VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (PŘESTUPKY) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (PŘESTUPKY)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva (přestupky)

Veřejnoprávní smlouva

uzavřená dle ustan. § 63 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění

 

Na základě usnesení Zastupitelstva  města Klatov č . ................ a usnesení Zastupitelstva města / obce ... č. ......... uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

 

I.

Smluvní strany

Město Klatovy

Náměstí Míru 62/I., 339 01 Klatovy

IČO: 00255661

zastoupené starostou města Karlem Mrázem

 

a

 

Obec/město

seznam obcí, s nimiž má Město Klatovy uzavřenou tuto smlouvu

 

II.

Předmět smlouvy

1. V souladu s ustan. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude Městský úřad v Klatovech vykonávat namísto Obecního/Městského úřadu obce/města ............ v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Rozsah této působnosti je stanoven v ustan. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

2. Na základě této smlouvy bude Městský úřad v Klatovech místně příslušným správním orgánem v řízení o přestupcích uvedených v ustan. § 53 odst. 1 zákona o přestupcích pro správní obvod města ............. .

3. Správní poplatky vybrané Městským úřadem v Klatovech na základě plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Klatov.

4. Výnos pokut uložených Městským úřadem v Klatovech při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Klatov.

 

III.

Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec/město ............... ze svého rozpočtu městu Klatovy na jeho účet ..................... smluvní příspěvek ve výši 780,- Kč za každý projednaný přestupek náležející do předmětu této smlouvy. Obec, která předává část výkonu své působnosti ve výkonu státní správy, provede úhradu prostřednictvím dotačního vztahu mezi obcemi (položka 5321) vždy jedenkrát měsíčně.  Za měsíc prosinec bude vyúčtování provedeno do 20. dne v měsíci. V případě prodlení s platbou příspěvku je obec/město .............. povinné hradit úrok z prodlení podle platných předpisů.

 

IV.

Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

V případě zajištění výkonu přenesené působnosti obsažené v předmětu této smlouvy obcí/městem ................ bude smlouva ukončena dohodou stran ke smluvenému datu.

Každá strana má možnost jednostranně tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je tři měsíce, počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Správní řízení v okamžiku doručení výpovědi zahájená a dosud pravomocně neukončená, která se týkají přestupků náležejících do předmětu této smlouvy, budou dokončena Městským úřadem v Klatovech a úplata za dosud neuhrazené projednané přestupky bude vyrovnána podle čl. III. této smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

 

V.

Společná ustanovení

1. Město Klatovy vede po dobu účinnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.

2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu pro zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana a jeden obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení Zastupitelstva města Klatov a Zastupitelstva obce/města ... a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

 

V Klatovech dne ...........

 

Karel Mráz                                                      

starosta města Klatov

 

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov č. …….. ze dne …… a usnesení Zastupitelstva obce ……… č. .. ze dne …….. uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě  schválené rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č. j. LPVV/…/… ze dne ……. .

 

I.

Smluvní strany:

 

1. Město Klatovy

Nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČ: 255661

zastoupené starostou města Karlem Mrázem

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

 

a

 

2. Obec ……

………..

IČ: ……..

zastoupená starostou  …….

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

  

II.

 Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek výše uvedené veřejnoprávní smlouvy:

 

Čl. IV

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Město Klatovy i obec ….. jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým bude odsouhlasen zánik této smlouvy výpovědí, nabude právní moci.

3. Smlouvu je možné ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran odsouhlasenou Krajským úřadem Plzeňského kraje.

4.  Pro případ zániku smlouvy dohodou či výpovědí si smluvní strany výslovně dohodly, že přestupkové spisy obce …….. doručené Městskému úřadu v Klatovech před zánikem této smlouvy vyřeší Městský úřad v Klatovech za podmínek stanovených v čl. III této veřejnoprávní smlouvy.

 

III.

1. Smluvní strany zveřejní tento dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

2. Po dobu platnosti tohoto dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření tohoto dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy a o jejím předmětu.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec ……., jeden město Klatovy a jeden stejnopis dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s přílohami obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením tohoto dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy.

4. Přílohu k tomuto dodatku tvoří usnesení Zastupitelstva obce ……... a usnesení Zastupitelstva města Klatov o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy.

 

 V Klatovech dne ………………

Město Klatovy                                                             Obec ….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ