VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (STAVEBNÍ ZÁKON) - PLÁNICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (STAVEBNÍ ZÁKON) - PLÁNICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva (stavební zákon) - Plánice

Na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov ze dne 19.12.2006 číslo 2 bod č. XI a usnesení Zastupitelstva města Plánice ze dne 20.12.2006 číslo 19/06 uzavírají dne 21.12.2006 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

 

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Klatovy

sídlo městského úřadu: náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem

kraj Plzeňský

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

 

a

 

2. Město Plánice

sídlo městského úřadu: náměstí Dr. Ing. Fr. Křižíka 180, 340 34 Plánice 

IČ: 00255980

zastoupené starostou města Václavem Petrů

kraj Plzeňský

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

  

Článek II.

Předmět smlouvy

1. V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, budou orgány města Klatov namísto orgánů města Plánice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu města Plánice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Na základě této smlouvy budou orgány města Klatov místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu města Plánice.

 

 Článek  III.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Orgány města Klatov budou vykonávat ve správním obvodu města Plánice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce s pověřeným obecním úřadem v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Článek  IV. 

Úhrada nákladů

1. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne město Plánice ze svého rozpočtu městu Klatovy na jeho účet číslo 0821048319/0800 příspěvek ve výši rovnající se státnímu příspěvku poskytnutému na příslušný kalendářní rok městu Plánice na výkon přenesené působnosti, k jejímuž výkonu je dle této smlouvy příslušné město Klatovy. Na rok 2007 činí tento příspěvek 289.321,- Kč, pokud bude smlouva účinná po celý kalendářní rok 2007.  V dalších letech platnosti a účinnosti této smlouvy je město Plánice povinno vždy do 31.1. kalendářního roku oznámit městu Klatovy výši příspěvku na daný kalendářní rok a město Klatovy se zavazuje tuto výši respektovat.

2. Příspěvek je splatný ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách. Město Klatovy vystaví daňový doklad v odpovídající výši vždy ve druhém měsíci čtvrtletí, za které je placeno. Město Plánice pak poskytne čtvrtletní splátku příspěvku vždy nejpozději do posledního dne čtvrtletí, za které je placeno.

3. Příspěvek za rok 2007 se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců účinnosti této veřejnoprávní smlouvy, přičemž celková částka bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

4. V případě, že veřejnoprávní smlouva bude účinná dobu kratší než jeden kalendářní rok, příspěvek se poskytne v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců účinnosti této veřejnoprávní smlouvy, přičemž celková částka bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

 

Článek V.

 Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

 

Článek VI.

 Společná ustanovení

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách  svých městských úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku  právních předpisů kraje.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Klatovy, jeden město Plánice a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva města Klatovy, usnesení zastupitelstva města Plánice a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy

 

V Klatovech dne 21.12.2006.                               

Mgr. Rudolf Salvetr                                                     Václav Petrů

starosta města Klatov                                                starosta města Plánice

 

Účinnost smlouvy: 25.1.2007

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ