ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ VE VĚCI ÚZEMNÍCH STUDIÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 09.01.2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ VE VĚCI ÚZEMNÍCH STUDIÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 09.01.2019
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zápis z veřejného jednání ve věci územních studií veřejných prostranství 09.01.2019

Záznam z 3. veřejného jednání ve věci zpracování územních studií veřejných prostranství

Datum konání: 09.01.2019, od 16:00 hod

Přítomni: viz prezenční listina

Úvod:

Ing. Václav Chroust - jednání zahájil; přivítal přítomné a stručně shrnul program jednání; zdůraznil, že se jedná o 3. veřejné projednání návrhů územních studií veřejných prostranství, které obsahují názory a připomínky obyvatel a vlastníků nemovitostí v řešených územích; omluvil se za chybné uvedení začátku jednání ve Zpravodaji oproti zveřejněné Pozvánce; dále objasnil podstatu územních studií (v duchu toho, jež bylo publikováno v Klatovském zpravodaji). Všechny územní studie zpracovávají renomované týmy architektů a na jejich úhradu městem bude využita obdržená 90 % dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Objasnil další využití územních studií vložených do územně plánovací dokumentace. Pokud někdo předloží jiné řešení územní studie a toto bude shledáno lepším, může takováto nová územní studie nebo dílčí územní studie po schválení nahradit původní územní studii nebo její část. Studie jsou vizemi ve střednědobém až dlouhodobém výhledu, přičemž k realizaci některých návrhů nemusí dojít vůbec.

Dále seznámil přítomné s průběhem jednání, kdy zpracovatelské týmy po hodnocení studií architektkou města v čase cca 10:00 min představí své návrhy řešení. Po prezentaci všech studií bude následovat diskuse, která se dle potřeby může přenést ke stolům jednotlivých zpracovatelských týmů.

ÚS. 3 Plánické předměstí: Ing. arch. Pavel Hnilička a Ing. arch. Jana Kafková

Ing. arch. Eva Kováříková – architektka města – představila zástupce zpracovatelského týmu a charakterizovala území řešené studií; zhodnotila jednotlivé části řešení ve vazbě na plnění stanoveného zadání územní studie; konstatovala, že studie je zdařilá a velkorysá.

Ing. arch. Hnilička – prezentoval finální návrh územní studie; jedná se o území, kde se skončením pracovní doby končí život, řešili, jak zlepšit stávající prostranství;
zdůraznil princip urbanistického plánování, tj. vymezení uličních čar, veřejných prostor a bloků k zástavbě, to bylo považováno v minulosti za hlavní schéma rozvoje měst;
prezentoval přeměnu Erbenova náměstí a řešení jeho zatravnění štěrkotrávníkem. v návaznosti na podněty z antropologického průzkumu, ukázal možnosti využití pro konání nejrůznějších akcí,

Ing. arch Kafková – blíže specifikovala další části studie, zdůraznila hospodaření se srážkovou vodou v lokalitě,

dopravní řešení max. respektuje pohyb pěších, dětí, u veřejných budov kladen důraz na bezpečnost pohybu, ke zklidnění přispěje zjednosměrnění některých ulic,

rozvojová plocha – představen návrh možné parcelace a vznik veřejného prostranství po dohodě o parcelaci,

závěrečné motto: „pokud území funguje pro staré lidi a děti, funguje pro všechny“, snahou zpracovatelů bylo vytvořit příjemné místo, kde se lidé budou cítit dobře.

ÚS. 24 Drnový potok: MgA. Ing. arch. Jiří Bíza a Ing. arch. Iva Kolajová

Ing. arch. Eva Kováříková – architektka města – představila zástupce zpracovatelského týmu a charakterizovala území řešené studií; zadání – Drnový potok je zelenou osou města, hlavním biokoridorem v délce cca 3 km, vyzdvihla rozmanitost prostranství podél potoka, konstatovala, že studie řeší významný vodní prvek ve městě, který z hlediska jeho funkce mění na rekreačně promenádní; jako pozitivum také uvedla řešení cyklostezky při potoce; konstatovala, že studie zcela splnila zadání a přinesla řadu pozitivních návrhů.

Ing. arch. Bíza – snahou zpracovatelů bylo vytvořit paralelu k autodopravě pro pěší a cyklisty, zapojit potok do života města,
prezentoval návrh maximálního přiblížení pěších a cyklistů korytu potoka – stezky vedeny při potoce, parkování odkloněno, představil alternativní vedení cyklostezky korytem potoka po náplavce a variantu možného přemostění Drnového potoka v prostoru u stávajícího podjezdu naproti ulice Cibulkova; výstavba mostu by znamenala zrušení několika garáží, které by ale bylo možné přemístit na sousední pozemek;
prezentoval nové řešení prostoru u kulturního domu a u pošty,
územní studie je doplněna vyváženou bilancí parkovacích míst.

Ing. arch. Kolajová – prezentovala studii jako řešení významného dosud opomíjeného vodního prvku ve městě; uvedla možnosti řešení jednotlivých míst přístupu k potoku; prezentovala odpočinková místa a hlavní místa s návrhem na změnu.

ÚS. 1 Hradební okruh: MgA. Ing.arch. Michal Fišer

Ing. arch. Eva Kováříková – architektka města – představila zástupce zpracovatelského týmu a charakterizovala území řešené studií; je to klíčové veřejné prostranství, vstup do města; dnes území dominuje automobilová doprava, cílem bylo zdůraznit prostor v návaznosti na MPZ, prioritou je pohyb pěších a cyklistů, za pozitivum považuje trasování cyklodopravy vně hradeb.

Ing. arch. Fišer – zdůraznil možnost realizace návrhů až po dokončení východního obchvatu města; prezentoval návrh řešení historického centra města ve vazbě na jeho prostupnost i pro pěší a cykloturisty;
město má dvě centra – kamenné (historické) a plechové (novodobé) – jejich blízkost je velkou výhodou, dnes oddělena mnoha bariérami, cílem je tyto bariéry odstranit a propojit centra v návaznosti na zelenou osu města,
představil návrhy změn v lokalitě Rybníčků, umístění parkhousu na parkovišti v Gorkého ulici, úpravy v ulicích Jiráskova, Podbranská, Na Valech, Plzeňská,
předpokladem transformace území je obchvat a pojetí Plzeňské ulici jako ulice městské – spojující, ne rozdělující element.

Doprava Ing. Filip – prezentoval některé výsledky provedených dopravních průzkumů města a z toho plynoucí návrhy na řešení dopravy, které se promítly i do ostatních studií (zamítnutí „transformační dopravní osy“ – komunikace přes území Za Retexem); upozornil na velký podíl vnitrodopravy ve městě; průzkum prokázal, že velká část tranzitní dopravy již využívá severozápadní obchvat města; komentoval možnost integrace dopravy do společného vlakového a autobusového terminálu.

ÚS. 6 sever: Omgeving zastoupený MgA. Ing. arch. Michalem Fišerem

Ing. arch. Eva Kováříková – architektka města – charakterizovala území řešené studií – od Domažlické ulice k nádraží; zhodnotila návrhy řešení ve vazbě na plnění stanoveného zadání územní studie; vyzdvihla kvalitu řešení dopravního terminálu a okolí nádražního prostoru

Ing.arch. Fišer – seznámil přítomné s kooperací na tvorbě studie s belgickým Omgevingem; představil tři hlavní části řešeného území s rozdílným přístupem k řešení – za nádražím, u Retexu a Domažlická ulice;
představil řešení dopravního terminálu a návrhu přemostění Drnového potoka; za nádražím navržena bloková zástavba a různým funkčním využitím,
území Za Retexem studie řeší v několika možných variantách s respektováním vlastníků soukromých pozemků a obyvatel lokality., soukromníci na území továren jsou v různé fázi připravenosti svých investičních záměrů, jedná se o bariéru prostupnosti, připouští různé funkce po transformaci, předpokládá jako nejvhodnější využití pro rezidenční bydlení v návaznosti na centrum,
Voříškova, Domažlické ulice – respektuje záměr zástavby ve Voříškově ulici, Domažlickou ulici navrhuje řešit jako bulvár, městský charakter.

ÚS. 6 jih: MgA. Ing.arch. Michal Fišer

Ing. arch. Eva Kováříková – architektka města – charakterizovala území řešené studií; zhodnotila jednotlivé části řešení ve vazbě na plnění stanoveného zadání územní studie; konstatovala, že studie zcela splnila zadání a přinesla pozitivní a zajímavé návrhy možných řešení.

Ing. arch. Fišer – navržena nová dopravní osa, spojující Domažlickou ulici s ulicí U Zastávky, podél ní bloková zástavba, paralela k Dragounské ulici,
seznámil s možností řešení území kasáren, pokud by byla v budoucnosti rušena; možnost integrace kasáren do města a využití několika historických budov v kasárnách;
Domažlická ulice by mohla mít parametry širokého bulváru po realizaci východního obchvatu města; stala by se hlavní tepnou města pro všechny druhy dopravy – bus – rozšíření zastávek, vlak – nová zastávka u Tesca, cyklostezky a široké chodníky.

KONEC prezentací

 

Ing. Filip – prezentoval možnosti řešení cyklodopravy ve městě.

Ing. Pavel Boublík, vedoucí OVÚP, - informoval přítomné že platný územní plán předepisuje 26 lokalit s podmínkou zpracování územních studií; poděkoval architektce města za důsledně zpracované zadání k jednotlivým studiím; poděkoval zpracovatelům za kvalitní odvedenou práci se spoustou zajímavých nápadů; sdělil, že pokud budou územní studie odsouhlaseny radou města a zastupitelstvem města, nemá problém s jejich zápisem do územně plánovací dokumentace pro rozhodování v daných lokalitách.

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí ORM – seznámila přítomné s úlohou ORM v administrování všech procesů a činností při tvorbě územních studií; poděkovala všem za zaslané podněty a připomínky a vyzdvihla vysokou kvalitu zpracovaných studií.

Václav Chroust mladší – poděkoval za bezpečné řešení Hálkovy ulice před školou.

Ing. Václav Chroust – informoval o blogu pana RNDr. Haviara k územním studiím.

p. Lang – dotázal se, co z navržených územních studií je nejdříve realizovatelné.

Ing. Václav Chroust – odpověděl, že město bude zejména hledat rozumné financování jednotlivých navržených řešení, město nechce měnit věci, které vyhovují, a nechce zasahovat do soukromého vlastnictví, nejblíže k realizaci mají návrhy týkající se Drnového potoka;

František Kocfelda, vedoucí HO – informoval o provedené analýze parkovacích míst v hradebním okruhu; výsledkem je deficit cca 100 parkovacích míst, který by mohl vyřešit parkovací dům.

Mgr. Šklebený - se dotázal na stanovisko Povodí ke změnám profilu potoka a k možnosti instalací nabíjecích míst pro elektromobily.

Ing. arch. Fišer: s Povodím návrhy kladně projednány, nemá problém s rozšířením profilu, elektromobilitu ÚS neřeší, je to detail, obdržel od města tři návrhy na umístění dobíjecích stanic elektromobilů, a sice v ul. Jiráskova, Pod Valy a na Rybníčkách.

Ing. Šetka – vyjádřil názor, že kruhový objezd u Billy spíše ve špičce dopravu komplikuje než urychluje.

p. Kocfelda – zodpověděl dotaz tím, že územní studie navrhuje zrušení kruhového objezdu u Billy.

p. Strolený – vznesl dotaz, zda jsou parkovací domy koncipovány jako podzemní či vícepodlažní ve vazbě na velmi silné zasíťování pozemků.

Ing. arch. Fišer – parkovací domy jsou koncipovány jako nadzemní.

pí xxx – vznesla dotaz, jak je navrženo parkování u soudu a u průmyslové školy; kolmá stání u potoka již dnes jsou celodenně zcela plné.

Ing. arch. Bíza – zodpověděl, že je navrženo nové parkoviště na druhé straně budovy soudu – v ulici Masarykova, které doplní úbytek parkovacích míst u potoka;

pí xxx – vznesla dotaz na lokalitu u Retexu, že v řezu studie je ulice U Retexu navržena jako dvousměrná a nyní je jednosměrná.

Ing .arch. Fišer – zodpověděl, že první část ulice kde je vjezd a výjezd do areálu Retexu je obousměrná a dále je ulice jednosměrná jako dosud.

pí Nováčková – dotázala se, který z návrhů řešení území Za Retexem bude převzat do územní studie zapsané p. Boublíkem.

Ing. Václav Chroust – vysvětlil, že jakékoliv řešení přijaté v daném území musí být provázeno dohodou o parcelaci, ve které se vlastníci pozemků ve stejném poměru vzdají části svých pozemků pro vybudování dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, všechny prezentované varianty budou zapsány.

p. Bejvl – vyjádřil názor, že velká část kamionů ve směru Domažlice – Plzeň a naopak nejezdí po severozápadním obchvatu, ale centrem města.

Ing. Václav Chroust – bude řešeno v návaznosti na východní obchvat.

p. Strolený – vznesl dotaz, jaký je záměr se stávajícím autobusovým nádražím po vybudování integrovaného dopravního terminálu na nádraží ČD.

Ing. Filip – odpověděl, že stávající autobusové nádraží je v soukromém vlastnictví a jeho další osud je závislý na vlastníkovi; dovedl by si tam třeba představit záchytné parkoviště.

Ing. arch. Fišer – objasnil, že územní studie navrhuje regulační čáry jako hranice půdorysného tvaru zástavby; vlastní charakter a vzhled zástavby již územní studie neřeší.

Ing. Václav Chroust – poděkoval všem přítomným, architektce města ORM a zpracovatelským týmům za jejich odvedenou kvalitní práci a jednání v 18:35 hod ukončil.

Zájemci ještě cca 30 min. diskutovali s jednotlivými zpracovateli o detailech studií.

Zapsali: Ing. Daniela Pleskotová, Ing. Karel Vítovec

Odsouhlasil: Ing. Václav Chroust

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ