRPP-143668-2/ČJ-2016-0300DP ze dne 04.11.2016

- ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k dokumentaci pro územní řízení zn. 1094200407 ze dne 31.08.2017

- Povodí Vltavy, s.p. vyjádření správce povodí zn. 52570/2016-143 ze dne 05.10.2016

- HZS Plzeň. kraje, územní odbor Klatovy čj. HSPM-5093-2/2016 KT ze dne 12.10.2016

- KHS Plzeň. kraje, územní pracoviště Klatovy č.j. KHSPL/21946/21/2017 ze dne 18.08.2017

- vyjádření k sítím: ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100778352 ze dne 24.07.2017; Telco Pro Services, a.s. zn. 0200627449 ze dne 24.07.2017; GridServices, s.r.o., zn. 5001554468 zde dne 24.07.2017; CETIN, a.s. č.j. 672564/17 ze dne 24.07.2019;

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň, jako majetkového správce silnice I. třídy č. I/27 zn. 1628/17-33200/27-1121/Mč ze dne 20.04.2017

- vyjádření Státního pozemkového úřad, zn. SPU 166417/2017 ze dne 05.05.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní pozemkový úřad, Petr Strejc, Štěpánka Strejcová, MUDr. Marián Kohut, Jana Kohutová, DiS., Václav Janeček, Andrea Janečková, Klára Hronová, Radek Hron,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Před ústním jednání, dne 27.10.2017, obdržel stavební úřad námitky účastnice řízení MUDr. Ivany Froňkové a dne 30.10.2017, obdržel stavební úřad námitky účastníků řízení Ing. Libuše Poskočilové, MBA; a Ing. Jindřicha Poskočila. Správní orgán se námitkami zabýval, a protože se ve většině bodů námitky shodují, posoudil je společně. Námitka chybějícího zakreslení objektu st.p. 29 a neuvedených katastrálních čísel pozemků, byla napravena v doložené nové situaci ze dne 2.11.2017. Ve stejném termínu byly doloženy i podélný řez a 6 příčných řezů komunikace K2 se zaneseným skutečně reálným terénem v místě řezů. Komunikace K2 je navržena v délce 127,7m, šířce 5,5m s příčným sklonem 3,0%, jako obousměrná se dvěma jízdními pruhy. U stávajících rekreačních objektů na st.p. 29 a st.p. 30 není řešeno připojení na komunikaci vzhledem k velkému výškovému rozdílu terénů, které neumožňuje napojení vjezdu pro vozidla. Tyto objekty jsou přístupny pouze vstupem pro pěší. Osobní automobily parkují jejich vlastníci nad svahem tj. z části i na pozemku p.č. 35/6 k.ú. Onen Svět, na kterém je navržena komunikace K2. V místě napojení na stávající pozemky na st.p. 29 a st.p. 30, které jsou využívány k rekreaci, bude komunikace K2 plynule navazovat na rostlý terén tak, jak vyplývá z příčných řezů v podkladech rozhodnutí. Stavbou nebudou dotčeny stávající opěrné zídky na pozemcích p.č. 37/3, 37/4, 37/5 v k.ú. Onen Svět. Vlastní zpevněná komunikace je v koridoru pozemku p.č. 35/6, který má šířku 7,70 m umístěna tak, že u západní hranice bude zpevněná komunikace z asfaltového recyklátu začínat v odstupu cca 0,5 – 0,7m od hranice pozemku a k východní hranici pozemku, po provedení šířky komunikace 5,50m, zůstane nezpevněná zatravněná část v šířce 1,7– 1,5m. Povrch komunikace je navržen z asfaltového recyklátu, který je polopropustný (koeficient odtoku 0,5) a odvodnění komunikace je řešeno vsakem do okolního zatravněného terénu. Komunikace je ukončena nezpevněnými okraji, což bude umožňovat jak odtok vody, tak jednodušší zimní údržbu. Z písemných námitek i z ústního jednání při místním šetření vyplynula nejdůležitější námitka k šířce komunikace K2. Účastníci navrhovali, aby se řešila komunikace K2 jako jednopruhová s výhybnami a tím se zachovalo co nejvíce ploch stávající zeleně. Je pravda, že příjezdová komunikace od napojení na silnici I/27 až do lokality rekreačních objektů Hamrlíkův dvůr, je řešena jako jednopruhová se sjednocenou šířkou 3,0m, se 3 výhybnami o šířce 2,0 m délce 10,0 m s nájezdovými a výjezdovými klíny v délce 5,0 m. Úprava je řešena v rozsahu stávající vyježděné místní komunikace a na celou délku, která je včetně upravovaného vjezdu na silnice I/27 v délce 524,43 m, jsou z důvodu rovinatosti a dostatečné dohledové vzdálenosti, dostačující 3 výhybny. Žadatelé nechali posoudit možnost řešení komunikace K2 jako jednopruhovou s výhybnami. Zpracovatel dokumentace upravil komunikaci dle tohoto požadavku a v souladu s požadavky příslušných norem. Na délku komunikace K2, která je 127,7m, musí být řešeny 3 výhybny a to z důvodu zajištění výškového rozhledu z jedné výhybny na druhou, vzhledem k výškovému lomu terénu. Jedna výhybna je v místě napojení na K1, druhá v místě odbočení na K3 a v místě obratiště a třetí v místě výškového lomu terénu. Mezi výhybnami zůstanou dvě nezpevněné plochy o délce 21,8m, resp. 27,7m. Přínos těchto ploch v rekreačním území, kde kolem jsou zelené travnaté plochy je zanedbatelný. V území, kde je v zimním období dostatek sněhu, je další komplikací při údržbě komunikace každý záliv navíc a tím větší možnost narušení zpevněné komunikace a tím snížení její životnosti. Nezanedbatelnou stránkou je také možnost parkování vozidel vlastníků sousedních pozemků. Stávající pozemky u rekreačních objektů na st.p. 29 a st.p. 30 nejsou přístupné pro vjezd osobních automobilů a vlastníci svá vozidla parkují nad svahem nad objekty, t.j, téměř v místech, kde je navržena nová komunikace. Je tedy reálný předpoklad, že svá vozidla budou v těchto místech dále parkovat. Na jednopruhové komunikaci ani na výhybnách to nebude možné a jejich odstavování na zatravněné plochy mezi výhybnami je k životnímu prostředí méně šetrné než ponechat komunikaci v celé délce jako dvoupruhovou. Dvoupruhová komunikace pak může sloužit k případnému odstavení vozidel vlastníků sousedních objektů, kteří nemohou vjet na své pozemky z důvodu výškového rozdílu terénu. U všech ostatních pozemků, které jsou určeny pro výstavbu rekreačních objektů a sousedí s komunikacemi K2 a K3 se předpokládá napojení na tuto komunikaci a splnění požadavků na odstavování vozidla na pozemku stavby v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území. Napojení každého nového objektu bude řešeno v rámci jeho povolování. Z výše uvedeného vyplývá, že žadatelé – Karel Milt i Městys Čachrov - posoudili i možnost varianty jednopruhové komunikace, kterou navrhovali účastníci řízení, vlastníci objektů na st.p. 29 a st.p. 30 v k.ú. Onen Svět. Z důvodu proveditelnosti, životnosti a budoucí údržby nové komunikace, zvolil variantu dvoupruhové komunikace snížené šířky z původních 6,0m na minimálně možnou 5,50m a posunuli její umístění co nejblíže k západní hranici pozemku p.č. 35/6 v k.ú. Onen Svět a tím na co největší vzdálenost od východní hranice s pozemky namítajících účastníků.

Stavební úřad posoudil žádost i z zajistil vzájemný soulad předložených

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a v souladu s předloženými souhlasnými závaznými stanovisky dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, jejichž podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Karel Milt, Tachovská č.p. 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5


Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Strejc, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Štěpánka Strejcová, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marián Kohut, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Kohutová, DiS., Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Václav Janeček, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Andrea Janečková, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Klára Hronová, Myslíkova č.p. 2020/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radek Hron, IDDS: 7pctc6j

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Úřad městyse Čachrov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obcích Čachrov a Onen Svět, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ