PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 1 - HRADEBNÍ OKRUH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 1 - HRADEBNÍ OKRUH
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Připomínky k návrhu ÚS 1 - Hradební okruh

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek Celkově myšlenka vložení většího množství zeleně oproti současnému stavu je velmi pozitivní z hlediska pohledu životního prostředí.

V rámci celého okruhu dochází ke značnému snížení počtu parkovacích míst, která jsou kompenzována možností výstavby parkovacích domů. Jako velice vhodné řešení se jeví postavení parkovacího domu na místě dnešní křižovatky ulic Tyršova x Podbranská a propojení lávkou do středu města na chodník k Černé věži. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou lokalitu (park Pod Valy), nesmí dojít ke kolizi výstavby a zeleně v lokalitě.

Jako zásadní problém navrhované ÚS považuji zrušení parkovacích míst v ulici Jiráskova, a to jak na straně u hradeb, tak především na straně u bytového domu, kdy toto parkoviště využívají především obyvatelé z tohoto domu. Rovněž je rušeno parkoviště a zastávkové místo pro autobusy, které je využíváno především pro potřeby zájezdové a turistické. Tím by nebylo v blízkosti historického jádra města vhodné místo pro nástupy a výstupy především turistů a návštěvníků Klatov.

Nevhodné řešení z pohledu životního prostředí se jeví zrušení parkových úprav a zeleně v oblasti současných Rybníčků (a to i v souvislosti se schváleným přejmenováním na Náměstí Přemysla Otakara II.) za účelem výstavby obchodních i bytových domů a parkovacího domu.
JUDr. M.Muchna Obsah územní studie ÚS 1. Klatovy- Hradební okruh pokládám za zdařilý a inspirativní.

Objekt ve tvaru C na náměstí Na rybníčkách doporučuji jako nízkopodlažní s využitím jeho střešní části jako veřejně přístupné odpočinkové a relaxační zóny odstíněné od ruchu okolní dopravy s výhledem na okolní část města.
OŠKCR - Ing. A.Kunešová, Ing. D.Šillarová Na tomto území se nachází historické centrum města s řadou významných nemovitých kulturních památek ( kostely, měšťanské domy), které je doplněno vcelku rozsáhlými plochami zeleně (parky a sady). Nelze však opominout i drobné kulturní památky jako např. boží muka, sochy, jejichž umístění je historicky dané. Řešené území je nedílnou součástí Městské památkové zóny Klatovy.

prostor Rybníčků -výstavba parkovacího domu - tato lokalita není z hlediska požadavků státní památkové péče vhodná, neboť dle studie se jedná o značně předimenzovanou stavbu.

V daném místě je preferována drobnější předměstská zástavba, která zde historicky vždy byla a která by si opětovně měla držet ve své půdorysné stopě i ve své (členěné) hmotě na charakter původní zástavby. Další variantou může být i zachování zeleně a vytvoření kvalitního veřejného prostoru - např. ve formě odpočinkového volnočasového místa s parkovou úpravou. Upozorňujeme na to, že je zde umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (v místě navrhovaného parkovacího domu - z US není zcela patrné). V souvislosti s revitalizací Mercandinových sadů je zvažováno opětovné umístění (=vrácení z Mercandinových sadů) historické kašny,která zde v minulosti byla.

ulice Podbranská - parkovací dům s lávkou - tato lokalita je k výstavbě parkovacího domu stojí za úvahu, ale propojení domu s centrem pomocí lávky není považováno za vhodné, neboť konstrukce samotná by mohla negativně ovlivnit pohledy na hradební opevnění a na hlavní pohledové dominanty města - Černou věž, kostel sv. P. Marie

a sv. Ignáce, radnici a další. Také z hlediska dopravního se jeví zbytečnou, neboť se nejedná o nikterak frekventovanou komunikaci. Přilehlé sady Pod Valy jsou místem pietním ( stávající pomníky, boží muka), ale i odpočinkovým.

ulice Jiráskova- nové řešení uličního profilu- toto řešení nenaruší památkové hodnoty

území

ulice Tyršova- kladně hodnotíme zklidnění a "zlidštění" stávajícího čtyřproudého průtahu.

OŠKCR připomíná, že již byla zpracována studie parkovacího domu v Tyršově ulici. Tento návrh se jeví z hlediska požadavků státní památkové péče jako zatím nejvhodnější.

OŠKCR upozorňuje na skutečnost, že se jedná o území s archeologickými nálezy, proto je zde nutné dodržet zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve vztahu k archeologii.
Ing.arch. K.Hanzlík - zástavba Rybníčků : chybí dopravní obsluha celé východní fronty stávající zástavby

chybí dopravní obsluha nově navrženého bloku včetně dopravy v klidu chybí dopravní obsluha objektů na severní hraně historického jádra

vjezd do parkhausu na severní straně (ul.Gorkého) je obtížně proveditelný vzhledem k blízkosti křižovatky a je to jediný vjezd do celého bloku!!

-není vůbec zajištěna dopravní obsluha nově navrženého bytového (??) domu na nároží

Plzeňská-Dobrovského

- kapacita potřebných parkovacích ploch v Jiráskově ul. určitě poklesne pod únosnou míru

(bytové domy 4-6-ti podlažní bez možnosti odstávky jinde, 74 stávajících, 54 navrhovaných)

ÚS-Hradební okruh, týkající se průtahů komunikace I. a II.třídy, by měla obsahovat zcela určitě dopravní řešení, obsahující i výpočet nutných odstavných stání pro stávající i navrhovanou výstavbu s návrhem náhrady pro zrušené plochy. Realizace zklidnění stávajícího průtahu může nastat až po zprovoznění obchvatu.

V dopravním řešení územní studie by mělo být dokladováno, zda se v návrhu uvažuje s parametry místní komunikace, tzn. že město převezme trasu průtahu jako místní komunikaci.- dostavba proluky "U Slunce" a vnitrobloku v ul.Komenského nemá funkční náplň

- Parkhaus na křižovatce Tyršova - Podbranská – chybí odhad kapacity nutný pro posouzení náročné stavby, obtížné řešení vjezdů a výjezdů vzhledem k blízkosti křižovatky s výjezdem požárníků

- v ÚS je zrušena dopravní obsluha nádvoří jezuitské koleje z prostoru Pod valy! (to je

téměř nemožné z hlediska pouhé údržby objektů)

- územní studie by neměla nahrazovat samostatné podrobné řešení parku Pod Valy

- počítá dříve vypracovaná architektonická studie na parkhaus za KD s propojovací komunikací do Tyršovy ulice?

- proč není tento parkhaus, důležitý pro dopravu v klidu kulturního domu, zakreslen v územní studii?!

– jak bude jeho kapacita nahrazena, bude-li územní studií zrušen?
HO - F.Kocfelda Lokalita Rybníčky – nejsou řešeny zásobovací místa pro navrhované objekty, doporučujeme řešit parkovací stání v suterénech nově navrhovaných domů, není řešeno parkovací stání pro stávající bytovou zástavbu, hotel, obchody, atd.

Parkoviště u ZKD – stávající parkoviště se ruší a nahrazuje se parčíkem, není vyřešeno parkovací stání a zásobování stávajících objektů.

Plzeňská a Tyršova ulice – čtyři jízdní pruhy se mění na dva, pro tento záměr je třeba doložit přesný výpočet předpokládané intenzity dopravy včetně nákladní po vybudování stavby Východního obchvatu Klatov, aby nedocházelo k zahlcení a zneprůjezdnění dopravy.

Dobrovského a Jiráskova ulice – návrh snižuje počet parkovacích míst v obou ulicích, parkoviště u hradeb se ruší. V současné době jsou parkoviště kapacitně nedostačující, ze strany obyvatel z Jiráskovy ulice je požadavek na vybudování dalších PM.

Komenského a Podbranská ulice – parkoviště v Podbranské ulici se ruší, je třeba zajistit vjezd a parkování stávajících objektů restaurace, provozoven a bytových domů.

Výstavba parkovacích domů na vhodných místech musí předcházet rušení parkovacích ploch, podmínky pro parkování v nich musí být nastavena tak, aby tam řidiči skutečně parkovali.
Ing.arch. E.Kováříková Pozitiva:

· Uvolnění, zatraktivnění a zobytnění prostoru při hradbách.

· Trasování smíšené stezky jednotně při vnějším obvodu „hradebního okruhu“, při vnitřní straně objízdné hradební komunikace - Plzeňská, Dobrovského, Jiráskova, Komenského, Tyršova. Nutno prověřit navrhovanou šířku uličního profilu ve vztahu k poloze jednotlivých soch před kaplí Chaloupka. Nově navržené řešení organizace smíšené stezky je v rámci celku řešeno vhodněji, než-li dopravní řešení jenž je součástí studie Okolí kaple Chaloupka.

· Vrchlického sady – vymezení prostoru pro novou zástavbu.

· Navržená poloha komerčního objektu při křížení ulic Podbranská – Tyršova. Vhodné propojení parkovacího domu s historickým centrem.

· Dotvoření nároží při styku ulic Podbranská, Tyršova.

Negativa:

· Řešení severního ukončení lokality Rybníčky – geometrie křížení ulic Kolárova, Maxima Gorkého, Plzeňská. Diskutabilní je poloha navrženého severního objektu ve vztahu k navazujícímu veřejnému prostranství, urbanistické struktuře a dopravnímu křížení.

· Socha Sv. Jana Nepomuckého (ÚSKP 35829/4-2714) na Rybníčkách - zakomponování do veřejného prostoru, poloha sochy Sv. Jana Nepomuckého. …. Jak je zohledněno a řešeno v návrhu?

· Lokalita Dobrovského, Jiráskova ulice – řešení dopravy v klidu v návaznosti na přilehlé panelové domy. Navržené řešení podélných parkovacích stání neúměrně prodlužuje docházkovou vzdálenost mezi parkováním a vstupy do panelových domů. Veřejné prostranství v části hradebního okruhu, jenž je vymezeno ulicemi Dobrovského a Jiráskova ulice, má v rámci celku „hradebního okruhu“ odlišný charakter i uliční profil. Pro dané území lze proto použít odlišnou organizaci dopravy v klidu.

Vhodnější se jeví varianta užití kolmého parkovacího stání, dle studie Okolí kaple Chaloupka – Opočenský Valouch architekti.

· Chybí řešení vnitrobloku panelových domů Plánická-Měchurova a pojednání prostranství před východními fasádami panelových domů při Jiráskově ulici, jenž lze využít k doplnění chybějících kapacit parkovacích míst pro přilehlé panelové domy.

· Požadavek na zajištění manipulační plochy po obou stranách parkovacího stání pro autobusy v ulice Jiráskova – vykládání x nakládání zavazadel.

· Parkoviště při Plánické ulice – parkoviště, krajinný prvek, zástavba …… kombinace? Prostor, jenž je třeba definovat a ukotvit v urbanistické struktuře města.

· Chybí dopravní napojení pro zásobování a obsluhu do areálu jezuitského komplexu z ulice Tyršova.

· Není řešen prostor při západní a jihozápadní straně ulice Plzeňská – mezi ulicí Vrbova a kulturním domem,

· Absence parkovacího domu při kulturním domu, možné propojení s hradbami nad ulici Plzeňskou.

Doplnění:

· Vymezit rozsah nezastavitelného/zastavitelného území v lokalitě Rybníčky. Stanovit uliční/stavební čáry v rozsahu předpokládaných kapacit nové výstavby. Definovat charakter veřejného prostoru a dopravního propojení při východní frontě stávající zástavby lokality Rybníčky. Stanovení charakteru, významu a velikosti jednotlivých veřejných prostranství.

· Doložit bilance kapacit dopravy v klidu – stávající a navrhovaný stav dopravy v klidu pro jednotlivé úseky řešeného území.

· V rámci území Rybníčky předložit požadované variantní řešení návrhu, viz. zadání územní studie - příloha č. 1.

· Součástí čistopisu musí být etapizace navrženého řešení a určení iniciačních staveb.

· Doložit uliční profily a charaktery pro charakteristické dílčí části celku hradebního okruhu.

· Prokázat návaznost dopravního řešení navrženého pro zájmové území ÚS.1 (včetně cyklostezek/cyklotras, MHD .. ) na celoměstskou dopravní síť.
OVÚP - Ing. P.Boublík - doporučuji zpracovat ve dvou variantách, a to s parkovacími domy a bez nich, neboť v případě nerealizace parkovacích domů v krátkodobém horizontu nastane deficit parkovacích míst v řešených lokalitách (odstranění parkovacích stání v Jiráskově ulici lze nahradit zřejmě pouze formou parkovacího domu)

- dle mého názoru obtížná realizovatelnost vjezdů do parkovacích domů Podbranská a Rybníčky (sousedství křižovatek), z podkladů není zřejmé, zdali bude možné (vzhledem k velikosti pozemku) dodržet odstupové vzdálenosti mezi stávající a nově navrženou výškovou zástavbou
OD - Ing. A.Nauš Lokalita Rybníčky – je navržen parkovací dům, u nově vzniklé zástavby by bylo vhodné v suterénu těchto domů vytvořit parkovací plochy a propojit podzemním kolektorem pro pěší s vyústěním za Plánickou ulicí v místě současného parkoviště u ZKD

Parkoviště u ZKD – nutno do parčíku včlenit obslužnou komunikaci pro zásobování obchodů

Plzeňská ulice – jízdní pruhy se mění na dva z původních čtyř – je nutné tento záměr doložit relevantními výpočty intenzity dopravy ve vztahu k vybudovanému východnímu obchvatu Města Klatov.

Dobrovského a Jiráskova ulice – návrh významně snižuje počet parkovacích míst v lokalitě, parkoviště u hradeb se ruší, místo něj park – nutno kompenzovat vybudováním podzemního parkoviště nebo rozšířením parkoviště v lokalitě Za beránkem.

Podbranská a Komenského ulice – zrušené parkoviště nahrazuje parkovací dům s lávkou k Černé věži
ORM - Ing. D.Pleskotová Plzeňská ulice: návrh zúžení na 2 jízdní pruhy a smíšené stezky + zeleň směrem ke hradbám považuji za přínosné, návrh je podmíněn dostavbou východního obchvatu,

Rybníčky: výstavba multifunkčního objektu (podzemní parking, obchodní parter) - líbí se mi, zvážit umístění a zmenšení rozsahu na 1 objekt místo 2 navržených, zrušení stávajícího parkoviště u ZKD jen v případě realizace záměru parkovacího domu.

Dobrovského ulice, Jiráskova ul.: myšlenka vybudování smíšené stezky při komunikacích se mi moc líbí, změnou stávajícího kolmého stání na podélné ale dojde ke snížení parkovacích míst, tedy i ke snížení komfortu pro místní obyvatele; uspořádáním parkovacích míst před panelovým domem v Jiráskově ulici dojde ke snížení počtu parkovacích míst, zrušení parkoviště při hradbách považuji za naprosto nevhodné, za hradbami je parkových ploch dostatek. Nevidím důvod pro zrušení parkoviště při Plánické ulici (ve „vnitrobloku“) naproti Poprdě.

Komenského ul.: nerozumím navrženému bloku k dostavbě ve Vrchlického sadech, u Hifiklubu.

Pod Valy: líbí se mi myšlenka výstavby multifunkčního domu (parking, obchodní parter) a propojení lávkou ke hradbám.

ul. 5. Května: zpracovatel neuvažuje s výstavbou parkovacího domu u kulturáku, souvisí to s myšlenkou dalších zpracovatelů na propojení centra Škodovka a historickým centrem, bude třeba rozhodnout, co má prioritu.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ