OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - MEZIHOŘÍ, KT - NN - ČEZ DISTRIBUCE A.S. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - MEZIHOŘÍ, KT - NN - ČEZ DISTRIBUCE A.S.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení - zahájení územního řízení - Mezihoří, KT - NN - ČEZ Distribuce a.s.

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/199/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/224/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

9.1.2019

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČO 25185969, Katovická 175, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1

(dále jen "žadatel") podal dne 4.12.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Mezihoří, KT - NN
IE-12-0007262

na pozemku st. p. 1/1, 1/2, 2/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 6, 7/1, 9/1, 10/1, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 19/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 43, parc. č. 1, 8, 28, 36/2, 46, 47/13, 47/15, 47/16, 50/1, 50/3, 51/5, 51/6, 56, 58/1, 58/8, 58/15, 58/21, 61/2, 61/7, 93/2, 164, 166/23, 251/3, 251/4, 272/2, 550/1, 550/2, 554, 557/3, 560/1, 562/1, 562/2, 572 v katastrálním území Mezihoří u Švihova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je nahrazení původních venkovních rozvodů 0,4 kV v obci Mezihoří za nové zemní kabely 0,4 kV. Budou provedena pokládka nových kabelových rozvodů v obci. Na pozemky odběratelů připojených z demontovaného vedení nízkého napětí budou osazeny kabelové skříně, do kterých bude zaústěno nové kabelové vedení 0,4 kV. Z nových kabelových skříní budou poté přepojeny stávající elektroměrové rozvaděče jednotlivých odběratelů. Kabely budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém fólií z PVC, ve více namáhaných místech (vjezdy, přechody komunikace) v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů bude ve volném terénu 0,7 m, v přechodu státní silnice a místních komunikací 1,0 m. Přechody komunikací budou řešeny podvrtem.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3/1, 18, 46, 36, 10/2, parc. č. 251/2, 231/4, 7/1, 165/1, 59, 33/2, 33/1, 27, 26/1, 18, 16/2, 569, 14/1, 14/2, 12/2 v katastrálním území Mezihoří u Švihova

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IDDS: x8h3m4w


Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Obec Mezihoří, IDDS: 8zeajms
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Jaromír Pytelka, Čechova č.p. 381, 340 12
  Švihov
Petr Bruml, Husova č.p. 1210, 334 01  Přeštice
Lenka Pytelková, Mezihoří č.p. 27, 340 12  Švihov
Otakar Pytelka, Mezihoří č.p. 27, 340 12  Švihov
Karel Cvachovec, Mezihoří č.p. 7, 340 12  Švihov
Miroslav Ruml, Mezihoří č.p. 29, 340 12  Švihov
Věra Rumlová, Mezihoří č.p. 29, 340 12  Švihov
Václav Paleček, Mezihoří č.p. 11, 340 12  Švihov
Jiří Vidersperk, Žlutická č.p. 1482/5, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Vladimíra Vidersperková, Žlutická č.p. 1482/5, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Ing. Jaroslava Kaiserová, Pod Dubem č.p. 2777/24, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26
Václava Klištincová, Mezihoří č.p. 6, 340 12  Švihov
Ing. arch. Karel Ondroušek, Evropská č.p. 530/26, 160 00  Praha 6-Dejvice
Ing. Doc. Karel Ondroušek, CSc., K Matěji č.p. 2119/9, 160 00  Praha 6-Dejvice
Karel Červenka, Kolářova č.p. 129, 340 12  Švihov
Zdeňka Němečková, Mezihoří č.p. 2, 340 12  Švihov
Václav Tichota, Mezihoří č.p. 10, 340 12  Švihov
Petr Hofmann, Mezihoří č.p. 40, 340 12  Švihov
Antonín Kratochvíl, Mezihoří č.p. 18, 340 12  Švihov
Jaroslava Kratochvílová, Mezihoří č.p. 18, 340 12  Švihov
Josef Pytelka, Gerská č.p. 1248/36, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Ludmila Mimrová, Gerská č.p. 1248/36, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Alena Hofmannová, Zelená č.p. 1570/14, 160 00  Praha 6-Dejvice
Václav Hofmann, Mezihoří č.p. 28, 340 12  Švihov
Ing. Miroslav Hájek, Lipová č.p. 451, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
Ing. Václav Hájek, Hradec č.p. 227, 332 11  Hradec u Stoda
Jindra Veselá, Podolské nábřeží č.p. 251/12, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47
Jindra Veselá, Podolské nábřeží č.p. 251/12, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47
Stanislav Hofmann, Mezihoří č.p. 40, 340 12  Švihov
Václav Pytelka, Vojanova č.p. 743/15, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Marie Pytelková, Vojanova č.p. 743/15, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Petr Hofmann, Mezihoří č.p. 16, 340 12  Švihov
Vratislav Michl, Mezihoří č.p. 38, 340 12  Švihov
Jana Michlová, Mezihoří č.p. 38, 340 12  Švihov
Miloslava Stojanovičová, Roupov č.p. 80, 334 53  Roupov
Petr Rašplička, Nedakonice č.p. 30, 687 38  Nedakonice
Marie Kalová, Mezihoří č.p. 22, 340 12  Švihov
Bc. Josef Ticháček, Mezihoří č.p. 5, 340 12  Švihov
Václav Valečka, Mezihoří č.p. 13, 340 12  Švihov
Ludmila Valečková, Mezihoří č.p. 13, 340 12  Švihov
Jiřina Cibulková, Smetanova č.p. 907, 334 01  Přeštice
Emilie Tichotová, Mezihoří č.p. 3, 340 12  Švihov
Petr Sládek, Vápencová č.p. 530/16, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47
Ing. Jan Krs, Mezihoří č.p. 1, 340 12  Švihov
Jan Prošek, Mezihoří č.p. 15, 340 12  Švihov
Zita Prošková, Mezihoří č.p. 15, 340 12  Švihov
Marie Hofmannová, Mezihoří č.p. 32, 340 12  Švihov
Michal Poléfka, Kamýk č.p. 25, 340 12  Švihov
Jan Hofmann, Mezihoří č.p. 39, 340 12  Švihov
Jindřich Cvachovec, Mezihoří č.p. 25, 340 12  Švihov
Josef Ticháček, Mezihoří č.p. 5, 340 12  Švihov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st.p. 3/1, 18, 46, 36, 10/2, parc. č. 251/2, 231/4, 7/1, 165/1, 59, 33/2, 33/1, 27, 26/1, 18, 16/2, 569, 14/1, 14/2, 12/2 v katastrálním území Mezihoří u Švihova.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

 

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   

  Obecní úřad Mezihoří (dodejky)

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Mezihoří po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

   


  Dotčené správní úřady
  Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ