OBECNÉ PŘIPOMÍNKY NÁVRHŮM ÚS | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY NÁVRHŮM ÚS
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecné připomínky návrhům ÚS

Autor Připomínka
OŽP - Ing.L.Hošek · Územní studie obecně nerespektují a neřeší zakládání zeleně ve spojení s ochrannými pásmy inženýrských sítí, kdy bez přeložení sítí není na lokalitě a v ochranných pásmech sítí možné provádět výsadbu

· I přes doložené studie a propočty obecně ubývá parkovacích míst, jako kompenzace je navrhována výstavba parkovacích domů (investor ???). V konkrétní lokalitě však parkovacích míst jednoznačně ubývá (př. nábřeží u soudu, prostor Jiráskovy ulice, u kulturního domu, parkoviště u Lidlu, …)

· Zasahuje se do lokalit, které byly v nedávné době rekonstruovány, jsou využívány a odpovídají místním potřebám. Toto je nutné vnímat i jako „politický“ pohled na věc ze strany občanů.

· V návrzích není respektováno soukromé vlastnictví ani fyzických, ani právnických osob. Návrhy jsou koncipovány na pozemcích, ke kterým nemá zadavatel – Město Klatovy - žádný vlastnický vztah (př. přeložení silnice na parkoviště u Lidlu a tím pádem snížení kapacity, výstavba objektu bydlení a přeložka místní komunikace v areálu „Na Pazderně“, …)
JUDr. M.Muchna Věřím, že představitelé města obsah studií využijí při své rozhodovací činnosti ve prospěch obyvatel města.
RNDr. V.Veselý K dopravě:

To, že většina supermarketů v Klatovech leží uvnitř města a nikoliv na okrajích (jako tomu jinde obvykle bývá) způsobilo bohužel silný nárůst vnitřní dopravy v Klatovech (každý jede nakupovat autem, kromě toho jsou prodejny zásobovány kamiony). Nyní jde o cca 80% dopravy. S tím nic neuděláme, alespoň do doby dokud jsou největší obchodní centra ve vnitřním městě.

Těch zbylých 20% tranzitní dopravy jsou zejména trasy Strakonice – Domažlice a Plzeň – Železná Ruda. Plánovaný obchvat vyřeší trasu Plzeň – Železná Ruda, ale je iluzorní si myslet, že ten, kdo pojede na trase Strakonice – Domažlice, že pojede po novém okruhu. Bylo by to mnohem delší časově i nákladnější finančně. Tuto trasu jezdí hlavně dálkové kamiony, kterých denně na křižovatce u sokolovny vidím mnoho. A ty nezmizí, dokud nebudou mít výhodnější spojení
Ing.arch. K.Hanzlík Připomínky jsou vypracovány na základě shlédnutých podkladů předvedených na jednání a prezentovaných na internetových stránkách města.

Celkové připomínky týkající se všech předložených ÚS :

1.U většiny studií nebyly hlavní výkresy provedeny formou zákresů do katastru, to nedává zejména laické veřejnosti možnost vyhodnotit dopady do reálné situace. Podle metodického pokynu „Zadání územní studie“ (účinnost 1.1.2018) se ÚS zpracovává výhradně nad mapovými podklady, kterými jsou katastrální mapa, mapa ČR,….. polohopisné a výškopisné zaměření.

2. Pro možnost posouzení a vyhodnocení navrhovaného řešení chyběly zásadní úvodní výkresy - výkres širších vztahů, výkres majetkových vztahů, výkres limitů (např.probíhajících a ukončených územních a stavebních řízení), výkres demolic, výkres dopravního napojení.

Přestože veřejné projednání bylo patrně jedno z prvních projednáních ÚS, pro zdůvodnění i prvotního konceptu řešení jsou výše uvedené základní výkresy důležité – dokumentují totiž seznámení autora s celkovou šíří problémů a jejich přehledné zobrazení pro účastníky jednání.

Závěr : Posuzovat navrhované řešení je pro laika bez těchto dokladů téměř nemožné, je to obtížné i pro odborníka. Naprostá většina zásadních dopadů do stávajícího území je zneviditelněná. A není při tom známý dopad účinnosti studie jako podkladu pro rozhodování v území!

Stavební zákon

§25 zákona o územním plánování a stavebním řádu :

Územně plánovací podklady ……….a územní studie ….. slouží jako podklad pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

§30 – Územní studie – (4):

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle §25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.)

ÚS je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná.

Závěr :

1. Většina předkládaných studií nebyla provedena zákresem do mapy katastru nemovitostí ( jediný přípustný podklad).

To je vzhledem k závažnosti zásahů do velkých území města zásadní problém, protože znepřehledňuje situaci.

2. Chyběl výkres majetkových vztahů

3. Chyběl výkres nutných demolic

4. Chyběl výkres limitů

5. Chyběl výkres dopravního řešení včetně dopravy v klidu

V tomto případě je posuzování a připomínkování předložených studií velmi obtížné i pro odbornou veřejnost, natož pro laickou.

Je pravdou, že podle stavebního zákona není nutné ÚS projednávat. Ale vzhledem

k rozsahu a velmi velkému dopadu do stávajícího zastavěného území by studie měly být projednány podrobně, protože po vložení dat do evidence územně plánovací činnosti může dojít v budoucnu k řadě problémů v územně a stavebně rozhodovací činnosti, které nelze předvídat. Viz např. zmíněný rozpor mezi platným územním plánem a částí územní studie ÚS6-sever. Diskutabilní je neurčitý výklad použití ÚS – podle zákona jsou nezávazné, ale je nutno k nim přihlížet jako podkladu pro rozhodování v území. Lze tedy jimi blokovat činnost vlastníků v území.

Zásadní věcí zejména pro většinu studií a zejména pro studii Hradebního okruhu je předcházející realizace obchvatu města. Je tento fakt zohledněn v časovém odhadu účinnosti studie??
OVÚP - Ing. P.Boublík Pro přehlednost doporučuji jednotlivé studie zapracovat do podkladu katastrální mapy, předejdeme tím dohadům s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
ORM - Ing. D.Pleskotová Líbí se mi:

- nápad propojit centrum Škodovka s historickým centrem pro pěší a cyklisty,

- vybudovat stezku pro pěší a cyklisty podél Drnového potoka přes celé město a umožnit kontakt s vodou (přístupy),

- řešit tranzitní dopravu striktně s využitím obchvatů (po dobudování východního obchvatu), bez možnosti průjezdu městem.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ