PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 6 - SEVER | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 6 - SEVER
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Připomínky k návrhu ÚS 6 - Sever

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek Opět dobrá myšlenka propojení ulic Dvořákova s ulicí Za Retexem a ulicí Budovcovou a zpřístupnění celé oblasti.

Jako dobrá se jeví i myšlenka přeložení terminálu autobusového nádraží do prostoru před hlavní budovou nádraží vlakového. Z hlediska životního prostředí je kladně hodnocený i úmysl propojení parkoviště pro osobní automobily a městské zeleně. I když v lokalitě dojde ke zrušení a úpravě současné ozeleněné plochy, je toto navrhované řešení zdařilé.
SVJ 619 a 620 U Retexu Dne 05. 09 2018 proběhlo druhé veřejné projednání navrhovaných změn MÚ Klatovy v sídlišti .,U Rete xu". Zde zástupci města představili varianty možných změn v sídlišti "U Retexu" v Klatovech, kde měly být již zapracovány a reflektovány změny, které obyvatelé tohoto sídliště při předchozím veřejném projednání uvedli. Bohužel se tak nestalo a některé navrhované změny obyvatel sídliště, tj. majitelů bytových jednotek na tomto sídlišti a zároveň neopominutelných účastníků ř ízení, nebyly absolutně reflektovány.

Zároveň je nutno uvést, že toto jednání nebylo svoláno v souladu se zákonem. kdy nebyla

. dodržena lhůta na zveřejnění a vyvěšení na úřední desce Městského úřadu. Ačkoli byla pozvánka na veřejné jednání konané dne 05. 09.2018 podepsána místostarostou Ing. Václavem Chroustem dne 27.08.2018, vyvěšena byla ovšem až 04.09.2018, tj. těšně před konáním tohoto veřejného jednání. Důvody tohoto nezákonného jednání si můžeme dále jen domýšlet (doufejme, že námi volení představitelé města Klatovy takto nečinili s úmyslem občany města Klatovy v řízení obejít).

Jednáni městského úřadu je tedy z těchto důvodů při nejmenš ím v rozporu s dobrými mravy a budí nedůvěru ve zvolené představitele města Klatovy. Samozřejmě toto absolutně nesprávné zveřejnění o konání veřejného jednání znamenalo velmi malou účast nejen majitelů bytových jednotek sídliště "U Retexu", ale i dalších obyva tel města Klatovy.

C. Připomínky k ll. návrhu Územní studie sever Klatovy lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova:

1. Nesouhlasíme s vybudováním uvedené dvouproudé komunikace vedené z ul. Budovcova do sídliště ,.U Retexu" a pokračující do ul. Nádražní . Důvodem nesouhlasu je bezdůvodné zvýšení silničního provozu v bezprostřední blízkosti stávajících bytových domů a tím i ohrožení bezpečnosti obyvatel a hlavně dětí. Dále se rozšířením komunikace sníží početí parkovacích míst v sídli šti, které už je takto velmi problematické. V neposlední řadě zde dojde ke zvýšení hluko11ých emisí a tím i k větší míře stresové zátěže obyvatel Závěrem k tomuto bodu lze jen uvést, že např. v klatovské městské části Podhůrčí došlo v nedávné době k zavedení jednosměrného provozu v obytných zónách

2. Nesouhlasíme s vystavěním nového bloku A3 - bytového domu, který by měl přímo

sousedit s již existujícím panelovým domem č.p. 623, 624, kdy by tento blok měl být postaven ve vzdálenosti cca 1O metrů od již existujícího domu a bylo tímto narušeno soukromí maJitelů bytů, a to jak stávající ch, tak i případných budoucích nových majitelů bytů z nově vystavených bytových domů.

3. Dále nesouhlasíme se zbudováním prostoru zvaném Kultura, neboli dle vizualizace architekta, kavárny, příp. jiné restaurační činnosti v jíž stávají cím objektu vedle panelového domu č. p. 623, 624. Krom toho, že by toto zařízení bylo také zbudováno ve velmi těsné blízkosti panelového domu č.p. 623, znamenalo by to kromě omezení soukromí všech bytových domů v okolí , taktéž velkou hlukovou zátěž a omezení parkovacích míst, jelikož by hosté kavárny samozřejmě využívali parkovací plochy určené pro obyvatele sídliště. Zároveň je nutno podotknout, že kavárna nemusí být v místě stále, ale existuje velká pravděpodobnost její přeměny na jiné restaurační zařízeni, což by v případě hospody znamenalo ještě větší zvýšení hluku, nepořádku, příp. porušování nočního klidu. V neposlední řadě je třeba zmínit, že objekty tohoto typu v dané lokalitě byly a v současné době jsou uzavřeny a chátrají- viz bývalý Manhattan a Harmonie.

4. Nesouhlasíme se zanesením bloku Gdo územní studie, tedy možné vybudování bytového domu v bezprostřední blízkosti panelového domu č.p. 619, 620. Tento blok by bezprostředně sousedil se zde umístěným bytovým domem čp. 619 a 620. Vybudování blok u C1 by znamenalo zna čné omezení soukromí a omezení parkovacích míst. Dále se v tomto prostoru nachází vzrostlé stromy - duby, na které ve studii není již pamatováno. Tyto stromy jsou dominantou sídliště, oddělují panelový dům od hluku ze silnice a v parných dnech působí jako přirozená klimatizace.

S výstavbou objektu v těsné blízkosti bytového domu U Rete xu č.p. 619 a 620 máme velmi neblahé zkušenosti s někdejším záměrem skupiny podnikatelů vybudovat tzv. ,.Lékařský dům" Naštěstí tento záměr nebyl zrealizován

5. V územní studii se počítá jen s vybudováním bloků pro bydlení a služby, ale již není pamatováno na parkovací plochy, hřiště a klidové zóny

D. Návrhy pro zanesení do Územní studie sever Klatovy lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova:

1. Zachování současné jednosměrné příjezdové cesty z ulice Nádražní do sídliště a zvýšení parkovacích míst pro vozidla majitelů bytových jednotek například místo bloku C1, část bloku A1, A3 a "Kultura". K tomuto lze jen uvést, že v nedávné době proběhla oprava asfaltových povrchů za nemalé finanční prostředky, které byly hrazeny z veřejných finančních prostředků, kdy další bezdůvodné zásahy, by znamenaly bezdůvodnou přenesenou zátěž daňových poplatníků.

2. Propojení ulice Budovcova se sídlištěm "U Retexu" výhradně stezkou pro pěší případně pro cyklisty. V okolí stezky vybudovat klidovou zónu se zelení a lavičkami nebo volnočasovými aktivitami. V žádném případě zde neuvažovat o náměstíčku - úvahy zpracovatele Ing. arch. MgA. Fišera.

3. Revitalizovat stávající fotbalové a dětské hřiště nacházející se mezi jednotlivými bytovými domy a garážemi, aby bylo využitelné pro stávající obyvatele i obyvatele nově zbudovaných bytových domů a přilehlé školky a školy, které toto hřiště taktéž využívají.

4. Bloky k výstavbě upravit a posunout jejich hranice alespoň do stejné vzdálenosti jako je

mezi již existujícími panelovými domy, příp. tuto vzdálenost ještě vice prodloužit. Toto by bylo významné pro další soužiti v nově vzniklém sídlišti. Územní studie v co největší míře počítá s co největšími bloky pro bydlení, ale již se zabývá otázkou např. parkováni vozidel, kdy do budoucna by se mělo počítat s větším počtem vozidel na rodiny.

5. Zrevidovat množství potenciálně nově vystavěných domů, resp. bytů k možnostem města Klatovy, hlavně co se týče možnosti obsazení vzhledem k velmi malému pracovnímu uplatnění v Klatovech. Ve městě je bohužel absence zaměstnavatelů, kteří by mohli zaměstnat stávající, ale i nové obyvatele Klatov.

6. Nezapracovávat od projektu kavárnu, příp. jiné restaurační zařízení v těsné blízkosti stávajících panelových domů, jako je tomu v poslední územní studii. Důvodem je blízkost centra města, na druhé straně sídliště v objektu domu "Harmonie" již hospoda několikrát byla a vždy skončila- nevyužitelnost, Manhattan je také uzavřen.

7. Vybudovat podchod pro pěší pod tratí Klatovy - Horažďovice předměstí , kterým by došlo k oficiálnímu a bezpečnému propojení sídliště s částí města Podhůrčí.

Závěrem na Vás apelujeme, abyste k našim připomínkám přistupovali objektivně a vzali je na vědomi. Tyto připomínky jsou výsledkem dlouholetého pobytu v dané lokalitě a jsou, dle názoru zde bydlících občanů, věcné. Proměny a investice do našeho sídliště samozřejmě uvítáme , ale tyto proměny musí být plánovány účelně, komplexně a s maximální využitelností do budoucna. V neposlední řadě by měly být plánovány ve spolupráci se stávající m obyvatelstvem (víz exces vyvěšeni pozvánky na 2. Veřejné jednání dne 5.9. 2018) a ne se snahou toto obyvatelstvo z jednání vyloučit.
SVJ 623 a 624 U Retexu Dne 05. 09. 2018 probíhalo druhé veřejné projednání navrhovaných změn MÚ Klatovy v sídlišti "U Retexu". Zde zástupci města představili varianty možných změn v sídlišti "U Retexu" v Klatovech, kde měly být již zapracovány a reflektovány změny, které obyvatelé tohoto sídliště při předchozím veřejném projednání uvedli. Bohužel se tak nestalo a některé navrhované změny obyvatel sídliště, tj. majitelů bytových jednotek na tomto sídlišti a zároveň neopominutelných účastníků řízení,

nebyly absolutně reflektovány.

Zároveň je nutno uvést, že toto jednání nebylo svoláno v souladu se zákonem, kdy nebyla dodržena lhůta na zveřejnění a vyvěšení na úřední desce Městského úřadu. Ačkoli byla pozvánka na veřejné jednání konané dne 05.09. 2018 podepsána místostarostou Ing. Václavem Chroustem dne 27. 08.2018, vyvěšena byla ovšem až 04.09.2018 , tj. těšně před konáním tohoto veřejného jednání. Důvody tohoto nezákonného jednání si můžeme dále jen domýšlet (doufejme, že námi volení představitelé města Klatovy takto nečinili s úmyslem občany města Klatovy v řízení obejít). Jednání městského úřadu je tedy z těchto důvodů při nejmenším v rozporu s dobrými mravy a budí nedůvěru ve zvolené představitele města Klatovy. Samozřejmě toto absolutně nesprávné zveřejnění o konání veřejného jednání znamenalo velmi malou účast nejen majitelů bytových jednotek sídliště "U Retexu", ale idalších obyvatel města Klatovy.

Připomínky k ll. návrhu Územní studie sever Klatovy lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova:

1. nesouhlasíme s vybudováním uvedené dvouproudé komunikace vedené z ul. Budovcova do sídliště "U Retexu" a pokračující do ul. Nádražní. Důvodem nesouhlasu je bezdůvodné zvýšení silničního provozu v bezprostřední blízkosti stávajících bytových domů a tím i ohrožení bezpečnosti obyvatel a hlavně dětí. Dále se rozšířením komunikace sníží početí parkovacích míst v sídlišti, které už je takto velmi problematické. V neposlední řadě zde dojde ke zvýšení hlukových emisí a tím i k větší míře stresové zátěže obyvatel. Závěrem

k tomuto bodu lze jen uvést, že např. v klatovské městské části Podhůrčí došlo v nedávné době k zavedení jednosměrného provozu v obytných zónách.

2. nesouhlasíme s vystavěním nového bloku A3 - bytového domu, který by měl přímo sousedit s již existujícím panelovým domem č.p. 623, 624, kdy by tento blok by měl být postaven ve vzdálenosti cca 10 metrů od již existujícího domu a bylo tímto narušeno

soukromí majitelů bytů, a to jak stávajících, lak i případných budoucích nových majitelů

bytů z nově vystavených bytových domů.

3. dále nesouhlasíme se zbudováním prostoru zvaném Kultura, neboli dle vizualizace architekta, kavárny, příp. jiné restaurační činnosti v již stávajícím objektu vedle panelového domu č.p. 623, 624. Krom toho, že by toto zařízení bylo také zbudováno ve velmi těsné blízkosti panelového domu č.p. 623, znamenalo by to kromě omezení soukromí, taktéž velkou hlukovou zátěž a omezení parkovacích míst, jelikož by hosté kavárny samozřejmě využívali parkovací plochy určené pro obyvatele sídliště. Zárovei'í je nutno podotknout, že kavárna nemusí být v místě stále, ale existuje velká pravděpodobnost její přeměny na jiné restaurační zařízení, což by v případě hospody znamenalo ještě větší zvýšení hluku, nepořádku, příp. porušování nočního klidu. V neposlední řadě je třeba zmínit, že objekty tohoto typu v dané lokalitě byly a v současné době jsou uzavřeny a chátrají - viz bývalý Manhattan a Harmonie.

4. nesouhlasíme se zanesením bloku C1 do územní studie, tedy možné vybudování bytového domu v bezprostřední blízkosti panelového domu č. p. 619, 620. Tento blok by bezprostředně sousedil se zde umístěným bytovým domem č.p 619 a 620. Vybudování bloku C1by znamenalo značné omezení soukromí a omezení parkovacích míst. Dále se v tomto prostoru nachází vzrostlé stromy - duby, na které ve studii není již pamatováno. Tyto stromy jsou dominantou sídliště, oddělují panelový dům od hluku ze silnice a

v parných dnech působí jako přirozená klimatizace.

5. v územní studii se počítá jen s vybudováním bloků pro bydlení a služby, ale již není pamatováno na parkovací plochy hřiště a klidové zóny.

Návrhy pro zanesení do Územní studie sever Klatovy lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova:

1 . zachováni současné jednosměrné příjezdové cesty z ulice Nádražní do sídliště a zvýšení

parkovacích míst pro vozidla majitelů bytových jednotek například místo bloku C1, část bloku A1, A3 a "Kultura". K tomuto lze jen uvést, že v nedávné době proběhla oprava asfaltových povrchů za nemalé finanční prostředky, které byly hrazeny z veřejných finančních prostředků, kdy další bezdůvodné zásahy, by znamenaly bezdůvodnou přenesenou zátěž daňových poplatníků,

2. propojení ulice Budovcova se sídlištěm u Retexu výhradně stezkou pro pěší případně pro cyklisty. V okolí stezky vybudovat klidovou zónu se zelení a lavičkami nebo volnočasovými aktivitami. V žádném případě zde neuvažovat o náměstíčku - úvahy zpracovatele MgA. Ing. Arch. Fišera,

3. revitalizovat stávající fotbalové a dětské hřiště nacházející se mezi jednotlivými bytovými domy a garážemi, aby bylo využitelné pro stávající obyvatele i obyvatele nově zbudovaných bytových domů a přilehlé školky a školy, které toto hřiště taktéž využívají.

4. bloky k výstavbě upravit a posunout jejich hranice alespoň do stejné vzdálenosti jako je mezi již existujícími panelovými domy, příp. tuto vzdálenost ještě více prodloužit. Toto by bylo významné pro další soužití v nově vzniklém sídlišti. Územní studie v co největší míře počítá s co největšími bloky pro bydlení, ale již se zabývá otázkou např. parkování vozidel, kdy do budoucna by se mělo počítat s větším počtem vozidel na rodiny.

5. zrevidovat množství potenciálně nově vystavěných domů, resp. bytů k možnostem města Klatovy, hlavně co se týče možnosti obsazení vzhledem k velmi malému pracovnímu uplatnění v Klatovech. Ve městě je bohužel absence zaměstnavatelů, kteří by mohli zaměstnat stávající, ale i nové obyvatele Klatov .

6. nezapracovávat od projektu kavárnu, příp. jiné restaurační zařízení v těsné blízkosti stávajících panelových domů, jako je tomu v poslední Územní studii. Důvodem je blízkost centra města, na druhé straně sídliště v objektu domu "Harmonie" již hospoda několikrát byla a vždy skončila - nevyužitelnost, Manhattan je také uzavřen.

7. vybudovat podchod kolejiště, kterým by došlo k oficiálnímu pěšímu propojení sídliště s částí města Podhůrčí.

Závěrem na Vás apelujeme, abyste k našim připomínkám přistupovali objektivně a vzali je na vědomí. Tyto připomínky jsou výsledkem dlouholetého pobytu v dané lokalitě a jsou, dle názoru zde bydlících občanů, věcné. Proměny a investice do našeho sídliště samozřejmě uvítáme, ale tyto proměny musí být plánovány účelně, komplexně a s maximální využitelností do budoucna. V neposlední řadě by měly být plánovány ve spolupráci se stávajícím obyvatelstvem (viz exces vyvěšení pozvánky na 2. Veřejné jednání dne 5.9.2018) a ne se snahou toto obyvatelstvo z jednání vyloučit.

Součástí tohoto dopisu je i podpisový arch obyvatel domu č.p. 623 a 624, kteří tímto podpisem podpořili text tohoto dopisu a s tímto textem souhlasí.
JUDr. M.Muchna V obsahu územní studie 6. Sever Klatovy Lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova je nutno ocenit oddálení uliční fronty objektů od komunikace ve Voříškově ulici. Nicméně mám za to, že i zde chybí prostor veřejné zeleně, např. malý parčík, který by byl umístěn na spojnici mezi Střední průmyslovou školou Klatovy, pracoviště pro teoretickou výuku a Domovem mládeže integrované střední školy Voříškova 823/111 Klatovy, který by zmírnil absenci veřejné zeleně mezi centrem města a sídlištěm

v Podhůrčí. Prostor pro tento parčík by mohl být vykoupen městem Klatovy a pojmenován po

některém z čestných občanů města Klatov.

V území u vlakového nádraží bych přivítal, pokud by namísto navrženého objektu Housing mix/use č. 11 západně od Penzionu pro důchodce č.p. 815 a 832 byl navržen parčík obdobně jako či namísto navrženého parčíku při kolejích západně od budovy vlakového nádraží. Tento park byl navrhován již

v době umístění a výstavby Penzionu pro důchodce a z nepříliš zřejmých důvodů nebyl dosud realizován.
SVJ 521-2 a 523 U Retexu Připomínky :

z dl'1vodu nav)·šení silničního provozu v bezprostf"ední blízkosti bytov)·ch doml'L nesouhlasíme s vybudováním v)·še uvedené dvouproudové komunikace vedené z ul. Budovcova do sídliště "U Rctexu" a pokračující do ul. Nádražní.

Návrhy pro zanesení do projektu:

I) zachování současné příjezdové cesty z ulice U Rctexu do sídliště a zachování parkovacích míst pro vozidla majitelll bytov)'chjednotck

2) navrhujeme vybudov{mí v)·hradnč stezky pro pěší a pro cyklisty v místě v)'še zmíněné nové komunikace vedené z ul. Budovcova do sídliště "U Retexu'' a pokračující do ul. Náclražní

3) navrhujeme v okolí stezky pro pěší a pro cyklisty vybudovat klidovou zónu se zelení a lavičkami pi'ípadně volnočasov)'mi aktivitami

4) navrhujeme opravit a upravit stáv< íci fotbalové a dětské hi"iště nacházející se mezi bytov)'mi domy a garážemi .

5) navrhujeme vybudování dalších parkovacích míst pro vozidla maj itelll bytov)·ch jednotek

K bodu č. 4 uvádíme, že pro svoji polohu bez provozu vozidel a bezpečnost v okolí hl'iště, zde tráví voln)' čas děti a mládež žijící v naší lokalitě i žijící v ostatních částech Klatov. Za zamyšlení rovněž stojí skutečnost, že hřiště z dllvodu bezpečnosti (bez provozu vozidel) pravidelně (každ)' všední den) využívají pedagogové s dětičkami z MŠ Koldinova ul. v Klatovech a z MŠ Máchova uL v Klatovech. Právě pro výše uvedené dl'1vody žádúme úpravy na tomto hi·išti, aby bylo pro všechn y děti a mládež hezk)'m, atraktivním a bezpečn)'m prostorem .

Závěrem Vám sdělujeme, že vítáme pozitivní změny v našem sídlišti a propojení s ostatními částmi této lokality, ne však nav)'šení silničního provozu . Proto věříme, že pro Vás budeme partnerem pro jednání při dalš ích záměrech změn v této lokalitě.
SVJ 621 a 622 U Retexu dne 25. 9. 2018 se uskutečnila schůze Společenství vlastníků pro dům čp. 621a 622

v Klatovech,na které byly projednány připomínky vlastníků bytových jednotek k výše uvedené územní studii. Dotazy a připomínky z toho jednání Vám tímto předkládáme.

1. Stávající jednosměrná komunikace (konkrétně příjezd do sídliště okolo lékařského domu a areálu společnosti Typos)- není v územní studii vůbec uváděna. Tato komunikace je důležitá pro přístup do sídliště U Retexu.

Jedná se o opomenutí nebo je plánováno zrušení této přístupové komuni kace? Budeme-li předpokládat zrušení této příjezdové komunikace do sídliště U Retexu, vychází zřejmě studie z přfstupu z ulice Budovcova. Do ulice Budovcova je značný problém odbočit i při současném malém počtu aut, která do této ulice zaj(ždějL Odbočováním aut do této ulice je značně blokována doprava v ulici Nádražní a naopak auta vyjížděj(d z ulice Budovcova mají problém zapojit se do provozu.

2. V územní studii je plánováno propojení sídliště U Retexu s novou bytovou výstavbou. S navrhovaným způsobem propojení zásadně nesouhlasíme. Z našeho pohledu se jedná o zbytečné propojeni,které nepřinese sídlišti U Retexu žádná pozitiva, ale pouze nárůst množství motorových vozidel, která sfdlištěm denně projedou a značný úbytek parkovacích míst.

Byla v souvislostis územní studií provedena bilance parkovacích míst? Stávaifcl x

navrhované?

Jako přijatelné vidíme propojení pouze pro pěší.

3. V srdllštl U Retexu v současné době během pracovního dne parkují návštěvníci lékárny, lékařského domu a Typosu.

Jak řeší územní studie parkovací místa pro tato auta?

Závěrem bychom rádi upozornili na skutečnost, že sídliště U Retexu není jakýmsi "uzavřeným ghettem", které je zapotřebí zpřístupnit širší veřejnosti. Sídliště U Retexu je prakticky denně navštěvováno školl<ami, které míří s dětmi na místní hřiště. Hřiště je v dostatečné vzdálenosti od silniční dopravy a díky garážfm je i bezpečně odděleno od dopravy železniční, čímž nabízí bezpečné útočiště všem dětským návštěvníkům. Denně si na hřišti hrají krom místních dětí i děti z ostatních částí města, mládež se tu v teplých měsících věnuje parkuru.

Žádáme Vás tímto o zohlednění našich připomínek a zodpovězení dotazů.
OŠKCR - Ing. A.Kunešová, Ing. D.Šillarová Nejedná se o území v památkové zóně. V této lokalitě se nachází tyto nemovité kulturní památky:

boží muka, areál vlakového nádraží a nyní v návrhu na prohlášení budova býv. Retexu.

Návrh řeší území od Domažlické ul. k vlakovému nádraží včetně výstavby nového autobusového terminálu. Rozmístění jednotlivých autobusových stání a dalších parkovacích míst pro osobní automobily před nádražím se jeví jako možné, neboť nedochází k zaclonění celkových pohledů na historickou budovu odbavovací haly.

OŠKCR upozorňuje na skutečnost, že se jedná o území s archeologickými nálezy, proto je zde nutné dodržet zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve vztahu k archeologii.
Ing. M.Šetka ZPČ výroba oken a.s. a RENA-Centrum s.r.o. Výše uvedené společnosti nesouhlasí s navrhovanou studií 6 území sever autor arch. Michal Fišer. Studie neřeší potřeby občanů města Klatov, výrazně zhoršuje dopravní obslužnost v dané lokalitě pokud by byl realizován záměr výstavby obytných bloků. Nerespektuje soukromé vlastnictví a znemožňuje podnikání v uvedené lokalitě. Nesouhlasím s touto studií I
Ing.arch. K.Hanzlík - jižní část lokality u PENNY je dtto ve studii US6 Jih :

Je navržena rozsáhlá přestavba území včetně rozsáhlých demolic v lokalitě, která je

v novém územním plánu vedena jako ZS/Mc = stabilizované území městské centrální!! Jaký bude právní stav v tomto území po zanesení ÚS do evidence ???

-ÚS6-sever ruší v navrhovaném dopravním řešení prostor pro významnou komunikaci podél železniční trati Klatovy –Horažďovice stanovenou patným územním plánem bez jakéhokoli náhradního řešení. Lze pak logicky předpokládat, že dopravní zátěž místní dopravou v Nádražní ulici zůstane stejná a bude se odehrávat v těsném sousedství Drnového potoka, který je v další zpracovávané studii ÚS24 navrhován jako spíše klidový prostor.

- jaký je soulad nové ÚS s projednanou studií zástavby Voříškovy ul. proti Úřadu práce?

- otázka investic nového podjezdu pod tratí, přemostění Drnového potoka a nové křižovatky pod Šibeničním vrchem

- nejsou známá funkční využití navržených bloků H2 (ČSAD), L1-L3, K1-K2-náklad. nádraží
HO - F.Kocfelda Pro výstavbu nových objektů a jejich zásobování je třeba zajistit dostatečný počet parkovacích stání – stupeň automobilizace 1,5.
Ing.arch. E.Kováříková Pozitiva:

· Definice „kamenného a plechového centra“ - vzájemná vazba vytváří pozitivní symbiózu obou veřejných prostranství.

· Zdařilý je návrh Domažlické ulice navržený s důrazem na komunikační, pohledové i krajinné souvislosti.

· Organizace a kumulace přestupních uzlů veřejné dopravy blíže městského centra, podpora veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.

· Návrh místní komunikační sítě zajišťující prostupnost řešeného území ve vztahu k navazující městské struktuře a zohledňující, občany požadovaný, klidový charakter pro zájmové území.

· Návrh přestupního dopravního terminálu. Předložený návrh splňuje požadavky na moderní přestupní dopravní terminál. Návrh do svého řešení nově začleňuje prostor při západní fasádě budovy vlakového nádraží – pobytový prostor. Komplexně tak pojednává širší okolí vlakového nádraží, vhodně organizuje jednotlivé veřejné prostory a distribuuje potřebné provozní vazby.

Negativa:

· Rozsah a velikost bloků B5 a B10. Při návrhu nutno zohlednit majetkové poměry v území a polohu stávajících objektů.

· Navržené řešení musí respektovat návrh řešení zástavby prostranství Voříškova, viz. zadání ÚS.6 sever, příloha č.1. Pro dané území lze stanovit variantní řešení pro uspořádání zájmového území pro případ, že by záměr nebyl investorem realizován, včetně stanovení etapizaci proměny zájmového území.

· Dopravní propojení mezi ulicí Čechova – Nádražní. Prověřit vhodnost absence stávající komunikace při východní straně železničního viaduktu – vazba na dopravní městskou síť.

Doplnění:

· Nutno ověřit výškové uspořádání nového dopravního propojení ve vztahu ke stávajícímu drážnímu tělesu a Drnovému potoku.

· Pro areál stávajícího autobusového nádraží, v rámci ÚS.6 sever, stanovit požadavek na vypracování architektonické studie ověřující vhodnost záměru.

· Etapizace řešení, iniciační stavby.

· Rozsah potřebných asanací pro možné uvolnění zájmového území k přestavbě a stanovení základních pravidel pro navazující strukturu zástavby veřejné prostranství ovlivňující - typ zástavby, její hmotové a výškové uspořádání atd…

· Prokázat návaznost dopravního řešení navrženého pro zájmové území ÚS.6 sever (včetně cyklostezek/cyklotras, MHD .. ) na celoměstskou dopravní síť.
OVÚP - Ing. P.Boublík - nový autobusový terminál neřeší dostatek míst pro parkování autobusů v případě jejich např. hodinové odstávky mezi linkami

- lokalita ohraničená budovami Penny marketu, bývalé telekomunikační budovy a budova Jisku jsou dle ÚP ve stabilizovaném území (nejde o přestavbové území, která nepodléhají studii) – v případě zápisu studie může poté dojít ke sporu ve správním řízení
OD - Ing. A.Nauš Vybudováním terminálu autobusové dopravy v prostoru současného parku a parkoviště před vlakovým nádražím dojde k úbytku parkovacích míst. Pod částí terminálu by proto mohlo vzniknout podzemní parkoviště případně vybudování terminálu s jedním patrem - parkoviště.
ORM - Ing. D.Pleskotová Nelíbí se mi vyosení transformační osy přes stávající areál Penny a JYSKu.

Propojení Voříškovy ulice se sídlištěm Za Retexem pro pěší považuji za vhodné, pokud nedojde k úbytku parkovacích míst v sídlišti. Propojení s Budovcovou ulicí by bylo pro dopravní obsluhu určitě vhodné.

Terminál: zajímavé řešení, neumím posoudit jeho kapacitu.

Líbí se mi využití ploch za nádražím a důraz na propojení města a městskými lázněmi.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ