PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 6 - JIH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚS 6 - JIH
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Připomínky k návrhu ÚS 6 - Jih

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek Navrhovaná výsadba v prostoru mezi současnými kruhovými křižovatkami je za současného stavu nemožná z důvodu stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Realizace v navrhovaném provedení US by znamenala jejich přeložení.

Realizace vlakové zastávky – vzdálenost nádraží od současné zastávky Klatovy-město je cca 2,6 km. Do této vzdálenosti vkládat další zastávku se nejeví jako účelné.
RNDr. V.Veselý Na prezentaci autoři hrdě zdůrazňovali, že se snažili řešit propojení dvou klatovských center, tj. náměstí a obchodní zóny Škodovka.

Bohužel to jsou jenom hezké řeči, ale o jakémkoliv propojení v jejich podání

nemůže být vůbec žádná řeč. Tzv. "propojení" ve studii spočívá poze v tom, že

ulice Tyršova a Plzeňská navrhují zúžit, tedy snížit počet jízdních pruhů. To by mělo mít za následek snáze tyto ulice přecházet na světené křižovatce u sokolovny. Jenže:

1. Jestli chodec už stejně musí čekat na křižovatce na zelenou, pak už mu je jedno, jestli musí překonat o nějaký jízdní pruh méně.

2. Rozumím tomu, že v ulici Plzeňská bude snížen počet jízdních pruhů.

Neztotožňuji se ale s návrhem, podle kterého by měly být odstraněny také všechny odbočovací pruhy. Ty je nutné ponechat nejméně 50 m před křižovatkou, jinak by nastal brutální dopravní kolaps. Jedno odbočující auto zastaví celou kolonu. Pokud odbočovací pruhy zůstanou, pak křižovatce v Tyršově ulici nebude zrušen žádný jízdní pruh a v Plzeňské ulici pouze jeden pruh.

A toto máme považovat za "propojení" dvou městských center?
JUDr. M.Muchna Obsah územní studie ÚS 6. Jih Klatovy Lokalita Domažlická, Dragounská/Za kasárny, Za tratí neobsahuje podle mého názoru potřebné veřejně přístupné odpočinkové a parkové plochy využitelné pro návštěvníky nového skutečného centra Klatov- obchodního centra TESCO a potřebné umožnění bezpečného pěšího a cyklistického spojení sídliště Domažlické předměstí s obchodním centrem a historickým centrem města Klatov včetně napojení na cyklostezku při údolí Drnového potoka. Zde je bohužel patrné několik desetiletí trvající prodlení města se zadáním územních studií.
OŠKCR - Ing. A.Kunešová, Ing. D.Šillarová Nejedná se o území v památkové zóně, v této lokalitě se nenachází žádné nemovité kulturní památky.

V této lokalitě se nachází nové obchodní centrum Škodovka, které však je situováno v těsné blízkosti

historického centra města.

Návrh řeší bezpečnější propojení obou center pro pěší i cyklisty. Zlidnění stávající automobilové dopravy.

OŠKCR také upozorňuje na skutečnost, že se jedná o území s archeologickými nálezy, proto je zde nutné dodržet zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve vztahu k archeologii.

V případě další nové výstavby v této lokalitě je nutné zohlednit významné dálkové pohledy zejména na historické dominanty města.
Ing.arch. K.Hanzlík - na jakou dobu a jakým způsobem se předpokládá využití územní studie vzhledem k téměř celoplošnému rozsahu demolic nevyhnutelným v severní i jižní části územní studie ÚS6- sever a ÚS6-jih ?

Jakým způsobem bude státní správa používat územní studie při územních a

stavebních řízeních, která mohou nastat od subjektů v těchto lokalitách?
HO - F.Kocfelda Domažlická ulice - pro tento záměr je třeba doložit přesný výpočet předpokládané intenzity dopravy včetně nákladní po vybudování stavby Východního obchvatu Klatov, aby nedocházelo k zahlcení a zneprůjezdnění dopravy.

Okružní křižovatka u LIDLU se ruší – dříve zde byla pravoúhlá křižovatka, která se celodenně zahlcovala, zejména ve směru Nádražní-Domažlická. Pro výstavbu nových objektů a jejich zásobování je třeba zajistit dostatečný počet parkovacích stání – stupeň automobilizace 1,5.
Ing.arch. E.Kováříková Pozitiva:

Definice „kamenného a plechového centra“ - vzájemná vazba vytváří pozitivní symbiózu obou veřejných prostranství.

Zdařilý je návrh Domažlické ulice navržený s důrazem na komunikační, pohledové i krajinné souvislosti.

Organizace a kumulace přestupních uzlů veřejné dopravy blíže městského centra.

Podpora veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy.

Návrh veřejného prostranství mezi uličními bloky G1,G2,G3,G4, určení iniciační stavby pro daný veřejný prostor.

Negativa:

· Absence koncepce krajinného propojení - vazba stromových alejí na extravilán města, jenž vychází ze základní koncepce zelené infrastruktury – stanoveno ve výkrese č. 06 Schéma vztahu města a krajiny - ÚPD města Klatovy.

· Nejasná hierarchie komunikační sítě a veřejných prostranství v rámci řešeného území, pro obě předložené varianty řešení.

· Dopravní napojení jižní části lokality ÚS6-jih Klatovy na území na západní straně, území za tratí.

· V návrhu nových veřejných prostranství, místních komunikací a uličních čar maximálně zohlednit majetkoprávní poměry v území a polohu stávající zástavby.

· Potřeba členění uličních bloků G6, G7 …..?

Doplnění:

· Etapizace řešení, iniciační stavby.

· Rozsah potřebných asanací pro možné uvolnění zájmového území k přestavbě a stanovení základních pravidel pro navazující strukturu zástavby veřejné prostranství ovlivňující - typ zástavby, její hmotové a výškové uspořádání atd...

· Ověření vlivu nové výstavby na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu).

· Řešení potřeby dopravy v klidu, včetně rezervy pro plochy 1 – ZS MC.

· Prokázat návaznost dopravního řešení navrženého pro zájmové území ÚS.6 jih (včetně cyklostezek/cyklotras, MHD .. ) na celoměstskou dopravní síť.
OVÚP - Ing. P.Boublík - doporučuji zpracovat ve dvou variantách

- v případě zápisu studie do evidence bude zablokován rozvoj areálu bývalého výkupu (přes areál navržena komunikace)

- nově navržené komunikace přes areál výkupu (Ferrum) jsou ukončeny v Nádražní ulici úrovňovým křížením s tratí – toto řešení nepovažuji za reálné ani dobré z hlediska bezpečnosti provozu
OD - Ing. A.Nauš Domažlická ulice - přínosem je vysázení stromových alejí, nutné svedení povrchové dešťové vody z asfaltových ploch do zeleně, ke stromům – snížení nákladů na údržbu zeleně

Okružní křižovatka u LIDLU by měla být zachována z důvodu vysoké intenzity dopravy která dobudováním obchvatu Města Klatov zřejmě nedozná významnějších změn – vysoký stupeň migrace v rámci sídla.
ORM - Ing. D.Pleskotová Nelíbí se mi nová bloková schémata u stávajících funkčních areálů – Škodovka, Dragounská kasárna, Ferrum, v případě zájmu majitelů o úpravy v soukromých areálech se budou muset těmito schématy řídit.

Velkorysé řešení Domažlické ulice (bulvár), zastávka ČD, malý autobusový terminál – podmíněno dostavbou východního obchvatu a změnou kategorie Domažl. ul. Do té doby by územní studie mohla znemožnit jiné stavební úpravy v místě.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ